Društvo

Počela izgradnja škole u Mačvanskoj Mitrovici

Ostva­renje sna

Na­kon sko­ro či­ta­vu de­ce­ni­ju bor­be za iz­grad­nju no­ve zgra­de Osnov­ne ško­le „Do­bro­sav Ra­do­sa­vlje­vić Na­rod“ u Ma­čvan­skoj Mi­tro­vi­ci, san svih Ma­čva­na i de­ce ko­ja po­ha­đa­ju ovu ško­lu se ostva­ru­je.
Pr­va fa­za ra­do­va, ko­ja pod­ra­zu­me­va ru­še­nje de­la fi­skul­tur­ne sa­le, ve­znog de­la, ra­di­o­ni­ce za teh­nič­ko i sport­skog te­re­na po­če­la je pro­šlog če­tvrt­ka, 21. apri­la uz pri­su­stvo ve­li­kog bro­ja de­ce, ro­di­te­lja i pred­stav­ni­ka lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve.
Pri­sut­ni­ma se obra­tio gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić, ko­ji je iz­ja­vio da mu je dra­go što ko­nač­no kre­će iz­grad­nja no­ve ško­le i na­ja­vio za­vr­še­tak ra­do­va do sep­tem­bra idu­će go­di­ne. Ta­ko­đe, do­dao je da će se po­tru­di­ti da de­ca iz Ma­čvan­ske Mi­tro­vi­ce i okol­nih se­la po­ha­đa­ju jed­nu ško­lu, ko­ja će bi­ti do­stoj­na sva­kog Ma­čva­ni­na.
Za­me­nik gra­do­na­čel­ni­ka To­mi­slav Jan­ko­vić uka­zao je da se iz­grad­njom ško­le re­ša­va ve­li­ki pro­blem, ne sa­mo me­šta­na Ma­čvan­ske Mi­tro­vi­ce.
– Ško­la pred­sta­vlja ogle­da­lo jed­nog dru­štva i lo­kal­ne za­jed­ni­ce. Grad je obez­be­dio od­re­đe­na sred­stva za ove ra­do­ve i tu ne sta­je­mo. Na­kon za­vr­šet­ka pr­ve fa­ze ra­do­va, po­ku­ca­će­mo na sva vra­ta da obez­be­di­mo još nov­ca, ka­ko bi či­tav pro­ces ubr­za­li – iz­ja­vio je Jan­ko­vić.
Di­rek­tor ško­le Sla­đan Pa­pić ni­je skri­vao svo­je odu­še­vlje­nje zbog po­čet­ka pr­ve fa­ze ra­do­va.
– Ose­ćaj je fan­ta­sti­čan. Ovo je ono za šta smo se bo­ri­li pre­ko de­ce­ni­je. Naš san i na­še ide­je se ostva­ru­ju. Ovo je po­če­tak na­še sre­će, sre­će svih ko­le­ga, me­šta­na i de­ce. Do­bi­će­mo je­dan sja­jan obje­kat sa no­vom opre­mom i na­me­šta­jem – is­ta­kao je Pa­pić i za­hva­lio se Gra­du Srem­ska Mi­tro­vi­ca ko­ji je ka­ko ka­že, dao ve­li­ki do­pri­nos iz­grad­nji no­ve ško­le.
Pre­ma re­či­ma di­rek­to­ra, si­va fa­za ra­do­va bi­će za­vr­še­na za 150 rad­nih da­na. Na­kon to­ga sle­di sre­đi­va­nje fa­sa­de i unu­tra­šnji ra­do­vi. Dru­ga fa­za ob­u­hva­ta ru­še­nje ostat­ka ško­le, na či­jem me­stu će se gra­di­ti ka­bi­ne­ti, pro­du­že­ni bo­ra­vak, ku­hi­nja sa tr­pe­za­ri­jom, fi­skul­tur­na sa­la, sport­ski te­re­ni.
No­va ško­la po­vr­ši­ne 1.878 me­ta­ra kva­drat­nih ima­će 16 uči­o­ni­ca, kan­ce­la­ri­je ad­mi­ni­stra­ci­je, ka­bi­ne­te, ku­hi­nju. Vred­nost ove in­ve­sti­ci­je je 80 mi­li­o­na di­na­ra.
Pod­se­ti­mo, pre po­la ve­ka po­dig­nu­ta je Osnov­na ško­la „Do­bro­sav Ra­do­sa­vlje­vić Na­rod“ od 1.800 kva­drat­nih me­ta­ra u Ma­čvan­skoj Mi­tro­vi­ci. Ume­sto od čvr­stog ma­te­ri­ja­la, ni­kla je od azbest­nih plo­ča. Uve­ra­va­ni su pro­sve­ta­ri da je mon­ta­žni obje­kat sa­mo pri­vre­me­no re­še­nje. To pri­vre­me­no re­še­nje op­sta­lo je ne­ko­li­ko de­ce­ni­ja, da bi sa­da, na­kon 52 go­di­ne po­če­la da se gra­di no­va ško­la.

S. Sta­ne­tić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.