27.04.2016.
Ekonomija

IN­DU­STRIJ­SKA ZO­NA „JE­ZE­RO“ – Za in­ve­sti­to­re 16 hek­ta­ra

Di­rek­tor Di­rek­ci­je za iz­grad­nju Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca Vla­di­mir Sa­na­der i na­čel­nik Grad­ske upra­ve za ur­ba­ni­zam, ko­mu­nal­ne i in­spek­cij­ske po­slo­ve Vla­di­mir Pet­ko­vić ob­i­šli su 19. apri­la ra­do­ve na iz­grad­nji sa­o­bra­ćaj­ni­ce u In­du­strij­skoj zo­ni „Je­ze­ro“, sa či­jom iz­grad­njom će ova in­du­strij­ska zo­na bi­ti kom­plet­na.
Pro­je­kat je su­fi­nan­si­ra­lo Mi­ni­star­stvo pri­vre­de u iz­no­su od 11 mi­li­o­na di­na­ra, a pre­o­sta­lih 11 mi­li­o­na iz­dvo­je­no je iz bu­dže­ta Gra­da.
– Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju Gra­da, u sa­rad­nji sa Mi­ni­star­stvom pri­vre­de, re­a­li­zo­va­la je pro­je­kat iz­grad­nje sa­o­bra­ćaj­ni­ce u in­du­strij­skoj zo­ni „Je­ze­ro“ u du­ži­ni od 515 me­ta­ra, ši­ri­ne šest me­ta­ra sa at­mos­fer­skom ka­na­li­za­ci­jom. Do­bi­li smo do­zvo­lu za iz­grad­nju ove sa­o­bra­ćaj­ni­ce, i od Mi­ni­star­stva pri­vre­de do­bi­li 50 od­sto sred­sta­va. U pret­hod­nom pe­ri­o­du su za­vr­še­ni i osta­li in­fra­struk­tur­ni ra­do­vi, ta­ko da mo­že­mo re­ći da je ov­de osta­lo još slo­bod­no 16 hek­ta­ra za no­ve in­ve­sti­to­re – re­kao je Vla­di­mir Sa­na­der, di­rek­tor Di­rek­ci­je za iz­grad­nju.
Na­čel­nik GU za ur­ba­ni­zam, ko­mu­nal­ne i in­spek­cij­ske po­slo­ve Vla­di­mir Pet­ko­vić is­ta­kao je da iz­grad­nja ove sa­o­bra­ćaj­ni­ce ima ve­li­ki zna­čaj za sam grad.
– Ima­mo kom­plet­no opre­mlje­nu in­du­strij­sku zo­nu, ko­ja je po­ziv­ni­ca za sve bu­du­će in­ve­sti­to­re. Po­red In­du­strij­ske zo­ne „Se­ver 1“ i „Se­ver 2“, sa­da ima­mo i kom­plet­nu In­du­strij­sku zo­nu „Je­ze­ro“ – re­kao je Pet­ko­vić i do­dao da još pre­o­sta­je da se od­ra­di obe­le­ža­va­nje i po­sta­vlja­nje sa­o­bra­ćaj­ne sig­na­li­za­ci­je.

S. S.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.