04.08.2016.
Sport

U susret olimpijskim igrama u Riju

Mi­trov­ča­ni na Olim­pi­ja­di

Na pro­gra­mu Olim­pij­skih iga­ra ko­je će se odr­ža­ti u Ri­ju de Ža­ne­i­ru od 5. do 21. av­gu­sta na­ći će se 26 spor­to­va i 39 di­sci­pli­na. Na Olim­pi­ja­du pu­tu­je i dvo­je spor­ti­sta ko­ji tre­ni­ra­ju u srem­sko­mi­tro­vač­kim klu­bo­vi­ma, atle­ti­čar­ka Dra­ga­na To­ma­še­vić i ka­ja­kaš Mar­ko To­mi­će­vić, kao i Sa­ša Rad­ma­no­vić, je­dan od tro­ji­ce tre­ne­ra Ka­ja­ka­ške re­pre­zen­ta­ci­je Sr­bi­je.
Tak­mi­če­nja u ka­ja­ku na Olim­pij­skim igra­ma odr­ža­va­ju se od 15. do 20. av­gu­sta na je­ze­ru La­goa na Ko­pa­ka­ba­ni. U ka­ja­ka­škom ti­mu olim­pij­ske mi­si­je Sr­bi­je na ovo­go­di­šnjim Igra­ma na­la­zi se de­se­to­ro tak­mi­ča­ra: šest u mu­škoj i če­ti­ri u kon­ku­ren­ci­ji da­ma. Je­dan od njih je i Mar­ko To­mi­će­vić, ka­ja­kaš KK „Val“. On is­ti­če da je spre­man i da oče­ku­je me­da­lju.
– Spre­man sam za Olim­pij­ske igre. Od­ra­di­li smo pri­pre­me i zdra­vi smo, što je ja­ko bit­no. U od­lič­noj smo for­mi i na­dam se da će bi­ti ta­ko i u Ri­ju. Što se ti­če pla­sma­na i me­da­lja, oče­ku­jem da će­mo osvo­ji­ti me­da­lju – ka­že Mar­ko To­mi­će­vić. Tre­ner Ka­ja­ka­ške re­pre­zen­ta­ci­je Sr­bi­je Sa­ša Rad­ma­no­vić za M no­vi­ne ka­že da se ka­ja­ka­ši tre­nut­no na­la­ze u za­vr­šnoj fa­zi pri­pre­ma.
– Pri­pre­me za ovo tak­mi­če­nje su po­če­le u ok­to­bru 2015. go­di­ne. Tre­nut­no se na­la­zi­mo u za­vr­šnoj fa­zi u okvi­ru ko­je se od­vi­ja­ju i za­vr­šne pri­pre­me. Ka­ja­ka­šku re­pre­zen­ta­ci­ju či­ne šest mo­ma­ka i če­ti­ri de­voj­ke. Što se ti­če ovih Olim­pij­skih iga­ra, ima­mo ma­lu pred­nost, jer je 50 od­sto njih ima­lo olim­pij­sko is­ku­stvo, kao i dva od tri tre­ne­ra. Kon­kret­no, mo­ja za­du­že­nja bi­će usme­re­na ka žen­skom de­lu eki­pe, tu su nam naj­ve­će šan­se za pla­sman. U ka­ja­ku, o osva­ja­či­ma me­da­lja, od­lu­ču­ju de­se­tin­ke. Što se ti­če Mar­ka To­mi­će­vi­ća, ka­ja­ka­ša mi­tro­vač­kog „Va­la“ on je je­dan od naj­bo­ljih po­je­di­na­ca u re­pre­zen­ta­ci­ji i na­stu­pi­će u dve di­sci­pli­ne. U dvo­se­du sa Mi­len­kom Zo­ri­ćem u tr­ci na 1.000 me­ta­ra i u če­tver­cu, ta­ko­đe na 1.000 me­ta­ra sa Mi­len­kom Zo­ri­ćem, De­ja­nom Pa­ji­ćem i Vla­di­mi­rom To­ru­ba­ro­vim. Mi smo op­ti­mi­sti što se ti­če obe tr­ke. Ta­ko­đe je već uče­stvo­vao na Olim­pij­skim igra­ma u Lon­do­nu i sva­ka­ko je je­dan od fa­vo­ri­ta – sma­tra Rad­ma­no­vić.
Na pi­ta­nje na če­mu su tre­ne­ri naj­vi­še in­si­sti­ra­li to­kom pri­pre­ma, Rad­ma­no­vić ka­že:
– Naš cilj je do­ve­sti tr­ku do per­fek­ci­je, ni­smo op­te­re­će­ni osva­ja­njem me­da­lja. Su­šti­na grup­nih ve­sla­nja je da ka­ja­ka­ši bu­du do­bro i pre­ci­zno uve­sla­ni, do­bar tim, da bu­du kao jed­no, ka­ko na tre­nin­gu ta­ko i po­sle nje­ga. Naj­bit­ni­je je da upra­vo to shva­te, na to­me smo in­si­sti­ra­li. Ka­jak je sport na vo­di, tu je ba­lans rav­no­te­že na­ru­šen, pa je zbog to­ga va­žno da svi bu­du ukom­po­no­va­ni kao jed­no – do­da­je za kraj tre­ner Rad­ma­no­vić.
Re­pre­zen­ta­tiv­ka Sr­bi­je u atle­ti­ci i čla­ni­ca Atlet­skog klu­ba „Sir­mi­jum“ Dra­ga­na To­ma­še­vić ostva­ri­la je nor­mu u ba­ca­nju di­ska za Olim­pij­ske igre u Rio de Ža­ne­i­ru na Me­đu­na­rod­nom ba­cač­kom mi­tin­gu u Ma­đar­skoj naj­bo­ljim hi­cem od 61,47 me­ta­ra.
Njen tre­ner Da­ni­lo Kr­ti­nić za­do­vo­ljan je Dra­ga­ni­nim do­sa­da­šnjim uspe­hom.
– Ovo su če­tvr­te Olim­pij­ske igre na ko­ji­ma Dra­ga­na uče­stvu­je. Po­sle Ati­ne, Pe­kin­ga i Lon­do­na, sad će se pred­sta­vi­ti u Ri­ju. Naj­bit­ni­je je da je iz­bo­ri­la nor­mu. Ona je sprem­na, vred­no tre­ni­ra i oče­ku­jem da se iz­bo­ri za fi­na­le, kao što je ušla u fi­na­le na Evrop­skom pr­ven­stvu – ka­že njen tre­ner Kr­ti­nić.
Srpski spor­ti­sti su uče­stvo­va­li na svim Let­njim olim­pij­skim igra­ma od 1912. go­di­ne, ka­da su de­bi­to­va­li na olim­pij­skoj sce­ni. Od 1920. do 2000. uče­stvo­va­li su kao spor­ti­sti Ju­go­sla­vi­je, iz­u­zev 1992. ka­da su zbog sank­ci­ja bi­li Ne­za­vi­sni olim­pij­ski uče­sni­ci. Na Igra­ma u Ati­ni 2004. de­bi­to­va­li su kao olim­pij­ci Sr­bi­je i Cr­ne Go­re, a 2008. go­di­ne, na­kon 96 go­di­na spor­ti­sti po­no­vo uče­stvu­ju kao olim­pij­ci Sr­bi­je.
U tak­mi­čar­skom pro­gra­mu Iga­ra u Ri­ju će se pr­vi put pred­sta­vi­ti golf i rag­bi. Vi­še od 100.000 lju­di bi­će di­rekt­no uklju­če­no u or­ga­ni­za­ci­ju Iga­ra, od če­ga 70.000 vo­lon­te­ra. Pro­ce­nje­no je da će u Rio do­ći vi­še od 10.500 spor­ti­sta iz 205 ze­ma­lja, kao i broj­ni pred­stav­ni­ci me­di­ja, lju­bi­te­lji spor­ta i tu­ri­sti iz ce­log sve­ta.
S. Sta­ne­tić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.