15.06.2016.
Društvo

Sremska Mitrovica

Raz­voj bez­bed­no­sne kul­tu­re mla­dih

Sve­ča­nost na ko­joj su uru­če­ne na­gra­de uče­ni­ci­ma ko­ji su uče­stvo­va­li na li­te­rar­no – li­kov­nom kon­kur­su, u okvi­ru pro­jek­ta „Bez­bed­no de­tinj­stvo – raz­voj bez­bed­no­sne kul­tu­re mla­dih“, or­ga­ni­zo­va­na je pro­šle sre­de, 8. ju­na u mi­tro­vač­koj Grad­skoj ku­ći.
Is­pred lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, sve­ča­no­sti je pri­su­stvo­va­la na­čel­ni­ca Grad­ske upra­ve za obra­zo­va­nje Mir­ja­na Pje­vac, ko­ja je iz­ja­vi­la da je ovaj pro­je­kat naj­bo­lji na­čin da se de­ci pri­bli­ži ide­ja o zna­ča­ju bez­bed­no­sti u sre­di­ni ko­ja ih okru­žu­je i štet­nih uti­ca­ja so­ci­jal­ne sre­di­ne.
– Za­jed­nič­ki pro­je­kat Mi­ni­star­stva pro­sve­te, na­u­ke i teh­no­lo­škog raz­vo­ja i Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, a sa Grad­skom upra­vom za obra­zo­va­nje i Po­li­cij­skom upra­vom Srem­ska Mi­tro­vi­ca, še­stu go­di­nu za­re­dom se re­a­li­zu­je u osnov­nim ško­la­ma u Sre­mu. Cilj pro­jek­ta je da se pro­bu­di svest kod de­ce, da se ona edu­ku­ju, jer pred­sta­vlja­ju naj­u­gro­že­ni­ju ka­te­go­ri­ju dru­štva zbog ne­ga­tiv­nih uti­ca­ja spolj­ne sre­di­ne. Na ovaj na­čin bi tre­ba­lo da shva­te ko­li­ko je štet­no nar­ko­ti­ka i al­ko­ho­la, za­tim ko­li­ko je va­žno bi­ti bez­be­dan u sa­o­bra­ća­ju, ka­ko se za­šti­ti­ti na in­ter­ne­tu i osta­lo – re­kla je Pjev­če­va.
Želj­ka Avrić, port­pa­rol Po­li­cij­ske upra­ve u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci ka­že da je ova­kvim pre­da­va­nji­ma ob­u­hva­ćen zna­tan broj de­ce sa te­ri­to­ri­je Sre­ma.
– Već šest go­di­na ras­pi­su­je se li­kov­no – li­te­rar­ni kon­kurs, te­mat­ski ve­zan za zna­čaj jav­ne bez­bed­no­sti. U to­ku ove škol­ske go­di­ne pro­je­kat je re­a­li­zo­van u 49 osnov­nih ško­la i u 21 pod­ruč­nom ode­lje­nju, na pod­ruč­ju Po­li­cij­ske upra­ve Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Pre­da­va­nji­ma je ob­u­hva­će­no 137 ode­lje­nja pe­tog raz­re­da i ukup­no 2.564 uče­ni­ka. Po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci ko­ji edu­ku­ju ovu de­cu o ra­znim te­ma­ma iz do­me­na bez­bed­no­sti, uži­va­ju nji­ho­vo po­ve­re­nje – re­kla je Avri­će­va.
Te­me kon­kur­sa bi­le su: „192 – spa­so­no­sni broj“, „Klik­ni pa­met­no, sur­fuj bez­bed­no“, „Dro­ga i al­ko­hol ni­su kul“ i „Bez­bed­ni uz sa­o­bra­ćaj­nu po­li­ci­ju“.
Knji­ga­ma, di­plo­ma­ma i slat­kim pa­ke­ti­ma na­gra­đe­no je 10 uče­ni­ka, njih se­dam za li­kov­ne i tro­je za li­te­rar­ne ra­do­ve, a na­gra­de je uru­čio Želj­ko Se­ku­lo­vić, za­me­nik na­čel­ni­ka Po­li­cij­ske upra­ve, glav­ni po­li­cij­ski sa­vet­nik.
Se­ku­lo­vić je uru­čio za­hval­ni­ce i pred­stav­ni­ci­ma in­sti­tu­ci­ja i po­je­din­ci­ma, sa­rad­ni­ci­ma u re­a­li­za­ci­ji Pro­jek­ta, kon­kur­sa i ove sve­ča­no­sti: Mi­ni­star­stvu pro­sve­te – Škol­skoj upra­vi No­vi Sad, Ve­sni Ra­du­lo­vić, pro­svet­noj rad­ni­ci; Upra­vi za obra­zo­va­nje Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca; Upra­vi za kul­tu­ru, sport i omla­di­nu Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca; Deč­jem ho­ru „Vi­vak“ i To­do­ru Bjel­ki­ću, knji­žev­ni­ku.
A. Ćo­sić
FO­TO: N. Uzu­rov

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.