Sport

U susret olimpijskim igrama u Riju

Mi­trov­ča­ni na Olim­pi­ja­di

На про­гра­му Олим­пиј­ских ига­ра ко­је ће се одр­жа­ти у Ри­ју де Жа­не­и­ру од 5. до 21. ав­гу­ста на­ћи ће се 26 спор­то­ва и 39 ди­сци­пли­на. На Олим­пи­ја­ду пу­ту­је и дво­је спор­ти­ста ко­ји тре­ни­ра­ју у срем­ско­ми­тро­вач­ким клу­бо­ви­ма, атле­ти­чар­ка Дра­га­на То­ма­ше­вић и ка­ја­каш Мар­ко То­ми­ће­вић, као и Са­ша Рад­ма­но­вић, је­дан од тро­ји­це тре­не­ра Ка­ја­ка­шке ре­пре­зен­та­ци­је Ср­би­је.
Так­ми­че­ња у ка­ја­ку на Олим­пиј­ским игра­ма одр­жа­ва­ју се од 15. до 20. ав­гу­ста на је­зе­ру Ла­гоа на Ко­па­ка­ба­ни. У ка­ја­ка­шком ти­му олим­пиј­ске ми­си­је Ср­би­је на ово­го­ди­шњим Игра­ма на­ла­зи се де­се­то­ро так­ми­ча­ра: шест у му­шкој и че­ти­ри у кон­ку­рен­ци­ји да­ма. Је­дан од њих је и Мар­ко То­ми­ће­вић, ка­ја­каш КК „Вал“. Он ис­ти­че да је спре­ман и да оче­ку­је ме­да­љу.
– Спре­ман сам за Олим­пиј­ске игре. Од­ра­ди­ли смо при­пре­ме и здра­ви смо, што је ја­ко бит­но. У од­лич­ној смо фор­ми и на­дам се да ће би­ти та­ко и у Ри­ју. Што се ти­че пла­сма­на и ме­да­ља, оче­ку­јем да ће­мо осво­ји­ти ме­да­љу – ка­же Мар­ко То­ми­ће­вић. Тре­нер Kа­ја­ка­шке ре­пре­зен­та­ци­је Ср­би­је Са­ша Рад­ма­но­вић за М но­ви­не ка­же да се ка­ја­ка­ши тре­нут­но на­ла­зе у за­вр­шној фа­зи при­пре­ма.
– При­пре­ме за ово так­ми­че­ње су по­че­ле у ок­то­бру 2015. го­ди­не. Тре­нут­но се на­ла­зи­мо у за­вр­шној фа­зи у окви­ру ко­је се од­ви­ја­ју и за­вр­шне при­пре­ме. Ка­ја­ка­шку ре­пре­зен­та­ци­ју чи­не шест мо­ма­ка и че­ти­ри де­вој­ке. Што се ти­че ових Oлим­пиј­ских ига­ра, има­мо ма­лу пред­ност, јер је 50 од­сто њих има­ло олим­пиј­ско ис­ку­ство, као и два од три тре­не­ра. Кон­крет­но, мо­ја за­ду­же­ња би­ће усме­ре­на ка жен­ском де­лу еки­пе, ту су нам нај­ве­ће шан­се за пла­сман. У ка­ја­ку, о осва­ја­чи­ма ме­да­ља, од­лу­чу­ју де­се­тин­ке. Што се ти­че Мар­ка То­ми­ће­ви­ћа, ка­ја­ка­ша ми­тро­вач­ког „Ва­ла“ он је је­дан од нај­бо­љих по­је­ди­на­ца у ре­пре­зен­та­ци­ји и на­сту­пи­ће у две ди­сци­пли­не. У дво­се­ду са Ми­лен­ком Зо­ри­ћем у тр­ци на 1.000 ме­та­ра и у че­твер­цу, та­ко­ђе на 1.000 ме­та­ра са Ми­лен­ком Зо­ри­ћем, Де­ја­ном Па­ји­ћем и Вла­ди­ми­ром То­ру­ба­ро­вим. Ми смо оп­ти­ми­сти што се ти­че обе тр­ке. Та­ко­ђе је већ уче­ство­вао на Олим­пиј­ским игра­ма у Лон­до­ну и сва­ка­ко је је­дан од фа­во­ри­та – сма­тра Рад­ма­но­вић.
На пи­та­ње на че­му су тре­не­ри нај­ви­ше ин­си­сти­ра­ли то­ком при­пре­ма, Рад­ма­но­вић ка­же:
– Наш циљ је до­ве­сти тр­ку до пер­фек­ци­је, ни­смо оп­те­ре­ће­ни осва­ја­њем ме­да­ља. Су­шти­на груп­них ве­сла­ња је да ка­ја­ка­ши бу­ду до­бро и пре­ци­зно уве­сла­ни, до­бар тим, да бу­ду као јед­но, ка­ко на тре­нин­гу та­ко и по­сле ње­га. Нај­бит­ни­је је да упра­во то схва­те, на то­ме смо ин­си­сти­ра­ли. Ка­јак је спорт на во­ди, ту је ба­ланс рав­но­те­же на­ру­шен, па је због то­га ва­жно да сви бу­ду уком­по­но­ва­ни као јед­но – до­да­је за крај тре­нер Рад­ма­но­вић.
Ре­пре­зен­та­тив­ка Ср­би­је у атле­ти­ци и чла­ни­ца Атлет­ског клу­ба „Сир­ми­јум“ Дра­га­на То­ма­ше­вић оства­ри­ла је нор­му у ба­ца­њу ди­ска за Олим­пиј­ске игре у Рио де Жа­не­и­ру на Ме­ђу­на­род­ном ба­цач­ком ми­тин­гу у Ма­ђар­ској нај­бо­љим хи­цем од 61,47 ме­та­ра.
Њен тре­нер Да­ни­ло Кр­ти­нић за­до­во­љан је Дра­га­ни­ним до­са­да­шњим успе­хом.
– Ово су че­твр­те Олим­пиј­ске игре на ко­ји­ма Дра­га­на уче­ству­је. По­сле Ати­не, Пе­кин­га и Лон­до­на, сад ће се пред­ста­ви­ти у Ри­ју. Нај­бит­ни­је је да је из­бо­ри­ла нор­му. Она је спрем­на, вред­но тре­ни­ра и оче­ку­јем да се из­бо­ри за фи­на­ле, као што је ушла у фи­на­ле на Европ­ском пр­вен­ству – ка­же њен тре­нер Кр­ти­нић.
Српски спор­ти­сти су уче­ство­ва­ли на свим Лет­њим олим­пиј­ским игра­ма од 1912. го­ди­не, ка­да су де­би­то­ва­ли на олим­пиј­ској сце­ни. Од 1920. до 2000. уче­ство­ва­ли су као спор­ти­сти Ју­го­сла­ви­је, из­у­зев 1992. ка­да су због санк­ци­ја би­ли Не­за­ви­сни олим­пиј­ски уче­сни­ци. На Игра­ма у Ати­ни 2004. де­би­то­ва­ли су као олим­пиј­ци Ср­би­је и Цр­не Го­ре, а 2008. го­ди­не, на­кон 96 го­ди­на спор­ти­сти по­но­во уче­ству­ју као олим­пиј­ци Ср­би­је.
У так­ми­чар­ском про­гра­му Ига­ра у Ри­ју ће се пр­ви пут пред­ста­ви­ти голф и раг­би. Ви­ше од 100.000 љу­ди би­ће ди­рект­но укљу­че­но у ор­га­ни­за­ци­ју Ига­ра, од че­га 70.000 во­лон­те­ра. Про­це­ње­но је да ће у Рио до­ћи ви­ше од 10.500 спор­ти­ста из 205 зе­ма­ља, као и број­ни пред­став­ни­ци ме­ди­ја, љу­би­те­љи спор­та и ту­ри­сти из це­лог све­та.
С. Ста­не­тић

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.