25.05.2016.
Ekonomija

U opštini pećinci otvorena nova fabrika Dr. Etker

Po­sao za 192 rad­ni­ka

U Ši­ma­nov­ci­ma je pro­šlog če­tvrt­ka, 19. ma­ja sve­ča­no otvo­re­na no­va fa­bri­ka ne­mač­ke kom­pa­ni­je Dr. Et­ker. Sve­ča­nom otva­ra­nju su, po­red ru­ko­vod­stva fa­bri­ke iz Ne­mač­ke, pri­su­stvo­va­li i pre­mi­jer Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić, ne­mač­ki am­ba­sa­dor u Sr­bi­ji Ak­sel Dit­man, mi­ni­star pri­vre­de Želj­ko Ser­tić, ru­ko­vod­stvo Op­šti­ne Pe­ćin­ci, pred­stav­ni­ci Pri­vred­ne ko­mo­re Sr­bi­je i čla­no­vi Uprav­nog od­bo­ra Ne­mač­ko – srp­skog pri­vred­nog udru­že­nja.
No­va fa­bri­ka ne­mač­ke kom­pa­ni­je sa tra­di­ci­jom du­gom 120 go­di­na, vred­na je de­vet i po mi­li­o­na evra, pro­sti­re se na 8.000 kva­drat­nih me­ta­ra, upo­šlja­va 192 rad­ni­ka, ima asor­ti­man od 115 pre­te­žno pra­ška­stih pro­iz­vo­da i ka­pa­ci­tet od 6.000 to­na pro­iz­vo­da go­di­šnje, a di­rek­tor pred­u­ze­ća „Dr. Et­ker Sr­bi­ja“ Zo­ran Mi­tić na­gla­sio je u svom obra­ća­nju da je ovo jed­no od naj­sa­vre­me­ni­jih po­stro­je­nja u si­ste­mu kom­pa­ni­je.
Pre­mi­jer Vu­čić je iz­ja­vio da Vla­da Sr­bi­je ni­je sub­ven­ci­o­ni­sa­la ovu in­ve­sti­ci­ju, ali je po­mo­gla oko iz­grad­nje put­ne in­fra­struk­tu­re i na­gla­sio da će kom­pa­ni­ja i ubu­du­će mo­ći da ra­ču­na na po­dr­šku Vla­de Sr­bi­je.
– Po­ku­ša­će­mo u ovoj go­di­ni da oba­vi­mo do­bar po­sao i da sa pe­de­set dru­gog me­sta pro­ba­mo da uđe­mo u pr­vih 40 ze­ma­lja na svet­skoj du­ing bi­znis li­sti, iz go­di­ne u go­di­nu da po­bolj­ša­va­mo svo­je me­sto i da pri­vla­či­mo i dru­ge ne­mač­ke po­ro­dič­ne kom­pa­ni­je, jer to su naj­zdra­vi­je, naj­u­spe­šni­je i naj­du­go­traj­ni­je kom­pa­ni­je. Uve­ren sam da bi­ra­ju­ći Sr­bi­ju, je­su iza­bra­li me­sto za bu­duć­nost – po­ru­čio je Vu­čić.
Am­ba­sa­dor Ne­mač­ke u Sr­bi­ji Ak­sel Dit­man re­kao je da je iz­grad­nja fa­bri­ke Dr. Et­ker znak po­ve­re­nja ko­je ne­mač­ke kom­pa­ni­je uma­ju u srp­sko tr­ži­šte.
– Vla­da Re­pu­bli­ke Sr­bi­je je u po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na po­kre­nu­la va­žne re­for­me ko­je su do­pri­ne­le ja­ča­nju pri­vre­de i po­bolj­ša­nju po­slov­nog am­bi­jen­ta. Tim pu­tem Sr­bi­ja mo­ra da na­sta­vi – re­kao je Dit­man i do­dao da će Sr­bi­ja, kao i do sa­da, ima­ti po­dr­šku Ne­mač­ke u spro­vo­đe­nju ovih re­for­mi.
Pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Pe­ćin­ci Du­brav­ka Ko­va­če­vić Su­bo­tič­ki iz­ja­vi­la je da re­a­li­za­ci­ja jed­ne ova­ko zna­čaj­ne in­ve­sti­ci­je ne do­no­si sa­mo 192 rad­na me­sta već i pre­stiž.
– Ka­da jed­na ova­ko ve­li­ka svet­ska kom­pa­ni­ja ula­že u na­šu op­šti­nu, to je po­ka­za­telj svim osta­lim po­ten­ci­jal­nim in­ve­sti­to­ri­ma da ov­de vre­di ula­ga­ti. U na­šoj op­šti­ni ne­za­po­sle­nost je tre­nut­no oko šest od­sto i to je do­bar re­zul­tat, ali uko­li­ko se trend do­la­ska ve­li­kih kom­pa­ni­ja u na­šu sre­di­nu na­sta­vi sto­pa ne­za­po­sle­no­sti će bi­ti i ni­ža – re­kla je pr­va že­na pe­ći­nač­ke op­šti­ne.

M. N.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.