21.07.2016.
Intervju

Predrag Vuković, predsednik Opštine Šid

Ra­di­mo pu­nom pa­rom

Ovo­go­di­šnje Kul­tur­no le­to, ko­je zva­nič­no tra­je do Pre­o­bra­že­nja, pred­sta­vlja u sim­bo­lič­nom smi­slu ka­men te­me­ljac za no­vo vre­me ko­je će obe­le­ži­ti vla­da­vi­na Srp­ske na­pred­ne stran­ke u Ši­du. Od je­se­ni, Šid pu­nim ga­som ula­zi u svo­ju bu­duć­nost. Ta­ko go­vo­ri Pre­drag Vu­ko­vić, no­vi pred­sed­nik Op­šti­ne Šid, Sre­mac ko­ji vo­li da pod­vu­če da je iz Srem­skih La­za, a ko­ji je za pr­vog čo­ve­ka Ši­da iza­bran pre dva me­se­ca, tač­ni­je 16. ma­ja ove go­di­ne.
Pe­đa, ka­ko ga zo­vu pri­ja­te­lji, vo­li da ka­že da je po­be­du na iz­bo­ri­ma, na kri­li­ma stran­ke ko­ju pred­vo­di Alek­san­dar Vu­čić, pla­ni­rao i oče­ki­vao. Sve ono što je obe­ća­vao pre iz­bo­ra, obe­ća­va i sa­da i pot­pu­no je si­gu­ran da će Šid za krat­ko vre­me do­bi­ti in­du­strij­sku zo­nu, ga­si­fi­ka­ci­ju, a što je naj­va­žni­je – no­ve in­ve­sti­to­re i rad­na me­sta. Ovo vi­še ni­kad ne­će bi­ti me­sto za ko­je se ne­kad u ša­li go­vo­ri­lo da „je­beš dr­ža­vu gde je Šid za­pad“.
– Da bi po­be­dio mo­raš da oče­ku­ješ po­be­du, ja sam u nju bio si­gu­ran, i mo­raš da znaš šta ćeš po­sle po­be­de. Ja sam tu vi­zi­ju imao i za ova dva me­se­ca ura­di­lo se. Ov­de je bi­lo vi­še dr­žav­nih zva­nič­ni­ka ne­go zad­njih 35 go­di­na. To je za­slu­ga Alek­san­dra Vu­či­ća, ko­ji vo­di Vla­du ova­ko ka­ko je vo­di. Vo­di je do­bro, do­ma­ćin­ski. On od po­la šest pri­ma gra­đa­ne, za­i­sta ra­di mak­si­mal­no od­go­vor­no i tra­si­ra taj put. Mi svi tre­ba da gle­da­mo ka­ko on ra­di. Da ra­di­mo 10 od­sto kao što ra­di on, ra­di­će­mo do­bro. Naš naj­ve­ći za­da­tak i naj­ve­ća bri­ga ov­de je za­po­sli­ti lju­de, otvo­ri­ti rad­na me­sta – ka­že Pre­drag Vu­ko­vić.
Sa­da je već sa­svim iz­ve­sno, ka­že on, da će jed­na ita­li­jan­ska fir­ma otvo­ri­ti u Ši­du po­gon za iz­ra­du đo­no­va za obu­ću, gde će u pr­voj fa­zi bi­ti za­po­sle­no iz­me­đu 150 i 250 rad­ni­ka, dok se isto­vre­me­no vo­de pre­go­vo­ri sa još dve stra­ne fir­me.
– Ra­di­mo pu­nom pa­rom. Po­što je glav­ni moj za­da­tak da se obez­be­de rad­na me­sta, ja mo­ram da pri­la­go­dim sve to­me, a to mo­ra da bu­de ka­ko tre­ba. Dru­ga stvar je po­dr­ška re­pu­blič­ke vla­de ko­ja je bu­du­ćim in­ve­sti­to­ri­ma naj­bit­ni­ja u ce­loj pri­či. Do­bar znak je kad op­šti­na ima po­dr­šku vla­de. Mi ima­mo tu do­bru ko­nek­ci­ju i pr­vi in­ve­sti­tor ko­ji je do­šao imao je vr­lo do­bar pri­jem i u re­pu­blič­koj vla­di – ka­že on.
Po­se­ban ak­ce­nat bi­će na mla­di­ma i po­ljo­pri­vre­di:
– Obra­ti­će­mo ve­li­ku pa­žnju na ma­le po­ljo­pri­vred­ni­ke, ko­ji ima­ju pet i de­set ju­ta­ra ze­mlje i od to­ga se da­nas ja­ko te­ško ži­vi. Pra­vi­mo plan ko­ji smo pre­u­ze­li od Dan­ske i Ho­lan­di­je, da oni ko­ji se ba­ve po­vr­tar­stvom pla­ste­ni­ke mo­gu di­za­ti bez di­na­ra, sve bi fi­nan­si­ra­la Op­šti­na. Ot­kup će bi­ti si­gu­ran što zna­či da će po­ljo­pri­vred­ni­ci mo­ći da za­ra­de pla­tu iz­me­đu 35 i 40 hi­lja­da di­na­ra. Po­sto­ja­će fir­ma u Ši­du ko­ja će to sve ot­ku­plji­va­ti i upra­vo na to­me ra­di­mo.
Ak­tu­el­ni pred­sed­nik pla­ni­ra da do­vr­ši po­sao ko­ji su do sa­da pla­ni­ra­le sve šid­ske vla­sti od 2000. go­di­ne do da­nas, a to je otva­ra­nje in­du­strij­ske zo­ne.
– In­du­strij­ska zo­na je vr­lo bit­na i već smo du­bo­ko ušli u to. Za go­di­nu da­na u ovo do­ba ja oče­ku­jem da in­du­strij­ska zo­na bu­de u pu­nom za­ma­hu i da bu­de u funk­ci­ji – ka­že Vu­ko­vić.
Ne že­li da kri­ti­ku­je svo­je pret­hod­ni­ke, ni­ti da ka­že da ni­je bi­lo po­li­tič­ke vo­lje za do­vr­še­nje po­sla oko otva­ra­nja in­du­strij­ske zo­ne. Ali, Šid je stal­no če­kao da ne­ko do­đe.
– Mi ne če­ka­mo da ne­ko do­đe ne­go ide­mo i ju­ri­mo, tra­ži­mo. Ide­mo i ko­ri­sti­mo sve re­sur­se – ob­ja­šnja­va Vu­ko­vić raz­li­ku u na­či­nu ra­da iz­me­đu sa­da­šnje i pret­hod­nih vla­sti.
On isto­vre­me­no na­po­mi­nje i to da pa­ra­lel­no sa iz­grad­njom in­du­strij­ske zo­ne, te­ku i po­slo­vi oko ga­si­fi­ka­ci­je šid­ske op­šti­ne.
Da bi se obez­be­di­la po­treb­na di­na­mi­ka raz­vo­ja, in­fra­struk­tur­ni ra­do­vi su jed­ni od naj­zna­čaj­ni­jih za Šid. Pre­drag Vu­ko­vić do­bro zna šta to zna­či, i sam je svo­je­vre­me­no dao zna­ča­jan do­pri­nos na iz­grad­nji pu­ta Ku­ku­jev­ci – Er­de­vik. Po­se­ban zna­čaj ima de­po­ni­ja:
– Što se ti­če de­po­ni­je, ko­ja je u ve­li­kim pro­ble­mi­ma u Ši­du, ja­pan­ska vla­da je da­la ze­le­no sve­tlo, da uče­stvu­ju sa 500 hi­lja­da evra u pro­jek­tu, a pro­je­kat sa­na­ci­je je vre­dan pre­ko mi­li­on evra – ka­že on.
Mno­go je po­sla pred no­vom vla­da­ju­ćom gar­ni­tu­rom u Ši­du, krup­nog i sit­ni­jeg, svi su pod­jed­na­ko va­žni za gra­đa­ne. Vu­ko­vić ka­že da ga ra­du­je što po­sto­ji sta­bil­na vlast ko­ju po­dr­ža­va­ju i mno­gi ko­ji su u opo­zi­ci­ji. Ipak:
– Naj­ve­ća sa­tis­fak­ci­ja mi je to što lju­di pra­te i pre­po­zna­ju ono što ra­dim, otvo­re­no mi pri­la­ze­ći na uli­ci da mi to ka­žu. To mi da­je sna­gu i pod­strek – ka­že za M no­vi­ne pr­vi čo­vek šid­ske op­šti­ne
V. Ćo­sić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.