Društvo

Već viđeno

Po ličnu kartu i pasoš u če­ti­ri sata uju­tru

Ne­ka­ko već po­sta­je pra­vi­lo da, ka­ko se bli­ži­mo pe­ri­o­du go­di­šnjih od­mo­ra, ta­ko se stva­ra­ju gu­žve u mi­tro­vač­kom MUP-u za pre­da­ju zah­te­va za iz­da­va­nje lič­nih is­pra­va, bi­lo lič­ne kar­te ili pa­so­ša.
Re­do­vi is­pred zgra­de Po­li­ci­je, u cen­tru Srem­ske Mi­tro­vi­ce, ovih da­na, u ra­nim ju­tar­njim sa­ti­ma (či­taj: od šest iz­ju­tra) su po­sta­li „nor­mal­na“ po­ja­va. Da bi pr­vi do­bi­li broj, ko­ji slu­žbe­ni­ca Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va, de­li oko se­dam ča­so­va, po­treb­no je da do­đe­te u če­ti­ri uju­tru, ne­ka­da i ra­ni­je. Ta­ko da oni ne­sreć­ni­ci ko­ji su „po­ra­ni­li“ i do­šli u šest, ni­su si­gur­ni da li će tog da­na ima­ti sre­će i da li će do­bi­ti broj za pre­da­ju zah­te­va.
Ka­ko smo u ne­zva­nič­nom raz­go­vo­ru sa gra­đa­ni­ma sa­zna­li (ne­zva­nič­no je, jer iz ne­kog raz­lo­ga/stra­ha ni­su že­le­li da se pred­sta­ve i sli­ka­ju za no­vi­ne) po ne­ko­li­ko pu­ta su do­la­zi­li da bi uze­li broj, ali su gu­žve ne­ve­ro­vat­ne. Ogor­če­no pri­ča­ju da je sra­mo­ta što se ne ra­di u dve sme­ne, kao što je to ne­ka­da bi­lo.
Sa­da je do­šlo do to­ga, da bi uze­li broj, tre­ba da do­đe­mo u tri uju­tru i da on­da če­ti­ri sa­ta se­di­mo i če­ka­mo, re­ak­ci­je su gra­đa­na.
U zva­nič­nom sa­op­šte­nju Po­li­cij­ske upra­ve u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, nam ka­žu da je broj zah­te­va gra­đa­na po­ve­ćan zbog pred­sto­je­će se­zo­ne go­di­šnjih od­mo­ra, a ta­ko­đe i zbog za­me­ne lič­nih ka­ra­ta na sta­rom pa­pir­nom obra­scu i za­me­ne bi­o­me­trij­skih lič­nih ka­ra­ta sa ro­kom va­žno­sti od pet go­di­na.
Na pi­ta­nje zbog če­ga se, po­što su gu­žve evi­dent­ne, ne uve­de i dru­ga sme­na, jer smo i pro­šle go­di­ne ima­li slič­nu si­tu­a­ci­ju, pa je na­kon pi­sa­nja me­di­ja, po­če­la da ra­di i dru­ga sme­na i auto­mat­ski su se gu­žve sma­nji­le, iz Po­li­ci­je ka­žu:
– Po­li­cij­ska upra­va u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci će, u za­vi­sno­sti od po­tre­ba gra­đa­na, or­ga­ni­zo­va­ti rad u dve sme­ne.
Ako usta­ja­nje u tri, da bi u zgra­di Po­li­ci­je bi­li u če­ti­ri uju­tru ni­je za ak­ti­vi­ra­nje dru­ge sme­ne, ne znam šta je.
U od­go­vo­ru na naš zah­tev se još ka­že:
– Rad­no vre­me nad­le­žne slu­žbe za iz­da­va­nje lič­nih i put­nih do­ku­me­na­ta u Po­li­cij­skoj upra­vi u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, je rad­nim da­nom 07,30 do 15,30 ča­so­va i su­bo­tom od 07,30 do 12,00 ča­so­va. Dnev­no se za­pri­mi i ob­ra­di iz­me­đu 70-75 zah­te­va za iz­da­va­nje lič­nih ka­ra­ta i pa­so­ša a sve u za­vi­sno­sti od dnev­nog bro­ja pod­ne­tih zah­te­va gra­đa­na. U to­ku da­na za­pri­ma­ju se i zah­te­vi po hit­nom po­stup­ku, uz ko­ji gra­đa­ni pri­la­žu mol­bu za hi­tan po­stu­pak iz­ra­de po­treb­nog do­ku­men­ta, sa na­ve­de­nim raz­lo­gom hit­no­sti (le­če­nje, iz­ne­nad­no pu­to­va­nje, rad u ino­stran­stvu itd). U tim slu­ča­je­vi­ma se spro­vo­di po­stu­pak hit­ne ob­ra­de lič­nih i put­nih do­ku­me­na­ta. Ta­ko­đe, gra­đa­ni­ma se dnev­no uru­či oko 100 ura­đe­nih lič­nih ka­ra­ta i pa­so­ša. Osim pri­je­ma i ob­ra­de zah­te­va za iz­da­va­nje lič­ne kar­te i pa­so­ša i nji­ho­vog uru­če­nja, nad­le­žni slu­žbe­ni­ci dnev­no oba­vlja­ju i dru­ge po­slo­ve ko­ji ta­ko­đe pod­ra­zu­me­va­ju rad sa stran­ka­ma (za­me­na bi­o­me­trij­ske lič­ne kar­te, iz­da­va­nje po­tvr­da i uve­re­nja o pre­bi­va­li­štu, iz­ra­da elek­tron­skih ser­ti­fi­ka­ta, do­de­la ma­tič­nih bro­je­va, pro­me­na adre­se sta­no­va­nja) – na­vo­di se u od­go­vo­ru PU Srem­ska Mi­tro­vi­ca.

Bi­lja­na Se­la­ko­vić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.