08.06.2016.
Ekonomija

Podrška preduzetnicima

Sub­ven­ci­je kroz jav­ne po­zi­ve

U uto­rak, 31. ma­ja u Grad­skoj ku­ći u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci odr­ža­na je pre­zen­ta­ci­ja pro­gra­ma „Pro­mo­ci­ja pro­gra­ma po­dr­ške ma­lim i sred­njim pred­u­ze­ći­ma“ i „2016. – Go­di­na pred­u­zet­ni­štva“.
Or­ga­ni­za­tor je Re­gi­o­nal­na raz­voj­na agen­ci­ja Srem u part­ner­stvu sa Mi­ni­star­stvom eko­no­mi­je, Agen­ci­jom za raz­voj Sr­bi­je i Evrop­skom mre­žom pred­u­zet­ni­štva Sr­bi­je.
Ta­nja Mi­jaj­lo­vić, pro­jekt me­na­džer RRA Srem re­kla je da će dr­ža­va po­mo­ći ma­la i sred­nja pred­u­ze­ća pu­tem sub­ven­ci­ja, a da će u sko­ri­je vre­me na red do­ći i in­ter­na­ci­o­na­li­za­ci­ja do­ma­će pri­vre­de. Pre­ma nje­nim re­či­ma, oče­ku­je se i da Mi­ni­star­stvo pri­vre­de sub­ven­ci­o­ni­še na­bav­ku opre­me za fir­me ko­je se ba­ve pro­iz­vod­njom.
– Cilj je po­spe­ši­va­nje pred­u­zet­ni­štva kroz sub­ven­ci­o­ni­sa­ne po­dr­ške za one ko­ji se upu­šta­ju u te vo­de. Sva­ki jav­ni po­ziv ko­ji je ras­pi­san od stra­ne Mi­ni­star­stva pri­vre­de, Fon­da za raz­voj Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, Raz­voj­ne agen­ci­je Sr­bi­je, na­me­njen je za od­re­đe­ne cilj­ne gru­pe. Ak­tu­el­ni su jav­ni po­zi­vi za in­ter­na­ci­o­na­li­za­ci­ju srp­ske pri­vre­de, ma­lih i sred­njih pred­u­ze­ća i kla­ste­ra. Oče­ku­je se i jav­ni po­ziv, ko­ji će bi­ti ras­pi­san od Mi­ni­star­stva pri­vre­de, za na­bav­ku ma­ši­na i opre­me za pro­iz­vod­ne fir­me ko­je du­go po­slu­ju. Od tra­že­nog iz­no­sa, 25 od­sto će sub­ven­ci­o­ni­sa­ti dr­ža­va, pet od­sto je sop­stve­no su­fi­nan­si­ra­nje, a 70 od­sto će bi­ti kre­dit – ob­ja­sni­la je Mi­jaj­lo­vi­će­va.
A. Ć.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.