15.06.2016.
Aktuelno

Počela primena Zakona i opštem upravnom postupku

Lakše do dokumenata

Pro­šle sre­de, 8. ju­na po­če­la je pri­me­na Za­ko­na o op­štem uprav­nom po­stup­ku. Vest da slu­žbe­ni­ci u grad­skim i op­štin­skim upra­va­ma vi­še ne­će od gra­đa­na tra­ži­ti do­ku­men­ta ko­je dr­ža­va ima u slu­žbe­nim evi­den­ci­ja­ma i da vi­še ne­će mo­ra­ti da pri­ba­vlja­ju i pla­ća­ju iz­vo­de iz ma­tič­nih knji­ga ro­đe­nih, ven­ča­nih, uve­re­nja o dr­ža­vljan­stvu ili pre­bi­va­li­štu, ob­ra­do­va­la je ve­ro­vat­no sva­ko­ga ko je ma­kar jed­nom stao pred šal­ter. U slu­ča­ju da je­dan dr­žav­ni or­gan tra­ži ne­ki po­da­tak o gra­đa­ni­nu od dru­gog, bi­lo da je reč o iz­vo­di­ma, pre­bi­va­li­štu ili dr­ža­vljan­stvu – ovaj do­ku­ment je bes­pla­tan. Ako gra­đa­ni od­lu­če da im tre­ba uve­re­nje i ne­ki iz­vod ili že­le sa­mi da ih pri­lo­že za­rad ostva­ri­va­nja pra­va, a ne da slu­žbe­ni­ci raz­me­nju­ju po­dat­ke – mo­ra­će da pla­te.
– Zva­ni­čan da­tum za po­če­tak pri­me­ne čla­na 103. Za­ko­na o op­štem uprav­nom po­stup­ku bio je 8. jun. Me­đu­tim, pri­la­go­đa­va­nje na no­ve pro­pi­se će tra­ja­ti. Po­sto­je tu još od­re­đe­ne ne­do­um­ce ko­je tre­ba raz­re­ši­ti sa svim in­sti­tu­ci­ja­ma ko­je či­ne jav­ni sek­tor. Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca du­gi niz go­di­na una­zad ra­di na to­me da Grad­ska upra­va bu­de ser­vis gra­đa­na. Ura­di­lo se do­sta, od Uslu­žnog cen­tra, pro­ziv­nog si­ste­ma, no­vog saj­ta, ali uvek mo­že vi­še i bo­lje. Ono što gra­đa­ni mo­gu da oče­ku­ju u na­red­nom pe­ri­o­du je da će se Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca, po­seb­no Upra­va za op­šte i za­jed­nič­ke po­slo­ve, mak­si­mal­no fo­ku­si­ra­ti da ve­li­ki broj uslu­ga bu­de do­stu­pan elek­tron­skim pu­tem, a gra­đa­ni će bla­go­vre­me­no bi­ti oba­ve­šte­ni ka­ko da ko­ri­ste te elek­tron­ske uslu­ge – iz­ja­vio je na­čel­nik Grad­ske upra­ve za op­šte i za­jed­nič­ke po­slo­ve Mi­ro­slav Jo­kić.
Na osno­vu Za­ko­na o op­štem uprav­nom po­stup­ku, slu­žbe­ni­ci ka­da do­bi­ju zah­tev za iz­da­va­nje od­re­đe­nog do­ku­men­ta, ima­ju rok od 15 da­na da ga ob­ra­de.
– Što se ti­če po­treb­nih po­da­ta­ka i do­ku­me­na­ta ko­je po­se­du­ju dru­ge in­sti­tu­ci­je ko­je či­ni jav­ni sek­tor, mi smo upu­će­ni da zah­te­vom tra­ži­mo do­sta­vu po­da­ta­ka. Rok od 15 da­na je vre­me do ka­da slu­žbe­nik za stran­ku tre­ba da pri­ba­vi od­re­đe­ne po­dat­ke. U ovom tre­nut­ku zbog umre­ža­va­nja i adap­ti­ra­nja taj rok će za mno­ge bi­ti pro­ble­ma­ti­čan. Mi će­mo in­si­sti­ra­ti da se pro­ces za­vr­ši što br­že. U in­te­re­su nam je da gra­đa­ni bu­du za­do­volj­ni – is­ta­kao je Mi­ro­slav Jo­kić.
Na­čel­nik Jo­kić sma­tra da je od stra­ne Gra­da ura­đe­no sve što je neo­p­hod­no da bi ovaj si­stem funk­ci­o­ni­sao. Pod tim pod­ra­zu­me­va da Grad go­di­na­ma una­zad ima Uslu­žni cen­tar, ula­gao je u svo­ju in­ter­net pre­zen­ta­ci­ju i kon­stant­no se ra­di na raz­vi­ja­nju elek­tron­ske upra­ve. U Uslu­žnom cen­tru po­sto­ji 11 šal­te­ra. Za­kon pro­pi­su­je da se po­da­ci iz slu­žbe­ne evi­den­ci­je raz­me­nju­je bes­plat­no, elek­tron­skim pu­tem ili dru­gim na­či­ni­ma pred­vi­đe­nim za­ko­nom. Ovaj pro­ces olak­ša­će rad i sa­mim slu­žbe­ni­ci­ma, a obez­be­di­će ostva­ri­va­nje pra­va gra­đa­na što je i osnov­ni cilj.
– Tre­ba­lo bi da bu­de jed­no­stav­ni­je, eko­no­mič­ni­je, pri­stu­pač­ni­je za na­še gra­đa­ne, če­mu je i na­me­njen Uslu­žni cen­tar. Pr­vog da­na pri­me­ne Za­ko­na oče­ki­va­li smo vi­še po­sla, a pod­ne­to je 19 pred­me­ta ko­je su re­fe­ren­ti istog da­na i ob­ra­di­li. Stran­ke su uglav­nom bi­le upo­zna­te sa no­vi­na­ma, a bi­lo je i slu­ča­je­va da su rad­ni­ci na šal­te­ru po­je­di­nim stran­ka­ma ob­ja­sni­li ka­kvo pra­vo i mo­guć­nost ima­ju. Stran­ke pot­pi­su­ju pri to­me iz­ja­vu ako su sa­gla­sni sa tim da or­gan upra­ve pri­ba­vi do­ku­men­ta za njih. Re­fe­ren­ti ili stran­ka ko­ja se oba­ve­že da će sa­ma pri­ku­pi­ti do­ku­men­ta ima rok od 15 da­na da to pri­ku­pi. Sa­da je vi­še po­sla za upra­ve, od­no­sno za re­fe­ren­te po upra­va­ma, za ne­ke stran­ke je po­volj­ni­je, za ne­ke mo­žda ne­će bi­ti, jer ima do­ku­me­na­ta ko­je re­fe­rent ne mo­že da pri­ba­vi ne­go mo­ra lič­no sa­ma stran­ka – re­kla je za na­še no­vi­ne ko­or­di­na­tor­ka Uslu­žnog cen­tra u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci Je­li­ca Do­brić.
Iz Cen­tra za so­ci­jal­ni rad u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci po­ru­ču­ju da su već pri­ku­plja­li do­ku­men­ta mno­gim ko­ri­sni­ci­ma po slu­žbe­noj du­žno­sti. Di­rek­tor­ka Cen­tra za so­ci­jal­ni rad Sne­ža­na Sta­ni­sa­vlje­vić na­vo­di da će sa­da, pri­me­nom ovog Za­ko­na, bi­ti mno­go vi­še po­sla za lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i Po­li­cij­sku upra­vu.
O pri­me­ni Za­ko­na o op­štem i uprav­nom po­stup­ku že­le­li smo da raz­go­va­ra­mo i sa pred­stav­ni­ci­ma Re­pu­blič­kog fon­da za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje, me­đu­tim ka­ko nam je di­rek­tor Fi­li­ja­le RF­ZO za Srem Mo­mir Ga­jić re­kao, mo­ra­mo im se obra­ti­ti pi­sme­nim pu­tem, što smo i uči­ni­li. Me­đu­tim, od­go­vor do za­klju­če­nja ovog bro­ja M no­vi­na (13. jun 2016) ni­smo do­bi­li. Sto­ga ne­ma­mo po­da­tak da li su slu­žbe­ni­ci RF­ZO sprem­ni da raz­me­nju­ju elek­tron­ske po­dat­ke ko­ji su im neo­p­hod­ni pri­li­kom iz­da­va­nja zdrav­stve­ne knji­ži­ce.
Mi­ni­star­ka dr­žav­ne upra­ve i lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve Ko­ri Udo­vič­ki iz­ja­vi­la je da će to Mi­ni­star­stvo pro­ve­ra­va­ti upra­ve op­šti­na i gra­do­va ka­ko spro­vo­de i pre­va­zi­la­ze „deč­je bo­le­sti“ u tom pro­ce­su. Udo­vič­ki je za­klju­či­la da je ovih da­na bi­lo za­ni­mlji­vo vi­de­ti u me­di­ji­ma da se sa ne­ve­ri­com do­ži­vlja­va to da dr­ža­va ne­će tra­ži­ti uve­re­nja, do­da­ju­ći da se u pri­pre­mi za­ko­na shva­ti­lo da ne­ma objek­tiv­nih pre­pre­ka da se ta od­red­ba ne spro­vo­di.
Sa­nja Sta­ne­tić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.