01.06.2016.
Ekonomija

Sremska Mitrovica

Pripreme za izgradnju azila

U pro­sto­ri­ja­ma Grad­ske ku­će u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci pro­šlog pet­ka, 27. ma­ja pred­sta­vlje­ni su re­zul­ta­ti pro­jek­ta Par­ti­ci­pa­tiv­no bu­dže­ti­ra­nje ko­ji je, u ci­lju di­rekt­nog uklju­či­va­nja gra­đa­na u bu­džet­ski pro­ces, re­a­li­zo­vao Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca u sa­rad­nji sa or­ga­ni­za­ci­ja­ma Bal­kan­ska is­tra­ži­vač­ka mre­ža (BIRN) i NA­LED.
Pod­se­ća­nja ra­di, uključivanje gra­đan­stva u ovaj de­mo­krat­ski pro­ces za re­zul­tat je do­bi­lo od­lu­ku o iz­grad­nji azi­la za pse u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci.
Du­ško Ša­ro­ško­vić, na­čel­nik Grad­ske upra­ve za bu­džet i fi­nan­si­je ka­že da pro­je­kat još ni­je za­vr­šen sve dok se ne re­a­li­zu­je vo­lja gra­đa­na.
– Ne­ko ka­že da je ovaj pro­je­kat pri­ve­den kra­ju s čim se ne sla­žem, jer ni­je re­a­li­zo­va­no ono što su gra­đa­ni od­lu­či­li. U to­ku je re­a­li­za­ci­ja, pred na­ma je do­bar deo bu­džet­ske go­di­ne, a u to­ku je iz­ra­da pro­jekt­ne do­ku­men­ta­ci­je za iz­grad­nju azi­la. Da pod­se­tim, vred­nost pro­jek­ta je pet mi­li­o­na di­na­ra i bi­će fi­nan­si­ran iz grad­skog bu­dže­ta – re­kao je Ša­ro­ško­vić.
Ka­li­na Si­mić iz BIRN-a, ko­or­di­na­tor pro­jek­ta na­gla­si­la je da je naj­ve­ći te­ret pod­ne­la ad­mi­ni­stra­ci­ja Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca.
– Pred kraj je pro­je­kat Par­ti­ci­pa­tiv­no bu­dže­ti­ra­nje ko­je za­jed­no sa BIRN-om or­ga­ni­zu­je NA­LED, ali mo­ram da ka­žem da je naj­ve­ći deo po­sla po­ne­la mi­tro­vač­ka grad­ska ad­mi­ni­stra­ci­ja. Pro­je­kat je tra­jao go­di­nu i po da­na i ve­li­ki broj gra­đa­na uče­stvo­vao u od­lu­či­va­nju o to­me ka­ko će bi­ti lo­ci­ra­ni pet mi­li­o­na di­na­ra u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci. Gra­đa­ni su od­lu­či­li da to bu­de azil za pse – re­kla je Si­mi­će­va.
Pre­ma na­če­li­ma BIRN-a i NA­LED-a, uvo­đe­njem prak­se uče­šća gra­đa­na u pro­ces do­no­še­nja od­lu­ke o lo­kal­nim bu­dže­ti­ma, pro­je­kat Par­ti­ci­pa­tiv­no bu­dže­ti­ra­nje ima za cilj da oja­ča ulo­gu ko­ju me­di­ji, ci­vil­ni sek­tor, pred­stav­ni­ci lo­kal­nih bi­zni­sa i gra­đa­ni ima­ju u de­mo­krat­skim pro­ce­si­ma na lo­ka­lu i da oja­ča kre­di­bi­li­tet od­lu­ka jav­ne ad­mi­ni­stra­ci­je.

A. Ćo­sić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.