Društvo

Gde je završio novac za obnovu hrama u naselju Mala Bosna

Pokrajinska vlada prevarila vernike?

DRUSTVO (1) copyСве­ште­ник Цр­кве Све­тих Сир­миј­ских му­че­ни­ка у срем­ско­ми­тро­вач­ком На­се­љу Ма­ла Бо­сна Ра­до­слав Ра­до­ва­но­вић 2008. го­ди­не кон­ку­ри­сао је код Фон­да за ка­пи­тал­на ула­га­ња АП Вој­во­ди­не за сред­ства за про­је­кат на­ста­вак из­град­ње хра­ма Све­тих Сир­миј­ских му­че­ни­ка Срем­ска Ми­тро­ви­ца. Тра­же­на сред­ства за об­но­ву цр­кве из­но­си­ла су 8.550.000 ди­на­ра. Фонд за ка­пи­тал­на ула­га­ња до­био је но­вац за ове на­ме­не 2010. го­ди­не, али пре­ма ре­чи­ма са­да­шњег све­ште­ни­ка ове цр­кве, про­то­је­ре­ја ста­вро­фо­ра Ду­шка Мар­ја­но­ви­ћа, но­вац ни­ка­да ни­су до­би­ли. Због то­га се по­ста­вља пи­та­ње где је за­вр­шио ми­ли­он­ски из­нос на­ме­њен цр­кви?
Ка­ко при­ча све­ште­ник Ду­шко Мар­ја­но­вић, он је тра­жио од­го­вор од По­кра­ји­не због че­га ни­су до­би­ли одо­бре­на сред­ства за на­ста­вак из­град­ње цр­кве. Та­да му је ре­че­но да они у ства­ри те 2008. го­ди­не ни­су до­ста­ви­ли ком­плет­ну до­ку­мен­та­ци­ја ко­ја је би­ла пред­ви­ђа­на кон­кур­сом.
Ме­ђу­тим, да би се кон­ку­ри­са­ло за би­ло шта, по­треб­но је да се до­ста­ви ком­плет­на до­ку­мен­та­ци­ја, ина­че се про­је­кат од­би­ја, од­но­сно, сред­ства се не одо­бра­ва­ју. Ако су у овом слу­ча­ју сред­ства одо­бре­на, што све­до­че до­ку­мен­ти ко­је смо до­би­ли на увид од све­ште­ни­ка Мар­ја­но­ви­ћа, на осно­ву че­га је Фонд за ка­пи­тал­на ула­га­ња АП Вој­во­ди­не до­нео од­лу­ку о до­де­ли истих ако, као што твр­де, до­ку­мен­та­ци­ја ни­је би­ла ком­плет­на?! Од­лу­ку о до­де­ли сред­ста­ва 28. ју­ла 2010. го­ди­не су донели Пре­драг Жи­ва­но­вић, по­моћ­ни­к ди­рек­то­ра Фон­да и пред­сед­ник Управ­ног од­бо­ра др Бо­ја­н Пај­ти­ћ.
Та­да­шња по­кра­јин­ска власт, на че­лу са Бо­ја­ном Пај­ти­ћем, се хва­ли­ла да је по­ма­га­ла и да­ва­ла па­ре за цр­кве, а ис­по­ста­ви­ло се, да је бар у овом слу­ча­ју, то не­и­сти­на. По­ста­вља се пи­та­ње где је не­ста­ло осам и по ми­ли­о­на ди­на­ра на­ме­ње­них Цр­кви Све­тих Сир­миј­ских му­че­ни­ка.
Но, и по­ред то­га што одо­бре­на сред­ства из По­кра­ји­не још увек ни­су сти­гла, а по све­му су­де­ћи ни не­ће, из­град­ња хра­ма је на­ста­вље­на.
Ра­до­ви на об­но­ви Цр­кве Све­тих Сир­миј­ских му­че­ни­ка се при­во­де кра­ју, а у пла­ну је из­град­ња пар­кин­га ис­пред хра­ма и уре­ђе­ње пор­те.
Нео­п­ход­на сред­ства за ове ра­до­ве из­дво­је­на су из бу­џе­та Гра­да Срем­ска Ми­тро­ви­ца али и од до­на­ци­ја по­је­ди­них ме­шта­на.
– Храм је по­чео да се гра­ди 1994. го­ди­не из са­мих сред­ста­ва ме­шта­на На­се­ља Ма­ла Бо­сна и до­ве­ден у за­вр­шну фа­зу ра­до­ва, од­но­сно пре­о­ста­ло је уре­ђе­ње и за­вр­ше­так фа­са­де објек­та, као и кров­не кон­струк­ци­је. Ра­до­ве фи­нан­си­ра Град Срем­ска Ми­тро­ви­ца, ме­шта­ни Ма­ле Бо­сне и по­је­дин­ци, у скла­ду са сво­јим фи­нан­сиј­ским мо­гућ­но­сти­ма. Сви ра­до­ви ра­де се у пот­пу­но­сти уз по­др­шку, и са­рад­њу са ло­кал­ном са­мо­у­пра­вом, па та­ко и уре­ђе­ње пор­те, из­град­ња пар­кин­га ис­пред хра­ма, уре­ђе­ње зе­ле­них по­вр­ши­на, са ам­би­ци­јом да се убу­ду­ће по­ред хра­ма из­гра­ди и деч­је об­да­ни­ште са пра­те­ћим објек­ти­ма и игра­ли­шти­ма за де­цу – ка­же про­то­је­реј ста­вро­фор Ду­шко Мар­ја­но­вић и ис­ти­че да ово на­се­ље бро­ји мно­го де­це мла­ђег уз­ра­ста, те да је упра­во због то­га иде­ја да се ов­де на­пра­ви и об­да­ни­ште.
– Као над­ле­жни све­ште­ник мо­рам да ис­так­нем да на те­ри­то­ри­ји на­се­ља тре­нут­но жи­ви се­дам хи­ља­да ста­нов­ни­ка, а да је број пред­школ­ске де­це про­цен­ту­ал­но тре­нут­но нај­ве­ћи на чи­та­вој те­ри­то­ри­ји Гра­да Срем­ска Ми­тро­ви­ца. Ра­до­ви су у фа­зи за­вр­шет­ка, пре­о­ста­је да се уве­де под­но гре­ја­ње и по­ста­ви мер­мер, што ће на­дам би­ти за­вр­ше­но до Вас­кр­са. За­тим сле­ди осли­ка­ва­ње цр­кве, а храм ће се при­пре­ма­ти за ве­ли­ко осве­ће­ње 2017. го­ди­не, ка­да ће се на­пра­ви­ти ве­ли­ко сла­вље. На са­мом осве­ће­њу хра­ма по­је­дин­ци ће би­ти од­ли­ко­ва­ни од стра­не цр­кве – ре­као је Мар­ја­но­вић и за­хва­лио ло­кал­ној са­мо­у­пра­ви за по­моћ то­ком из­град­ње и об­но­ве хра­ма.

Са­ња Ста­не­тић

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.