Sport

Atletsko prvenstvo Srbije u Kruševcu

Za Srem pet me­da­lja

Pro­te­klog vi­ken­da u Kru­šev­cu je odr­ža­no Pr­ven­stvo Sr­bi­je za mla­đe ju­ni­o­re, a Srem­sku Mi­tro­vi­cu su do­stoj­no re­pre­zen­to­va­li tak­mi­ča­ri AK „Srem“, osvo­jiv­ši tri sre­br­ne i dve bron­za­ne me­da­lje.
Mi­loš Mi­tro­vić, mla­di re­pre­zen­ta­ti­vac i sa­da već si­gu­ran uče­snik Pr­ven­stva Evro­pe za mla­đe ju­ni­o­re ove go­di­ne u Tbi­li­si­ju (Gru­zi­ja) bio je dru­go­pla­si­ra­ni u sko­ku u vis sa pre­sko­če­nih 1,92 me­tra.
Pot­pu­no je iz­ne­na­dio Mir­ko Ma­u­na, ko­ji je još uvek pi­o­nir, a u zah­tev­noj tr­ci na 3.000 me­ta­ra je us­peo da se do­mog­ne dru­ge po­zi­ci­je i sre­bra tr­kom u vre­me­nu no­vog lič­nog re­kor­da ko­ji sa­da iz­no­si 9:24,11. On je is­tr­čao sjaj­nu tak­tič­ku tr­ku, bio od­lu­čan ka­da je bi­lo naj­po­treb­ni­je i ta­ko je osvo­jio svo­ju pr­vu me­da­lju sa pr­ven­sta­va Sr­bi­je, i to ovog pu­ta u sta­ri­joj ka­te­go­ri­ji.
Dru­go me­sto u di­sci­pli­ni skok mot­kom osvo­ji­la je Ma­ja Dr­lja­ča (2,70 me­ta­ra), dok je u is­toj di­sci­pli­ni Sa­nja Ve­se­li­no­vić bi­la tre­će­pla­si­ra­na re­zul­ta­tom 2,60 me­ta­ra.
Tre­će me­sto osvo­ji­la je i Ta­ma­ra Jo­va­no­vić u di­sci­pli­ni ba­ca­nje ku­gle od tri ki­lo­gra­ma, re­zul­ta­tom 11,62 me­tra. Ta­ma­ra je ta­ko­đe pi­o­nir­ka i ti­me je ovaj uspeh ve­ći.
Čet­vro­pla­si­ra­na u ba­ca­nju ko­plja od 500 gra­ma bi­la je Sa­ra Sta­ni­mi­ro­vić, re­zul­ta­tom 36,97 me­ta­ra, a Mir­ja­na Da­so­vić je u is­toj di­sci­pli­ne bi­la sed­ma re­zul­ta­tom 31,02 me­tra. Sed­mo me­sto osvo­ji­li su Jo­va­na Ra­do­je­vić u sko­ku u dalj sa 5,08 me­ta­ra (sa če­ti­ri sko­ka pre­ko pet me­ta­ra) i Uroš Vu­kaj­lo­vić u ba­ca­nju di­ska 1,5 ki­lo­gra­ma (33,62 me­tra), dok je ko­plje od 700 gra­ma hit­nuo na da­lji­nu 44,50 me­ta­ra što je bi­lo do­volj­no za še­stu po­zi­ci­ju. Na 400 me­ta­ra Ni­ko­li­na Šu­man je bi­la de­ve­ta sa 1:04,73.
Sle­de Pr­ven­stvo Voj­vo­di­ne i Pr­ven­stvo Sr­bi­je za sta­ri­je pi­o­ni­re i u to­ku na­red­ne dve ne­de­lje mo­že­mo se na­da­ti opet do­brim na­stu­pi­ma na­ših atle­ti­ča­ra, na­vo­de iz AK „Srem“.
B. K.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.