20.04.2016.
Intervju

NI­KO­LA VA­SIĆ, PRED­SED­NIK OP­ŠTI­NE ŠID – Osta­vljam čist obraz i pun nov­ča­nik

Funk­ci­ju pred­sed­ni­ka Op­šti­ne Šid pret­hod­ne če­ti­ri go­di­ne oba­vljao je Ni­ko­la Va­sić. Uoči pred­sto­je­ćih iz­bo­ra sa pr­vim čo­ve­kom šid­ske op­šti­ne raz­go­va­ra­li smo o spro­ve­de­nim ak­tiv­no­sti­ma na po­bolj­ša­nju uslo­va ži­vo­ta građana u pret­hod­nom pe­ri­o­du, kao i o nje­go­vi­ma oče­ki­va­nji­ma od no­ve gar­ni­tu­re vla­sti na­kon lo­kal­nih iz­bo­ra. Va­sić is­ti­če da je si­gu­ran u po­nov­nu ap­so­lut­nu po­be­du Srp­ske na­pred­ne stran­ke u Ši­du, ko­ja će pre­ma nje­go­vim pro­ce­na­ma uze­ti pre­ko 50 od­sto gla­so­va bi­ra­ča.

M NO­VI­NE: Da li ste za­do­volj­ni sa onim što ste ura­di­li u pret­hod­ne če­ti­ri go­di­na u sa­rad­nji zajedno sa svo­jim sa­rad­ni­ci­ma i ko­a­li­ci­o­nim part­ne­ri­ma?
NI­KO­LA VA­SIĆ: U pret­hod­ne če­ti­ri go­di­ne svog man­da­ta, od 30. av­gu­sta 2012. go­di­ne do da­nas, mo­gu re­ći da je do­sta to­ga ura­đe­no upr­kos pro­ble­mi­ma ko­je smo ima­li. Ako se vra­ti­mo na po­če­tak, mo­ram na­po­me­nu­ti da smo se od­mah u star­tu mo­ra­li ba­zi­ra­ti na vra­ća­nje od­re­đe­nih du­go­va, u iz­no­su od 100 mi­li­o­na di­na­ra, iz man­da­ta pret­hod­ne vla­sti. Bi­lo je do­sta ne­pri­jat­no­sti od stra­ne ko­a­li­ci­o­nih part­ne­ra, ko­ji su tra­ži­li ve­ću afir­ma­ci­ju za se­be i to je bi­la ka­rak­te­ri­sti­ka go­to­vo svih pred­stav­ni­ka po­li­tič­kih stra­na­ka ko­je su pro­cir­ku­li­sa­le kroz funk­ci­o­ni­sa­nje op­štin­ske vla­sti. I po­red to­ga, mo­gu re­ći da sam u ne­ku ru­ku za­do­vo­ljan, ma­da uvek mo­že bo­lje. Me­đu­tim ima­li smo ka­ko sam već re­kao od­re­đe­ne „re­po­ve“ od pre osam go­di­na ko­jih smo se mo­ra­li re­ši­ti. Pro­jek­ti po­put ne­iz­gra­đe­ne zgra­de mu­zič­ke ško­le, ko­ja ne mo­že ni dan da­nas da se za­vr­ši, pa on­da pro­je­kat vo­do­vo­da u Lju­bi ko­ji ta­ko­đe ne mo­že da se za­vr­ši dok se ne pro­me­ni vlast na po­kra­jin­skom ni­vou, jer je fi­nan­si­ran od sred­sta­va Fon­da za ka­pi­tal­na ula­ga­nja, pri­me­ri su sa­mo ne­kih stva­ri gde su nam ru­ke bi­le ve­za­ne. Do­kle god se ne pro­me­ni vlast na po­kra­jin­skom ni­vou, ne­će bi­ti ne­kog na­pret­ka za op­šti­nu Šid, jer sam u vre­me svog man­da­ta ste­kao uti­sak da Po­kra­ji­na ima ma­će­hin­ski od­nos pre­ma na­šoj op­šti­ni.

I po­red to­ga is­ti­če­te da ste ura­di­li mno­go za ovu op­šti­nu i za­po­če­li pro­jek­te ko­ji će pu­no zna­či­ti za gra­đa­ne šid­ske op­šti­ne. Šta osta­je no­voj gar­ni­tu­ri vla­sti da za­vr­ši?
Ono što je sva­ka­ko bi­lo op­te­re­će­nje za šid­sku op­šti­nu su ne­da­će kroz ko­je smo pro­la­zi­li pret­hod­nih go­di­na. Op­šti­na Šid je stal­no bi­la na uda­ru ne­kih ru­žnih de­ša­va­nja. Ja­me­nu su 2014. go­di­ne za­hva­ti­le po­pla­ve, a 2016. nam se de­si­la mi­grant­ska kri­za. Sve su to bi­le ne­mi­le si­tu­a­ci­je, gde smo tro­ši­li na­šu ener­gi­ju i sna­gu. Ali i po­red to­ga, tre­ba pod­se­ti­ti na sve ono što smo us­pe­li da ura­di­mo u pret­hod­nom man­da­tu. Apli­ci­ra­ju­ći kod dru­gih ni­voa vla­sti do­bi­li smo 30 mi­li­o­na di­na­ra. U 2014. go­di­ni i po­čet­kom 2015. go­di­ne re­kon­stru­i­sa­li smo Sport­ski cen­tar. Za kom­plet­nu sa­na­ci­ju krov­ne kon­struk­ci­je utro­ši­li smo 4.365.000 di­na­ra. Za iz­grad­nju bi­ci­kli­stič­ko – pe­šač­ke sta­ze Šid – Ada­šev­ci utro­še­no je 2.600.000 di­na­ra, a kra­jem pro­šle go­di­ne ura­đe­no je i osve­tlje­nje te sta­ze. Iz­me­nje­ne su in­sta­la­ci­je u osnov­noj ško­li u Er­de­vi­ku, iz­ra­đe­na pro­jekt­na do­ku­men­ta­ci­ja za sa­na­ci­ju mo­sto­va na re­ka­ma Bo­sut i Stu­dva. Za te na­me­ne iz­dvo­je­no je osam mi­li­o­na di­na­ra i u ovoj go­di­ni tre­ba da poč­nu ra­do­vi na nji­ho­voj sa­na­ci­ji. Sred­stva su de­li­mič­no obez­be­đe­na, če­ka se još od­go­vor iz Mi­ni­star­stva za pri­vre­du, gde smo ta­ko­đe apli­ci­ra­li za sred­stva. U Ilin­ci­ma smo iz­gra­di­li te­me­lje za am­bu­lan­tu i taj pro­je­kat bi­će za­vr­šen ove go­di­ne, jer po­sto­je na­go­ve­šta­ji da će po­mo­ći fon­da­ci­ja ko­ja će uz po­moć sred­sta­va pred­pri­stup­nih fon­do­va Evrop­ske uni­je i ne­mač­ke ban­ke, taj pro­je­kat za­vr­ši­ti. Sa istom fon­da­ci­jom smo u do­go­vo­ru za iz­grad­nju sport­ske sa­le u Vi­šnji­će­vu i po­sta­vlja­nju fa­sa­de na sport­skoj sa­li u Mo­ro­vi­ću. U pi­ta­nju su bes­po­vrat­na sred­stva iz do­na­ci­je i mi­slim da će­mo to us­pe­ti da re­a­li­zu­je­mo u 2016. go­di­ni. Tre­ba spo­me­nu­ti da je u Ber­ka­so­vu iz­gra­đe­na ka­na­li­za­ci­o­na mre­ža i da smo za te na­me­ne iz­dvo­ji­li dva mi­li­o­na di­na­ra, sle­di pro­ši­re­nje mo­sta na ula­sku u Vi­šnji­će­vo, na ka­na­lu Šar­ku­din. Na zgra­di Cr­ve­nog kr­sta ura­đe­na je sa­vre­me­na ku­hi­nja za po­tre­be 400 ko­ri­sni­ka so­ci­jal­no ugro­že­nog sta­nov­ni­štva, što je od ve­li­kog zna­ča­ja. Za te na­me­ne utro­še­no je šest mi­li­o­na di­na­ra. U po­sled­nje vre­me ak­tu­el­na je pri­ča i o Srem me­snoj in­du­stri­ji. Po­slao sam po­ru­ku Vla­di Sr­bi­je o po­sto­ja­nju ove fa­bri­ke u ste­ča­ju u Ši­du, ko­ja bi mo­gla bi­ti naj­bo­lja tre­nut­na po­nu­da za ne­mač­kog in­ve­sti­to­ra. Pro­ce­ne su da mu obje­kat i lo­ka­ci­ja od­go­va­ra­ju, a u pi­ta­nju je ne­mač­ka kom­pa­ni­ja „Te­nis“ ko­ja bi mo­gla da za­po­sli oko 600 lju­di sa ovih pro­sto­ra, uko­li­ko bi to bi­la du­go­roč­na stra­te­gi­ja uz­go­ja svi­nja i kla­ni­čar­ske pro­iz­vod­nje. Mo­ram re­ći da smo od sred­sta­va na­pla­te sa­o­bra­ćaj­nih pre­kr­ša­ja ku­pi­li dva put­nič­ka vo­zi­la sa­o­bra­ćaj­noj po­li­ci­ji u Ši­du, ra­dar i al­ko­me­tar, a sred­stva za te na­me­ne iz­no­se 4,5 mi­li­o­na di­na­ra. Iako smo tre­ća ka­te­go­ri­ja po eko­nom­skoj raz­vi­je­no­sti, us­pe­li smo iz­dvo­ji­ti 15 mi­li­o­na di­na­ra za fi­nan­si­ra­nje stu­den­te i mi­slim da smo u od­no­su na dru­ge op­šti­ne ima­li ve­će raz­u­me­va­nje, što ta­ko­đe go­vo­ri da ni­smo be­smi­sle­no i neo­d­go­vor­no tro­ši­li tu­đe pa­re, ne­go od­go­vor­no i na pra­vi na­čin, a mi­slim da će ta­ko ra­di­ti i no­va gar­ni­tu­ra vla­sti.

Če­sto se mo­gu ču­ti pri­go­vo­ri od­re­đe­nih po­li­tič­kih stra­na­ka na još uvek ne­iz­gra­đen vo­do­vod u fru­ško­gor­skim se­li­ma. Do­kle se sti­glo i ka­da me­šta­ni tih se­la mo­gu oče­ki­va­ti vo­do­vod u svo­jim me­sti­ma?
U pla­nu bu­dže­ta za 2016. go­di­nu pred­vi­đe­no je do­sta ak­tiv­no­sti, iz­me­đu osta­log i iz­grad­nja vo­do­vo­da u So­tu. Mi smo iz­bu­ši­li bu­na­re u tom me­stu, ka­ko bi kre­nu­li u re­a­li­za­ci­ju iz­grad­nje vo­do­vo­da, a iz­bu­šen je i bu­nar u Pri­vi­noj Gla­vi, pre­ko ko­jeg će se vo­dom snab­de­va­ti i me­šta­ni Bi­kić Do­la. Za iz­grad­nju vo­do­vo­da u Pri­vi­noj Gla­vi i Bi­ki­ću, uče­šće Op­šti­ne je 50 od­sto i uko­li­ko do­bi­je­mo 10 mi­li­o­na di­na­ra, ko­li­ko je pla­ni­ra­no, us­pe­će­mo da za­vr­ši­mo vo­do­vod u ovim se­li­ma. Pri­med­be od­re­đe­nih po­li­tič­kih stra­na­ka pro­ko­men­ta­ri­sao bih sa­mo kao pri­ku­plja­nje po­e­na pred iz­bo­re. Ono što je va­žno da na­gla­sim je­ste da je 2013. go­di­ne u od­no­su na 2012. bi­la go­di­na ka­da je op­štin­ski bu­džet bio ve­ći, 2014. i 2015 do­sta ma­nji, a u 2016. go­di­ni bu­džet iz­no­si mi­li­jar­du i 260 mi­li­o­na di­na­ra i naj­ve­ro­vat­ni­je će se vr­ši­ti re­ba­lans, jer je pri­liv sred­sta­va bio do­sta ma­nji na po­čet­ku, ne­go ka­ko se to oče­ki­va­lo.

Kri­ti­ke od­re­đe­nih po­li­tič­kih stran­ka od­no­si­le su se i na ne­za­vr­še­nu in­du­strij­sku zo­nu.
Mi smo kre­nu­li u in­fra­struk­tur­no opre­ma­nje in­du­strij­ske zo­ne. Vi­dim da mno­gi kan­di­da­ti od­re­đe­nih po­li­tič­kih stra­na­ka u pred­iz­bor­nim ak­tiv­no­sti­ma kri­ti­ku­ju ka­ko po tom pi­ta­nju ni­šta ni­je ura­đe­no. In­du­strij­ska zo­na ni­je mo­gla da se ura­di do da­na­šnjih da­na, jer je ne­ko u man­da­tu pre če­ti­ri go­di­ne do­sta to­ga lo­še ura­dio. Mi smo pre tri me­se­ca raz­go­va­ra­li sa di­rek­to­rom Di­rek­ci­je za dr­žav­nu imo­vi­nu i do­bi­li mi­šlje­nje i sa­gla­snost za ula­zak u te po­slo­ve. Sa­da su stvo­re­ni uslo­vi za iz­vr­še­nje mno­gih po­slo­va i kre­nu­li smo u iz­ra­du plan­ske do­ku­men­ta­ci­je ure­đe­nja in­fra­struk­tu­re in­du­strij­ske zo­ne za šta su obez­be­đe­na sred­stva. Pred­vi­đe­na su i sred­stva za bu­še­nje bu­na­ra, ko­ji bi snab­de­vao deo in­du­strij­ske zo­ne. Ove go­di­ne bi­će za­vr­še­na i ga­si­fi­ka­ci­ja. Da­kle, ne mo­že se re­ći da se ni­šta ne ra­di. Kri­ti­ku­ju vlast sve od­bor­nič­ke gru­pe ko­je su uče­stvo­va­le u do­no­še­nju od­lu­ka i ko­je su ima­le pri­li­ku da vi­de da se ra­di­lo po­šte­no, iskre­no i da su du­go­vi bi­li ve­li­ko op­te­re­će­nje za ovu op­šti­nu na sa­mom po­čet­ku man­da­ta 2012. go­di­ne. Po­slo­vi će se ra­di­ti to­kom ove go­di­ne, ne sa­mo za­to što je iz­bor­na go­di­na, ne­go iz raz­lo­ga što su se otvo­ri­le mo­guć­no­sti za iz­vr­še­nje mno­gih po­slo­va.

Ka­kvu vi­di­te per­spek­ti­vu op­šti­ne Šid u sle­de­ćem man­da­tu?
Stvo­ri­li smo uslo­ve za lak­ši rad bu­du­će gar­ni­tu­re vla­sti i si­gu­ran sam da će im to do­sta olak­ša­ti po­slo­ve. Srp­ska na­pred­na stran­ka, či­ji sam ja bio kan­di­dat i kao od­bor­nik i kao pred­sed­nik Op­šti­ne, ima­la je ja­ko zah­tev­nu ko­a­li­ci­ju ka­da je u pi­ta­nju do­mi­na­ci­ja i uti­caj u vr­še­nju vla­sti. Sma­tram da sle­de­ći od­bor­ni­ci SNS-a ne­će ima­ti te pro­ble­me. Oče­ku­jem iz­u­zet­nu po­be­du SNS-a, pre­ko 50 od­sto, i si­gu­ran sam da će bi­ti ma­nji broj od­bor­ni­ka ko­ji će re­me­ti­ti re­dov­ne ak­tiv­no­sti­ma. Na kra­ju svog man­da­ta mi­slim da per­spek­ti­va za op­šti­nu Šid po­sto­ji. Ni­su to ne­ka la­žna obe­ća­nja. Op­šti­na Šid opre­de­li­la je sred­stva za pod­sti­caj po­ljo­pri­vre­de, pri­vre­de i pred­u­zet­ni­štva, tri mi­li­o­na di­na­ra za su­fi­nan­si­ra­nje kre­di­ta, ra­di­li smo na učvr­šći­va­nju pre­ko­gra­nič­ne sa­rad­nje sa Hr­vat­skom i Bo­snom i Her­ce­go­vi­nom i pu­tem te sa­rad­nje su nam obez­be­đe­na zna­čaj­na sred­stva pre­ko IPA fon­do­va, ko­jim će­mo po­mo­ći na­šim jav­nim pred­u­ze­ći­ma. Mi­slim da sve ovo pred­sta­vlja do­bru osno­vu za uspe­šan rad bu­du­će vla­sti u Ši­du.

Oče­ku­je­te ap­so­lut­nu po­be­du SNS-a, ali se­be ne vi­di­te u toj no­voj gar­ni­tu­ri vla­sti?
Što se ti­če mog an­ga­žma­na, mo­gu da ka­žem ka­da je u pi­ta­nju mo­je uče­šće u vla­sti, da ni­je bi­lo la­ko. Po­čev­ši od po­pla­va, mi­grant­ske kri­ze i ra­znih tur­bu­len­ci­ja od stra­ne mi­ni od­bor­nič­kih gru­pa ko­je su uti­ca­le na rad u Op­šti­ni. Iz­la­zim iz vla­sti či­stog obra­za i osta­vljam pun nov­ča­nik pa­ra, što bi se re­klo u jed­noj ku­ći ko­ja ima po­la­znu osno­vu da mo­že da se raz­vi­je. Gra­đa­ni mo­ra­ju bi­ti sve­sni da op­šti­na Šid uko­li­ko ne bu­de ima­la ko­mu­ni­ka­ci­ju sa svim ni­vo­i­ma vla­sti će opet bi­ti u pri­li­ci da do­bi­ja na ka­ši­či­cu. SNS će si­gur­no ima­ti do­mi­na­ci­ju, a ja ću ra­di­ti ne­ke dru­ge po­slo­ve, jer is­ku­stva go­vo­re da su pro­me­ne i osve­že­nje po­treb­ne da se vr­še.

Ka­ko ko­men­ta­ri­še­te kri­ti­ke po­je­di­nih po­li­tič­kih stra­na­ka na to ka­ko ste vr­ši­li vlast?
One su neo­sno­va­ne u že­lji da do­bi­ju što ve­ći broj gla­so­va. Oni sa­da go­vo­re o ne­kim obe­ća­nji­ma, a dru­gim de­lom kri­ti­ku­ju ne­što što ni­je isti­na, a da čak ni­su ni do­ra­sli toj kri­ti­ci. To je nji­hov na­čin za pri­ku­plja­nje po­li­tič­kih po­e­na. Mi­slim da smo stvo­ri­li do­bre uslo­ve za bu­du­će vo­đe­nje vla­sti, bez ob­zi­ra na te­ška vre­me­na, a sve osta­lo je bi­lo te­ško ostva­ri­ti. Že­leo bih da ka­žem da je po­treb­no ove iz­bo­re spro­ve­sti na je­dan do­sto­jan­stven na­čin, bez ne­kih ne­pri­jat­no­sti i ne­že­lje­nih sce­na. Naj­va­žni­je je da sve pro­đe ka­ko tre­ba, a naj­bo­lji će po­be­di­ti.

M. N.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.