Intervju

Velimir Ranisavljević, predsednik SO Šid

Kon­struk­ti­van rad kao te­melj na­pret­ka

Na kon­sti­tu­tiv­noj sed­ni­ci lo­kal­nog par­la­men­ta Op­šti­ne Šid odr­ža­noj 16. ma­ja, za no­vog pred­sed­ni­ka Skup­šti­ne op­šti­ne Šid iza­bran je Ve­li­mir Ra­ni­sa­vlje­vić. Sa njim smo raz­go­va­ra­li o to­me ka­ko će po nje­go­vom vi­đe­nju ubu­du­će iz­gle­da­ti sed­ni­ce lo­kal­nog par­la­men­ta i ko­ji su nje­go­vi pla­no­vi ka­ko bi se skup­štin­ske od­lu­ke do­no­si­le br­že i efi­ka­sni­je.

M NO­VI­NE: Po Va­šem mi­šlje­nju šta bi tre­ba­lo me­nja­ti u ra­du lo­kal­nog par­la­men­ta, ka­ko bi se od­lu­ke br­že i efi­ka­sni­je do­no­si­le?
VE­LI­MIR RA­NI­SA­VLJE­VIĆ: Kao no­vo­i­me­no­va­ni pred­sed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne Šid, ve­o­ma mi je dra­go što sam pred­lo­žen i ime­no­van da oba­vljam ovu funk­ci­ju. Do­sa­da­šnji rad Skup­šti­ne ka­rak­te­ri­sao je dug i mu­čan rad na­ših od­bor­ni­ka, a sa­mim tim bi­lo je ote­ža­no i do­no­še­nje va­žnih od­lu­ka. Mo­je za­la­ga­nje u bu­duć­no­sti bi­će ba­zi­ra­no na kon­struk­tiv­nom ra­du, in­si­sti­ra­ću da se za go­vor­ni­com od­bor­ni­ci stro­go dr­že dnev­nog re­da i že­lim da bu­dem pra­vi­čan pre­ma sva­ko­me, jer je to mo­ja du­žnost i oba­ve­za. Po­što­va­ću sva­kog od­bor­ni­ka i od­bor­nič­ku gru­pu, a to isto tra­žim za­uz­vrat. Mo­gu re­ći da Skup­šti­na op­šti­ne ima do­bar po­ten­ci­jal, što će još vi­še do­pri­ne­ti efi­ka­sni­jem ra­du skup­štin­skog te­la. Tru­di­će­mo se da po­bolj­ša­mo rad struč­nih slu­žbi, da bu­de­mo pra­vi ser­vis gra­đa­na.

Da li su već u pri­pre­mi ne­ki pred­lo­zi od­lu­ka ko­je ima­ju za cilj po­bolj­ša­nje uslo­va ži­vo­ta gra­đa­na?
Još uvek smo u fa­zi for­mi­ra­nja rad­nih od­bo­ra i ovih da­na mi­slim da će i taj deo po­sla bi­ti za­vr­šen. Već na­red­nih da­na pred­stav­ni­ci par­la­men­tar­nih stra­na­ka će do­bi­ti oba­ve­šte­nja u ko­ji­ma će­mo ih po­zva­ti da pred­lo­že svo­je pred­stav­ni­ke u rad­ne od­bo­re. To nam je sa­da pri­o­ri­tet, ka­ko bi skup­štin­ske po­slo­ve ko­ji su nam za­dati, mo­gli oba­vlja­ti ne­sme­ta­no i u skla­du sa Za­ko­nom. Tek po­sle to­ga će­mo pri­pre­ma­ti skup­štin­ske od­lu­ke, već ne­ke ima­mo u pla­nu, ali mi­slim da je još ra­no pri­ča­ti o to­me. Ima­mo plan i pro­gram i za­to sam ov­de i mi­slim da će se usko­ro vi­de­ti pr­vi re­zul­ta­ti. Ne bih se ni pri­hva­tio ove funk­ci­je da ne mi­slim da ra­dim za do­bro­bit gra­đa­na šid­ske op­šti­ne.

Ko­li­ko je za Vas oba­vlja­nje ove funk­ci­je iza­zov, s ob­zi­rom na to da do sa­da ni­ste oba­vlja­li slič­nu funk­ci­ju?
Ja­ko je ve­li­ki iza­zov oba­vlja­ti funk­ci­ju pred­sed­ni­ka Skup­šti­ne op­šti­ne, po­go­to­vo za me­ne, jer do sa­da ni­sam oba­vljao tu du­žnost. Me­đu­tim, ne pla­šim se ovog po­sla za­to što svi oni ko­ji me po­zna­ju zna­ju da sam čo­vek ko­ji dr­ži svo­ju reč, ko­ji ne pre­za ni od če­ga i ko­ji ne pod­le­že ni­ka­kvim uslo­vlja­va­nji­ma. Jed­no­stav­no že­lim da bu­dem to što je­sam, da pred­sta­vljam skup­štin­sko te­lo na naj­bo­lji mo­gu­ći na­čin i svim sr­cem ću se tru­di­ti da oprav­dam to po­ve­re­nje i da po­bolj­šam po­slo­ve prav­nog ti­pa. Že­lja mi je da bu­de­mo što eks­pe­di­tiv­ni­ji i efi­ka­sni­ji i da bu­de­mo u slu­žbi gra­đa­na. Oni su ti ko­ji su nas iza­bra­li i to oče­ku­ju od nas, a mi će­mo se tru­di­ti da to po­ve­re­nje oprav­da­mo.

Ko­li­ko je va­žna sa­rad­nja svih za­ko­no­dav­nih i iz­vr­šnih te­la i da li ćete in­si­sti­ra­ti na to­me?
Ra­di­će­mo za­jed­no i sa­ra­đi­va­ti. Ima­mo do­bar tim kva­li­tet­nih lju­di. Tre­ba da po­ka­že­mo svo­je zna­nje i svo­ju struč­nost, svo­ju vo­lju i za­la­ga­nje u na­red­nom pe­ri­o­du. Ne­spor­no je da Šid mo­ra da ide na­pred, za­to je oba­ve­zna uspe­šna sa­rad­nja svih nas i ja sam si­gu­ran da će­mo u to­me us­pe­ti.

De­ša­va­lo se u pret­hod­nom sa­zi­vu, da su vi­še pu­ta sed­ni­ce pre­ki­da­ne zbog ne­su­gla­si­ca opo­zi­ci­je i vla­sti. Oko­sni­cu lo­kal­nog par­la­men­ta sa­da či­ne ve­ćin­om od­bor­ni­ci vla­da­ju­će stran­ke, me­đu­tim uvek se mo­že de­si­ti da iz ne­kog raz­lo­ga opo­zi­ci­ja na ne­ki na­čin op­stru­i­še rad parlamenta. Ka­ko će­te to spre­či­ti?
To­ga će uvek bi­ti. Ja ću tra­ži­ti od sva­kog od­bor­ni­ka i od­bor­nič­ke gru­pe da iza­đu sa svo­jim kon­struk­tiv­nim pred­lo­zi­ma ka­ko do to­ga ne bi do­la­zi­lo. Sva­ki nji­hov do­bar pred­log ću uva­ži­ti, a sva­ko ne­do­lič­no po­na­ša­nje ću ka­žnja­va­ti u skla­du sa po­slov­ni­kom i Sta­tu­tom Op­šti­ne Šid. Ja is­klju­či­vo tra­žim rad i di­sci­pli­nu i tu sam ka­te­go­ri­čan i ne­ću po­pu­sti­ti.

M. N.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.