Kultura

PRO­MO­CI­JA RO­MA­NA OSMA­KI­NJE IZ RU­ME – Pr­ve­nac Je­le­ne Og­nje­no­vić

U pre­pu­noj sve­ča­noj sa­li Osnov­ne ško­le „Du­šan Jer­ko­vić“ u Ru­mi 14. aprila pro­mo­vi­san je pr­vi ro­man uče­ni­ce osmog raz­re­da ove ško­le Je­le­ne Og­nje­no­vić „Po­sled­nji le­šnik“.
Ovaj ro­man za de­cu, ali i za od­ra­sle, Je­le­na je po­če­la da pi­še u še­stom raz­re­du. To je put od­ra­sta­nja jed­ne de­voj­či­ce ko­ja be­ži od ku­će i od­la­zi u ne­ki sa­svim ne­po­zna­ti svet.
– Na­me­njen je naj­pre mo­jim vr­šnja­ci­ma, ali i ro­di­te­lji­ma da raz­u­me­ju svet mla­dih. Odav­no mi je bi­la že­lja da na­pi­šem ro­man, a do­šla sam spon­ta­no do te­me na osno­vu aneg­do­te jed­ne mo­je dru­ga­ri­ce. Na­stav­ni­ca je bi­la odu­še­vlje­na, a u štam­pa­nju ro­ma­na je po­mo­gla ško­la i Dru­štvo uči­te­lja Ru­me. Imam pet iz srp­skog je­zi­ka, a da­lji moj put je sva­ka­ko Gim­na­zi­ja, pa stu­di­je knji­žev­no­sti – iz­ja­vi­la je mla­da Je­le­na Og­nje­no­vić.
Vi­še­sla­va Nal­čić, nje­na na­stav­ni­ca knji­žev­no­sti, ka­že da je ro­man pr­vi put pro­či­tan na kra­ju še­stog raz­re­da.
– Ka­ko je Je­le­na od­ra­sta­la i sa­zre­va­la to se de­ša­va­lo i sa ro­ma­nom. Či­ta­li su ga nje­ni dru­ga­ri, da­va­li su­ge­sti­je, ne­ke smo i uva­ži­li. Je­le­na je pro­šle go­di­ne bi­la ve­o­ma uspe­šna na Knji­žev­noj olim­pi­ja­di, a i ove go­di­ne se za nju spre­ma, pro­šla je op­štin­sko i okru­žno tak­mi­če­nje, a če­ka je re­pu­blič­ko. Ja sam ap­so­lut­na si­gur­na da će Je­le­na iz­ra­sti u pra­vog pi­sca. Za­i­sta je neo­bič­no da je ovo pra­vi ro­man po svim pra­vi­li­ma ka­ko se pi­še je­dan ro­man, to ni­su pe­sme ili zbir­ke pri­ča, već pra­vi ro­man – rekla je Vi­še­sla­va Nal­čić.
U pred­sta­vlja­nju knji­ge uče­stvo­va­la je dram­ska sek­ci­ja ško­le, a u pro­gra­mu su uče­stvo­va­li i škol­ski hor, kao i mu­zič­ki an­sambl „Cr­na mač­ka“.

S. DŽ.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.