Društvo

Gradonačelnik Ne­di­mo­vić se ogra­đu­je od iz­ja­va na­čel­ni­ka No­va­ko­vi­ća

По­во­дом тек­ста под на­сло­вом „За­што је Ту­жи­ла­штво у Кра­ље­ву по­ди­гло оп­ту­жни­цу про­тив Мир­ја­не Нов­ко­вић?!“, об­ја­вље­ном у М но­ви­на­ма број 754 од 1. ју­на 2016. го­ди­не, ре­а­го­вао је срем­ско­ми­тро­вач­ки гра­до­на­чел­ник Бра­ни­слав Не­ди­мо­вић. У свом до­пи­су, по­во­дом на­ве­де­ног тек­ста, као и зах­те­ва за при­ступ ин­фор­ма­ци­ја­ма од јав­ног зна­ча­ја упу­ће­ног Основ­ном јав­ном ту­жи­ла­штву у Кра­ље­ву, од стра­не Град­ске упра­ве за здрав­стве­ну, со­ци­јал­ну и за­шти­ту жи­вот­не сре­ди­не гра­да Срем­ска Ми­тро­ви­ца, гра­до­на­чел­ник Не­ди­мо­вић ка­же:

На осно­ву чла­на 55. тач­ка 1) Ста­ту­та гра­да Срем­ска Ми­тро­ви­ца („Сл.лист гра­да Срем­ска Ми­тро­ви­ца“, број 13/2012), Гра­до­на­чел­ник пред­ста­вља и за­сту­па Град. Ре­сор­ни на­чел­ник не­ма овла­шће­ња да исту­па на тај на­чин у име Гра­да, те се ја као не­ко ко пред­ста­вља и за­сту­па град Срем­ску Ми­тро­ви­цу као и за­по­сле­не у ор­га­ни­ма и слу­жба­ма Гра­да, огра­ђу­јем од из­не­тих на­во­да и ис­ти­чем да је у пи­та­њу лич­но ми­шље­ње ре­сор­ног на­чел­ни­ка, а не зва­ни­чан став гра­да Срем­ска Ми­тро­ви­ца.

Ре­сор­ни на­чел­ник Жељ­ко Но­ва­ко­вић, пре­ма оно­ме што на­во­ди гра­до­на­чел­ник Бра­ни­слав Не­ди­мо­вић, ни­је имао овла­шће­ње за та­кав по­сту­пак, а Град­ско ве­ће Гра­да Срем­ска Ми­тро­ви­ца ко­је вр­ши над­зор над ра­дом град­ских упра­ва, ће утвр­ди­ти ње­го­ву евен­ту­ал­ну од­го­вор­ност, ка­же се у са­оп­ште­њу гра­до­на­чел­ни­ка Срем­ске Ми­тр­о­ви­це, ко­је пре­но­си­мо у це­ли­ни.

У свом са­оп­ште­њу за јав­ност гра­до­на­чел­ник Не­ди­мо­вић мо­ли све ме­ди­је да по­шту­ју га­ран­то­ва­ну прет­по­став­ку не­ви­но­сти и да ни­ко­га уна­пред не про­гла­ша­ва­ју кри­вим док се су­пр­от­но не до­ка­же. Под­се­ћа­мо да су М но­ви­не упра­во та­ко и по­сту­пи­ле, об­ја­вљу­ју­ћи у свом тек­сту и јед­ну и дру­гу стра­ну, уз Оба­ве­ште­ње Основ­ног јав­ног тужи­ла­штва у Кра­ље­ву изда­то по зах­те­ву за при­ступ инфор­ма­ци­ја­ма од јав­ног зна­ча­ја, по­себ­но на­гла­сив­ши да ће по­след­њу реч ре­ћи Суд.
Би­ља­на Се­ла­ко­вић

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.