29.06.2016.
Poljoprivreda

Sastanak u Sremskoj privrednoj komori

U su­sret že­tvi

U pro­sto­ri­ja­ma Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re pro­šle sre­de, 22. ju­na odr­ža­na je sed­ni­ca Od­bo­ra Udru­že­nja za agrar i Sa­ve­ta Gru­pa­ci­je re­gi­stro­va­nih po­ro­dič­nih po­ljo­pri­vred­nih ga­zdin­sta­va Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re. Na sed­ni­ci su usvo­je­ni iz­ve­štaj o ra­du Udru­že­nja za agrar i Gru­pa­ci­je re­gi­stro­va­nih po­ro­dič­nih po­ljo­pri­vred­nih u 2015. go­di­ni, kao i iz­ve­štaj sa Sa­bo­ra ze­mljo­rad­ni­ka Sre­ma. Bi­lo je re­či o or­ga­ni­zo­va­nju 43. Tak­mi­če­nja ze­mljo­rad­ni­ka Sre­ma, kao i o pro­leć­noj se­tvi i pri­pre­mi za že­tvu u Sre­mu.
Ka­ko se mo­glo ču­ti, že­tva pše­ni­ce kre­nu­će na­red­ne ne­de­lje i sa­vet po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma je da ne žu­re sa že­tvom. Pod pše­ni­com se ove go­di­ne u Sre­mu na­la­zi 58.660 hek­ta­ra, što je za 12 od­sto vi­še ne­go pro­šle go­di­ne. Ukup­no za že­tvu ima 66.419 hek­ta­ra, uklju­ču­ju­ći tu, po­red pše­ni­ce, ozi­mi je­čam, ja­ri je­čam i tri­ti­ka­le.
– Mi­ni­mal­na ce­na tre­ba­lo bi da bu­de bar 20 di­na­ra bez PDV–a, da bi pro­iz­vo­đač imao bar mi­ni­mal­nu za­ra­du, ali to je sa­mo že­lja, pri­lič­no da­le­ka od oče­ki­va­nja, jer pre­ma ber­zan­skom ba­ro­me­tru, ka­ko se pri­bli­ža­va že­tva, ta­ko ce­na lanj­skog ro­da pše­ni­ce pa­da. S ob­zi­rom da se oče­ku­je je­dan od bo­ljih pri­no­sa u pro­te­klih de­set go­di­na, sa­svim je oče­ki­van ovaj pad ce­ne, pa se ce­na hleb­nog zr­na sta­bi­li­zo­va­la na ni­vou od 19,25 di­na­ra, ili 17,50 bez PDV – na­vo­di se­kre­tar Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re Vla­di­mir Vla­o­vić..
Što se pro­leć­ne se­tve ti­če, vre­men­ski uslo­vi ko­ji su bi­li to­kom mar­ta i apri­la omo­gu­ći­li su kva­li­tet­nu pri­pre­mu i se­tvu svih ja­rih use­va. Se­tva je oba­vlje­na u op­ti­mal­nom ro­ku, uz re­la­tiv­no po­volj­ne uslo­ve za ni­ca­nje use­va, ta­ko da su po­stig­nu­ti za­do­vo­lja­va­ju­ći sklo­po­vi bi­lja­ka. Ovog pro­le­ća u Sre­mu je za­se­ja­no 171.332 hek­ta­ra, što je za 7.523 hek­ta­ra ma­nje ne­go pro­šle go­di­ne. Naj­ra­spro­stra­nje­ni­ja kul­tu­ra na srem­skim po­lji­ma, ku­ku­ruz, za­u­zi­ma pet od­sto ma­nje po­vr­ši­ne u od­no­su na 2015. go­di­nu. Po­red ve­ćeg sma­nje­nja po­vr­ši­na pod so­jom, i mer­kan­til­nim ku­ku­ru­za u od­no­su na pro­šlu go­di­nu evi­dent­no je sma­nje­nje po­vr­ši­na pod po­vr­ćem i po­ve­ća­nje pod krm­nim bi­ljem. Du­va­na je 32 od­sto vi­še za­sa­đe­no u od­no­su na pro­šlu go­di­nu što je zna­čaj­no po­ve­ća­nje.
B. S.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.