Sport

Humanitarni turnir

Svi za Uro­ša

U sport­skoj ha­li u Do­njem To­var­ni­ku pro­šle su­bo­te, 28. ma­ja odr­žan je hu­ma­ni­tar­ni tur­nir u ma­lom fud­ba­lu „Svi za Uro­ša“, ko­ji su or­ga­ni­zo­va­li Sport­ski sa­vez „Raz­voj spor­to­va“ i pred­u­ze­će „Lu­ki ko­merc“. Oda­zva­lo se ukup­no 18 eki­pa, ma­hom iz pe­ći­nač­ke, ali i iz rum­ske op­šti­ne, a od upi­sa­nih eki­pa, ula­zni­ca i do­bro­volj­nih pri­lo­ga pri­ku­plje­no je ukup­no 73.300 di­na­ra, ko­ji su pre­da­ti po­ro­di­ci še­sto­go­di­šnjeg Uro­ša Ka­ra­pan­dži­ća iz Po­pi­na­ca, ko­ji bo­lu­je od ce­re­bral­ne pa­ra­li­ze.
Po re­či­ma Uro­še­ve maj­ke Je­le­ne Ka­ra­pan­džić, Uro­šu pred­sto­ji še­sta ope­ra­ci­ja tran­splan­ta­ci­je ma­tič­nih će­li­ja, ko­ja se oba­vlja u Be­ču i ko­šta 9.800 evra, a do sa­da je pri­ku­plje­no 6.000 evra, bez pri­ho­da ostva­re­nog na ovom hu­ma­ni­tar­nom tur­ni­ru. Uroš ima ak­ti­van SMS broj kod fon­da­ci­je „Bu­di hu­man“, gde je po­treb­no po­sla­ti sms po­ru­ku 19 na broj 3030.
Pred­sed­nik „Raz­vo­ja spor­to­va“ Si­ni­ša Đo­kić is­ta­kao je da je od­ziv tak­mi­ča­ra i pu­bli­ke na tur­ni­ru po­ka­zao i hu­ma­nu stra­nu spor­ta, a na­kon vi­še­sat­nog tak­mi­če­nja naj­bo­lja je bi­la eki­pa Si­ba­ča, dru­go me­sto je osvo­ji­la eki­pa Po­pi­na­ca, a tre­će eki­pa Ku­pi­no­va.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.