20.04.2016.
Društvo

Gde je završio novac za obnovu hrama u naselju Mala Bosna

Pokrajinska vlada prevarila vernike?

DRUSTVO (1) copySve­šte­nik Cr­kve Sve­tih Sir­mij­skih mu­če­ni­ka u srem­sko­mi­tro­vač­kom Na­se­lju Ma­la Bo­sna Ra­do­slav Ra­do­va­no­vić 2008. go­di­ne kon­ku­ri­sao je kod Fon­da za ka­pi­tal­na ula­ga­nja AP Voj­vo­di­ne za sred­stva za pro­je­kat na­sta­vak iz­grad­nje hra­ma Sve­tih Sir­mij­skih mu­če­ni­ka Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Tra­že­na sred­stva za ob­no­vu cr­kve iz­no­si­la su 8.550.000 di­na­ra. Fond za ka­pi­tal­na ula­ga­nja do­bio je no­vac za ove na­me­ne 2010. go­di­ne, ali pre­ma re­či­ma sa­da­šnjeg sve­šte­ni­ka ove cr­kve, pro­to­je­re­ja sta­vro­fo­ra Du­ška Mar­ja­no­vi­ća, no­vac ni­ka­da ni­su do­bi­li. Zbog to­ga se po­sta­vlja pi­ta­nje gde je za­vr­šio mi­li­on­ski iz­nos na­me­njen cr­kvi?
Ka­ko pri­ča sve­šte­nik Du­ško Mar­ja­no­vić, on je tra­žio od­go­vor od Po­kra­ji­ne zbog če­ga ni­su do­bi­li odo­bre­na sred­stva za na­sta­vak iz­grad­nje cr­kve. Ta­da mu je re­če­no da oni u stva­ri te 2008. go­di­ne ni­su do­sta­vi­li kom­plet­nu do­ku­men­ta­ci­ja ko­ja je bi­la pred­vi­đa­na kon­kur­som.
Me­đu­tim, da bi se kon­ku­ri­sa­lo za bi­lo šta, po­treb­no je da se do­sta­vi kom­plet­na do­ku­men­ta­ci­ja, ina­če se pro­je­kat od­bi­ja, od­no­sno, sred­stva se ne odo­bra­va­ju. Ako su u ovom slu­ča­ju sred­stva odo­bre­na, što sve­do­če do­ku­men­ti ko­je smo do­bi­li na uvid od sve­šte­ni­ka Mar­ja­no­vi­ća, na osno­vu če­ga je Fond za ka­pi­tal­na ula­ga­nja AP Voj­vo­di­ne do­neo od­lu­ku o do­de­li istih ako, kao što tvr­de, do­ku­men­ta­ci­ja ni­je bi­la kom­plet­na?! Od­lu­ku o do­de­li sred­sta­va 28. ju­la 2010. go­di­ne su doneli Pre­drag Ži­va­no­vić, po­moć­ni­k di­rek­to­ra Fon­da i pred­sed­nik Uprav­nog od­bo­ra dr Bo­ja­n Paj­ti­ć.
Ta­da­šnja po­kra­jin­ska vlast, na če­lu sa Bo­ja­nom Paj­ti­ćem, se hva­li­la da je po­ma­ga­la i da­va­la pa­re za cr­kve, a is­po­sta­vi­lo se, da je bar u ovom slu­ča­ju, to ne­i­sti­na. Po­sta­vlja se pi­ta­nje gde je ne­sta­lo osam i po mi­li­o­na di­na­ra na­me­nje­nih Cr­kvi Sve­tih Sir­mij­skih mu­če­ni­ka.
No, i po­red to­ga što odo­bre­na sred­stva iz Po­kra­ji­ne još uvek ni­su sti­gla, a po sve­mu su­de­ći ni ne­će, iz­grad­nja hra­ma je na­sta­vlje­na.
Ra­do­vi na ob­no­vi Cr­kve Sve­tih Sir­mij­skih mu­če­ni­ka se pri­vo­de kra­ju, a u pla­nu je iz­grad­nja par­kin­ga is­pred hra­ma i ure­đe­nje por­te.
Neo­p­hod­na sred­stva za ove ra­do­ve iz­dvo­je­na su iz bu­dže­ta Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca ali i od do­na­ci­ja po­je­di­nih me­šta­na.
– Hram je po­čeo da se gra­di 1994. go­di­ne iz sa­mih sred­sta­va me­šta­na Na­se­lja Ma­la Bo­sna i do­ve­den u za­vr­šnu fa­zu ra­do­va, od­no­sno pre­o­sta­lo je ure­đe­nje i za­vr­še­tak fa­sa­de objek­ta, kao i krov­ne kon­struk­ci­je. Ra­do­ve fi­nan­si­ra Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca, me­šta­ni Ma­le Bo­sne i po­je­din­ci, u skla­du sa svo­jim fi­nan­sij­skim mo­guć­no­sti­ma. Svi ra­do­vi ra­de se u pot­pu­no­sti uz po­dr­šku, i sa­rad­nju sa lo­kal­nom sa­mo­u­pra­vom, pa ta­ko i ure­đe­nje por­te, iz­grad­nja par­kin­ga is­pred hra­ma, ure­đe­nje ze­le­nih po­vr­ši­na, sa am­bi­ci­jom da se ubu­du­će po­red hra­ma iz­gra­di i deč­je ob­da­ni­šte sa pra­te­ćim objek­ti­ma i igra­li­šti­ma za de­cu – ka­že pro­to­je­rej sta­vro­for Du­ško Mar­ja­no­vić i is­ti­če da ovo na­se­lje bro­ji mno­go de­ce mla­đeg uz­ra­sta, te da je upra­vo zbog to­ga ide­ja da se ov­de na­pra­vi i ob­da­ni­šte.
– Kao nad­le­žni sve­šte­nik mo­ram da is­tak­nem da na te­ri­to­ri­ji na­se­lja tre­nut­no ži­vi se­dam hi­lja­da sta­nov­ni­ka, a da je broj pred­škol­ske de­ce pro­cen­tu­al­no tre­nut­no naj­ve­ći na či­ta­voj te­ri­to­ri­ji Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Ra­do­vi su u fa­zi za­vr­šet­ka, pre­o­sta­je da se uve­de pod­no gre­ja­nje i po­sta­vi mer­mer, što će na­dam bi­ti za­vr­še­no do Vas­kr­sa. Za­tim sle­di osli­ka­va­nje cr­kve, a hram će se pri­pre­ma­ti za ve­li­ko osve­će­nje 2017. go­di­ne, ka­da će se na­pra­vi­ti ve­li­ko sla­vlje. Na sa­mom osve­će­nju hra­ma po­je­din­ci će bi­ti od­li­ko­va­ni od stra­ne cr­kve – re­kao je Mar­ja­no­vić i za­hva­lio lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi za po­moć to­kom iz­grad­nje i ob­no­ve hra­ma.

Sa­nja Sta­ne­tić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.