Društvo

"Dan magaraca" u SRP "Zasavica"

Ma­ga­reći praznik

U Spe­ci­jal­nom re­zer­va­tu pri­ro­de „Za­sa­vi­ca“ pro­te­kle su­bo­te, 23. apri­la obe­le­žen je sed­mi po re­du Dan ma­ga­ri­ca. Na ovaj dan zva­nič­no je ot­po­če­la i tu­ri­stič­ka se­zo­na u ovom re­zer­va­tu, ko­ja će tra­ja­ti to­kom či­ta­ve go­di­ne. Za sve lju­bi­te­lje ži­vo­ti­nja i pri­ro­de ko­ji su po­že­le­li da do­đu, ulaz, vo­žnja bro­dom, de­gu­sta­ci­ja ma­ga­re­ćeg pa­pri­ka­ša i obi­la­zak ži­vo­ti­nja bi­li su bes­plat­ni.
Ka­ko nam je ob­ja­snio uprav­nik re­zer­va­ta Slo­bo­dan Si­mić, Dan otvo­re­nih vra­ta osmi­šljen je pro­šle go­di­ne, ka­ko bi svim gra­đa­ni­ma Srem­ske Mi­tro­vi­ce obez­be­di­li bes­plat­no uži­va­nje u pri­ro­di.
– Pro­šle go­di­ne smo osmi­sli­li Dan otvo­re­nih vra­ta u že­lji da pre sve­ga Mi­trov­ča­ni­ma omo­gu­ći­mo da je­dan dan u go­di­ni bes­plat­no do­đu na Za­sa­vi­cu. Žao nam je što ima­mo 90 od­sto go­sti­ju iz Be­o­gra­da, a Mi­trov­ča­na naj­ma­nje. Na­ma obe­le­ža­va­njem Da­na ma­ga­ri­ca po­či­nje i tu­ri­stič­ka se­zo­na, ko­ja tra­je ce­le go­di­ne i mi smo je­di­ni re­zer­vat u Sr­bi­ji ko­ji ra­di 365 da­na u go­di­ni. Na ovoj ma­ni­fe­sta­ci­ji po­se­ti­o­ci ima­ju pri­li­ku da pro­še­ta­ju pa­šnja­kom i da vi­de ma­gar­ce, ko­nje, po­dol­ska go­ve­da, se­o­ske kra­ve, man­gu­li­ce ka­ko slo­bod­no še­ta­ju, da se pro­vo­za­ju bro­dom, da po­sma­tra­ju i su­de­lu­ju u pra­vlje­nju pa­pri­ka­ša od ma­ga­re­ćeg me­sa što je je­din­stve­no u sve­tu, da da­me pro­ba­ju kre­me od ma­ga­re­ćeg mle­ka i da le­po pro­ve­du dan sa svo­jom po­ro­di­com – is­ti­če Si­mić.
Naj­vi­še su uži­va­li naj­mla­đi ko­ji su želj­no iš­če­ki­va­li vo­žnju bro­dom i če­ka­li u re­du za ja­ha­nje pu­le­ta. O zna­ča­ju i vred­no­sti ove ži­vo­ti­nje Si­mić ka­že:
– Tre­nut­no u re­zer­va­tu ima­mo 175 ma­ga­ri­ca, ima­će­mo oko 200 kad se opu­le sve i mi­slim da je to jed­na od naj­ve­ćih far­mi u sve­tu. Ga­je­nje ma­ga­ra­ca, ko­zme­tič­ki pro­gram, mle­ko i sir je ne­što što po­sto­ji sa­mo u Za­sa­vi­ci i mi ne zna­mo da iko ima ta­kav kom­ple­tan pro­gram kad je u pi­ta­nju ova ži­vo­ti­nja. U na­šem na­ro­du se zna­lo da je po­sto­ja­la bo­lest ma­ga­re­ći ka­šalj i on se le­čio ma­ga­re­ćim mle­kom. Re­zul­ta­te ko­je mi ima­mo u pro­da­ji ma­ga­re­ćeg mle­ka, kad je u pi­ta­nju bron­hi­tis i ast­ma kod de­ce su fa­sci­nant­ni. Ra­di­li smo mno­go is­tra­ži­va­nja ko­ja su usta­no­vi­la da ma­ga­re­će mle­ko uni­šta­va pne­u­mo­ni­ju (upa­lu plu­ća), eše­ri­hi­ju, a za­po­če­li smo i eks­pe­ri­ment sa dr Era­kom sa No­vo­sad­skog uni­ver­zi­te­ta, da se iz­u­či uti­caj ma­ga­re­ćeg mle­ka na rak. Po­sti­gli smo to da se broj­nost, po­pu­lar­nost i lju­bav pre­ma ovoj ži­vo­ti­nji zna­čaj­no po­ja­ča – ob­ja­šnja­va Si­mić i do­da­je da se naj­vi­še od ma­ga­re­ćih pro­iz­vo­da ku­pu­je upra­vo mle­ko, za ko­je ka­že da je naj­pri­bli­žni­je maj­či­nom.
– Naj­vi­še se ku­pu­je mle­ko, pa kre­me i sa­pu­ni, li­ke­ri, a naj­ma­nje sir, jer je on iz­u­zet­no skup. Ima­mo zah­te­ve iz ino­stran­stva, ali po­što na­ša ze­mlja ni­je čla­ni­ca Evrop­ske uni­je, mi na­ža­lost ne mo­že­mo da ša­lje­mo pro­iz­vo­de i to je ve­li­ki pro­blem – do­da­je uprav­nik ovog re­zer­va­ta.
Ce­ne pro­iz­vo­da od ma­ga­ri­ce kre­ću se od 1.000 di­na­ra do 1000 evra, pa se ta­ko li­tra mle­ka od ma­ga­ri­ce mo­že ku­pi­ti po ce­ni od 40 evra, noć­na kre­ma je 3.000, dnev­na 2.500 di­na­ra, li­ker 1.000 di­na­ra, sa­pun 600 di­na­ra i sir po ce­ni od 1.000 evra po ki­lo­gra­mu.

Sa­nja Sta­ne­tić
Fo­to: Želj­ko Pe­tras

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.