04.08.2016.
Kolumna: Izvestan pogled

Lečenje mitrovačke Opšte bolnice

Na če­lu mi­tro­vač­ke Op­šte bol­ni­ce ko­nač­no je do­šlo do sme­ne.Odlukom vojvođanske vlade, kako je i očekivano, za prvog čoveka Bolnice u Sremskoj Mitrovici imenovan je hirurg dr Živko Vrcelj.
Ume­sto Paj­ti­će­vog ka­dro­vi­ka dr Mi­ro­sla­va Ken­dri­ši­ća ko­me kao da su par­tij­ska pri­pad­nost i lič­ni ćar bi­li va­žni­ji od Hi­po­kra­to­ve za­kle­tve i le­kar­skog ko­dek­sa, na če­lo Bol­ni­ce do­šao je vr­hun­ski struč­nja­k. I laiku je jasno da mu na toj funkciji ne­će bi­ti la­ko, jer ono što mu osta­vlja­ njegov pret­hod­ni­k iz Paj­ti­će­vog ka­drov­skog ba­ga­ža, si­gur­no ga ne­će ob­ra­do­va­ti. To su ve­li­ki gu­bi­ci, na­sta­li zbog ne­sa­ve­snog po­slo­va­nja i pljač­ke, koja je dirigovana i odobravana iz Novog Sada, od­la­zak do­brih ka­dro­va, du­ge i vi­še­me­seč­ne li­ste če­ka­nja na pre­gled kod spe­ci­ja­li­ste iz raz­lo­ga što ti isti le­ka­ri ra­de pri­vat­no…
Ka­ko sa­zna­ju M no­vi­ne, za vre­me di­rek­to­ro­va­nja dr Mi­ro­sla­va Ken­dri­ši­ća i nje­go­vog za­me­ni­ka dr Dra­ga­na Ma­lo­ba­bi­ća, Op­šta bol­ni­ca ni­je us­pe­la da osta­ne sa­mo bez vr­snih le­ka­ra i neo­p­hod­nih le­kar­skih pro­fi­la, kao što je patolog (ko­ga ova usta­no­va ne­ma već du­že vre­me), već je iz­gu­bi­la i akre­di­ta­ci­ju, po­čev­ši da li­či na ne­po­u­zda­nu seosku ka­sap­ni­cu u ko­joj lju­di umi­ru zbog či­stog le­kar­skog ne­ma­ra, pr­ljav­šti­ne i op­šteg ja­va­šlu­ka.
Ono što je za obič­ne gra­đa­ne va­žno, a što se mo­že ču­ti kao obe­ća­nje no­vog bol­nič­kog ru­ko­vod­stva, to ni­su la­žna „šmin­ka­nja“ bol­nič­kih ode­lje­nja ko­ja če­sto slu­že za kra­đu na jav­nim na­bav­ka­ma, bez stvar­ne prak­tič­ne svr­he. Ali, ono što je građanima bitno, sva­ka­ko je­su bez­o­bra­zno du­ge li­ste če­ka­nja pacijenata od čijih se doprinosa plaćaju me­di­cin­ski rad­ni­ci. Od ko­jih se mno­gi po­na­ša­ju kao pi­jač­ni ši­bi­ca­ri. Lekari bez profesionalne etike, ko­ji u rad­no vre­me ra­de pri­vat­no, mo­ra­će da budu prinuđeni na izbor – ili da, kako zakon nalaže, za­ra­de svo­ju pla­tu, ili da tra­že dru­gi po­sao.
Po­li­ti­ka Srp­ske na­pred­ne stran­ke u Voj­vo­di­ni, bar kako su je građani razumeli, je to­tal­na de­mon­ta­ža Paj­ti­će­vih ka­dro­va na svim ni­vo­i­ma i u svim obla­sti­ma, od di­rek­tor­skih me­sta u jav­nim pred­u­ze­ći­ma i usta­no­va­ma, do tu­ži­la­šta­va. Za­to će bi­ti in­te­re­sant­no pra­će­nje de­ša­va­nja u pe­ri­o­du ko­ji je pred na­ma. Ni­je Paj­ti­će­vim lopužama sa­da vi­še va­žan ni no­vac, na­kra­li su se oni pre­ko me­re. Na­ku­po­va­lo se to sta­no­va po Be­ču, neki tvrde i po Mon­te Kar­lu. Na­kra­lo se to me­di­cin­ske apa­ra­tu­re, ku­plje­ne sred­stvi­ma gra­đa­na, za sop­stve­nu le­kar­sku prak­su, u svo­jim pri­vat­nim kli­ni­ka­ma u ko­je upu­ću­ju pa­ci­jen­te ko­je ne­će da pri­me u bol­ni­cu po­što od pri­vat­nog po­sla ne­ma­ju vre­me­na. Sad se tre­ba sa­ču­va­ti od sud­skih pro­ce­sa i even­tu­al­ne kri­vič­ne od­go­vor­no­sti. Za­to, iako su sve­sni da je nji­ho­vo vre­me is­te­klo, tru­di­će se na sva­ki na­čin da se sa­ču­va­ju.
Bi­će tu opi­ra­nja sme­na­ma „zbog po­li­ti­ke“, bi­će glu­mlje­nja bo­le­snih maj­mu­na po ra­znim osno­va­ma.
Ka­ko ne­zva­nič­no sa­zna­ju M no­vi­ne, dr Mi­ro­slav Ken­dri­šić je pri­stao da pod­ne­se ostav­ku, mo­žda uz po­god­bu (ako je to uopšte moguće) da se pro­tiv nje­ga ne­će vo­di­ti sud­ski pro­ces (?), ali sva­ka­ko ne i uz mo­guć­nost da i da­lje uti­če na rad i pro­pa­da­nje mi­tro­vač­ke bol­ni­ce. Za sa­da osta­je ne­ja­sno ka­ko će se po­na­ša­ti nje­gov za­me­nik dr Dra­gan Ma­lo­ba­bić, ko­ji oda­je uti­sak čo­ve­ka ko­me je do funk­ci­je uz po­moć stra­nač­kog ka­dro­va­nja sta­lo čak vi­še ne­go i sa­mom dr Mi­ro­sla­vu Ken­dri­ši­ću.
Dr Malobabić, za razliku od dr Kendrišića još uvek nije podneo ostavku. Što su mnogi protumačili kao njegovu želju da ostane na funkciji po svaku cenu, iako na njegovu funkciju treba da dođe dr Duško Madžić, v.d. direktora Doma zdravlja u Sremskoj Mitrovici.
Iako je dr Malobabić svo­je­vre­me­no po­stao za­me­nik di­rek­to­ra Op­šte bol­ni­ce kao ka­dar DS, sa­da za nje­ga pri­ča­ju po bol­ni­ci ka­ko se uve­li­ko hva­li da je na vre­me pre­le­teo u SNS i da, na­vod­no ma­šu­ći no­vom par­tij­skom pri­stup­ni­com ne že­li da na­pu­sti sa­da­šnju funk­ci­ju. No, to je po svemu sudeći samo magla, a u nadležnim krugovima SNS je potvrđeno da Malobabića ne žele u svojim redovima, iako je ovaj izražavao želju da postane član Vučićeve stranke.
Ina­če, za ovog gi­ne­ko­lo­ga ple­tu se raz­ne pri­če, a naj­vi­še one u ve­zi sa ko­ji­ma ne že­li da od­go­va­ra na no­vi­nar­ska pi­ta­nja. Na pri­mer: da li je tač­no da kao funk­ci­o­ner bol­ni­ce ra­di pri­vat­no, iako to po za­ko­nu ne bi smeo; da li je tač­no da je broj car­skih re­zo­va na gi­ne­ko­lo­gi­ji ne­nor­mal­no po­ve­ćan, a da po­je­di­ni le­ka­ri po jed­nom car­skom re­zu uzi­ma­ju na cr­no po 500 evra i za­što on kao funk­ci­o­ner ne rea­gu­je na ova­kve po­ja­ve; da li je i ka­ko od skrom­ne le­kar­ske pla­te ku­pio deo stambene zgra­de u Do­si­te­je­voj uli­ci u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, u ko­joj na­vod­no že­li da vr­ši pri­vat­nu prak­su???

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.