Društvo

Bajićeva škola

Uči­telj Mate čeka sudski poziv

Na­kon što je uči­te­lju Ba­ji­će­ve ško­le Ma­ti Žar­ku 20. apri­la uru­če­no re­še­nje o ot­ka­zu, on i nje­go­va za­stup­ni­ca Zo­ri­ca Cun­dra pod­ne­li su tu­žbu Osnov­nom su­du u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci 4. ma­ja. Žar­ko tu­ži Osnov­nu ško­lu „Slo­bo­dan Ba­jić Pa­ja“ i tra­ži po­ni­štaj re­še­nja o ot­ka­zu di­rek­to­ra i Škol­skog od­bo­ra o pre­stan­ku rad­nog od­no­sa i od­u­zi­ma­nju li­cen­ce. U ro­ku od 30 da­na Ško­la bi mo­ra­la da od­go­vo­ri Su­du na tu­žbu, ka­ko bi po­tom Sud za­po­čeo po­stu­pak.
– Po­sle vi­še od šest me­se­ci vo­đe­nja di­sci­plin­skog po­stup­ka uru­če­no mi je re­še­nje o ot­ka­zu, ko­je sam do­bio 20. apri­la. Moj advo­kat Zo­ri­ca Cun­dra je po­vo­dom to­ga 4. ma­ja pod­ne­la tu­žbu Osnov­nom su­du u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci i če­ka­mo da se za­ka­že pr­vo ro­či­šte. Me­ne sin­di­kat ško­le po­dr­ža­va, jer zna da ne po­sto­ji ni­jed­na ne­pra­vil­nost u mom ra­du. Sva­ki po­ziv za odr­ža­va­nje di­sci­plin­ske ras­pra­ve sam pri­mio, a di­rek­to­ri­ca ni­je ni­jed­nu ras­pra­vu odr­ža­la. Ni­je­dan moj sve­dok to­kom di­sci­plin­skog po­stup­ka ni­je sa­slu­šan – ka­že uči­telj Ma­te Žar­ko.
Iz­me­đu osta­log u tu­žbi se is­ti­če pri­go­vor o za­sta­re­lo­sti u di­sci­plin­skom po­stup­ku. Pre­ma tu­ži­o­če­vim re­či­ma vo­đe­nje di­sci­plin­skog po­stup­ka za­sta­re­va u ro­ku od šest me­se­ci od da­na po­kre­ta­nja di­sci­plin­skog po­stup­ka. Di­sci­plin­ski po­stu­pak je di­rek­tor­ka ško­le An­ki­ca Jev­tić po­kre­nu­la 12. ok­to­bra 2015. go­di­ne. Is­te­kom ro­ka od šest me­se­ci, u si­tu­a­ci­ji da di­sci­plin­ski po­stu­pak ni­je okon­čan ko­nač­nim re­še­njem u na­ve­de­nom ro­ku, na­stu­pa za­sta­re­lost vo­đe­nja istog. U tu­žbi je ta­ko­đe na­ve­de­no niz ne­pra­vil­no­sti ko­je se od­no­se na ce­lo­kup­no vo­đe­nje di­sci­plin­skog po­stup­ka.
– Lju­di ko­ji ra­de u pro­sve­ti mo­ra­ju da zna­ju ka­ko se za­kon u pro­sve­ti re­a­li­zu­je, ka­ko se re­a­li­zu­je od­nos pre­ma de­ci. Ja sam sa­mo hteo da se Deč­ja ne­de­lja re­a­li­zu­je po za­ko­nu. Ne znam ko­li­ko pro­ces na Su­du mo­že da tra­je, valj­da će da­ti Bog da se to re­ši br­zo i da se ja vra­tim mo­joj de­ci ko­ju sam učio. Me­ni je sta­lo do mog ode­lje­nja, da za­vr­šim rad­ni staž i da odem u pen­zi­ju. Sud će do­ne­ti pra­vil­nu od­lu­ku. Ako se ne de­si da me vra­te na po­sao, ja ću ići u Stra­zbur, ići ću do kra­ja. Ne­ću da odem u pen­zi­ju pr­lja­vog obra­za – is­ti­če Žar­ko i do­da­je da ni­je bi­lo ni­ka­kvih pro­pu­sta u nje­go­vom ra­du kao i da ako Sud pre­su­di u nje­go­vu ko­rist, sva­ka­ko će tu­ži­ti di­rek­tor­ku ško­le An­ki­cu Jev­tić ka­ko bi ob­ja­sni­la raz­lo­ge zbog ko­jih ga je ot­pu­sti­la.
Advo­ka­ti­ca uči­te­lja Ma­te Žar­ka Zo­ri­ca Cun­dra ka­že da je pod­ne­ta tu­žba Osnov­nom su­du u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci ka­ko bi od­lu­čio o za­ko­ni­to­sti re­še­nja ko­je je ško­la do­ne­la, od­no­sno tu­žba ra­di po­ni­šta­ja re­še­nja di­rek­to­ra i Škol­skog od­bo­ra o pre­stan­ku rad­nog od­no­sa i od­u­zi­ma­nju li­cen­ce uči­te­lja Ma­te Žar­ka.
Po­red ove tu­žbe, uči­telj Ma­te Žar­ko pod­neo je i kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv di­rek­tor­ke ško­le. Isto­vre­me­no tra­ži od Ško­le da su­spen­du­je od­lu­ku o nje­go­vom ot­ka­zu i da ga vra­ti na po­sao do okon­ča­nja sud­skog po­stup­ka.
Ka­ko će se od­vi­ja­ti ovaj pro­ces pred Su­dom i da li će bi­ti za­vr­šen u pred­vi­đe­nom za­kon­skom ro­ku, osta­je da se vi­di. Jed­no je sva­ka­ko iz­ve­sno, a to je da je uči­telj bez po­sla dok god Sud ne do­ne­se ko­nač­nu pre­su­du.

S. Sta­ne­tić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.