21.07.2016.
Ekonomija

Sremska Mitrovica

O ener­get­skoj efi­ka­sno­sti

U če­tvr­tak, 14. ju­la, u or­ga­ni­za­ci­ji Re­gi­o­nal­ne raz­voj­ne agen­ci­je Srem u mi­tro­vač­koj Grad­skoj ku­ći, odr­žan je dru­gi sa­sta­nak iz­me­đu čla­no­va Me­đu­op­štin­ske rad­ne gru­pe (MORG) za ener­get­sku efi­ka­snost i ob­no­vlji­ve iz­vo­re ener­gi­je u Srem­skom okru­gu.
Mi­lan Mi­rić, di­rek­tor RRA Srem ka­že da je Srem­ski re­gi­on po­znat po po­ten­ci­ja­lu ka­da je reč o bi­o­ma­si i kao ta­kav je pri­vla­čan za in­ve­sti­to­re iz Evrop­ske uni­je.
– Ova rad­na gru­pa, či­ji je ovo dru­gi sa­sta­nak, kao svoj za­da­tak ima pri­pre­mu pro­je­ka­ta iz obla­sti ob­no­vlji­vih iz­vo­ra ener­gi­je i ener­get­ske efi­ka­sno­sti. Srem je re­gi­on ko­ji ima ve­li­ki po­ten­ci­jal u bi­o­ma­si. RRA Srem je apli­ci­ra­la sa dva pro­jek­ta kod Mi­ni­star­stva ener­ge­ti­ke, a to­pla­ne u Pe­ćin­ci­ma i Ru­mi su pred­vi­đe­ne kao pro­jek­ti ko­ji bi mo­gli da se fi­nan­si­ra­ju iz Evrop­ske uni­je. MORG je ina­če sa­sta­vljen od pred­sed­ni­ka op­šti­na, pred­stav­ni­ka ci­vil­nog i jav­nog sek­to­ra, po­je­di­na­ca ko­ji se ba­ve ovom te­mom, ta­ko da se na­dam da će­mo na­pra­vi­ti do­bru plat­for­mu i u da će se u na­red­nih go­di­nu da­na po­ka­za­ti re­zul­ta­ti – re­kao je Mi­rić.
A. Ć.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.