20.04.2016.
Aktuelno

Premijer Aleksandar Vučić na otvaranju "Mitrosa"

Po­sao za 300 rad­ni­ka

Na­kon 14 me­se­ci, od ka­ko je austrij­ska fir­ma Ger­lin­ger za 800.000 evra ku­pi­la Mi­tros u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, re­kon­stru­i­sa­ni po­go­ni fa­bri­ke sve­ča­no su otvo­re­ni pro­šle ne­de­lje, 17. apri­la u pri­su­stvu pre­mi­je­ra Alek­san­dra Vu­či­ća, ko­ji je na­ja­vio da će se pr­ve pre­ra­đe­vi­ne Mi­tro­sa na ra­fo­vi­ma tr­go­vi­na na­ći već oko 15. ma­ja.
Vrp­cu na ula­zu u po­stro­je­nje pre­se­kli su vla­snik Ger­lin­ge­ra Jo­han Ger­lin­ger i gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić.
Pre­mi­jer je is­ta­kao da je Vla­da Sr­bi­je austrij­skom in­ve­sti­to­ru po­mo­gla sa 5,8 mi­li­o­na evra za 300 za­po­sle­nih u Mi­tro­su, ali i za oko 700 lju­di sa ko­ji­ma će ta fa­bri­ka pot­pi­sa­ti ugo­vo­re za ot­kup me­sa. On je do­dao da se na­da da će se­lja­ci u Sre­mu i či­ta­voj Ma­čvi pre­po­zna­ti Mi­tros kao do­brog kup­ca, si­gur­nog part­ne­ra.
– Voj­vo­di­na za­i­sta mo­že da hra­ni po­la Evro­pe, ali mi mo­ra­mo da na­u­či­mo i sa­vla­da­mo sa­vre­me­ne teh­no­lo­gi­je. Gra­đa­ni pr­ve pro­iz­vo­de ove fa­bri­ke mo­gu da oče­ku­ju u pro­dav­ni­ca­ma iz­me­đu 15. i 20. ma­ja, bi­će to mno­go bo­lji pro­iz­vo­di od onih ko­je nu­de ne­ki dru­gi pro­iz­vo­đa­či, jer je u pi­ta­nju me­so uze­to od na­ših se­lja­ka, naj­či­sti­je pre­ra­đe­no, ob­ra­đe­no i po­nu­đe­no tr­ži­štu – re­kao je Vu­čić.
On je na­veo da će dr­ža­va po­mo­ći iz­voz tih pro­iz­vo­da u Ki­nu i Ru­sku Fe­de­ra­ci­ju.
– Uz po­moć Ger­lin­ge­ra i ova­kvih in­ve­sti­ci­ja si­gu­ran sam da smo na do­brom pu­tu i da mo­že­mo mno­go to­ga da ura­di­mo i na­pra­vi­mo – iz­ja­vio je pre­mi­jer i pod­se­tio da je, pri­li­kom na­ja­va o po­nov­nom otva­ra­nju fa­bri­ke, jav­nost bi­la sum­nji­ča­va, da je mi­sli­la da je reč o fa­ta­mor­ga­ni i na­gla­sio da je po­no­san što vi­di ka­ko iz­gle­da mo­der­na fa­bri­ka, jer ona po­bolj­ša­va Sr­bi­ji me­sto na ma­pi po­ljo­pri­vred­no raz­vi­je­nih ze­ma­lja.
– Mi­tros je na­ša kla­sič­na pri­ča. To je pri­ča o ne­u­spe­lim pri­va­ti­za­ci­ja­ma, sve­u­kup­nom pro­pa­da­nju, ali i o po­nov­nom po­di­za­nju, uz­di­za­nju i ko­nač­nom uspe­hu srp­ske pri­vre­de i srp­skih do­ma­ći­na – za­klju­čio je Alek­san­dar Vu­čić.
Gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić is­ta­kao je da se ra­du­je Mi­tro­su, jer on ni­je sa­mo 300 ili 600 za­po­sle­nih ko­li­ko će bi­ti u ka­sni­joj fa­zi, već je on zna­ča­jan i za far­me­re.
– Mi­tros je je­dan od sim­bo­la ovog gra­da u ko­jem je ra­di­lo i do 1.200 lju­di. A on­da smo do­ži­ve­li pot­pu­ni bro­do­lom, do­šli smo to­li­ko da­le­ko da smo 2010. ima­li štrajk gla­đu za­po­sle­nih, ka­da je Mi­tros oti­šao u ste­čaj. Sa­da tre­ba da se okre­ne­mo no­vim za­po­sle­ni­ma ko­ji će do­ći u na­red­nim da­ni­ma, u pi­ta­nju je njih pre­ko 300 u pr­voj fa­zi – iz­ja­vio je Ne­di­mo­vić i do­dao da ima­mo ozbi­ljan pro­blem sa teh­no­lo­gi­jom i pre­no­som zna­nja i da nam upra­vo zbog to­ga tre­ba­ju ova­kve kom­pa­ni­je sa is­ku­stvom, ka­ko bi bi­li kon­ku­rent­ni­ji na tr­ži­šti­ma.
Gra­do­na­čel­nik Ne­di­mo­vić se na kra­ju za­hva­lio svi­ma ko­ji su na­por­no ra­di­li na oži­vlja­va­nju Mi­tro­sa, a po­seb­no sa­rad­ni­ci­ma ko­ji su za ma­nje od 60 da­na us­pe­li da le­ga­li­zu­ju objek­te fa­bri­ke.
– Ovo je no­vi po­če­tak za Mi­tros – is­ta­kao je on.
Pre­ma re­či­ma vla­sni­ka Ger­lin­ge­ra, u no­vi iz­gled Mi­tro­sa do sa­da je ulo­že­no 20 mi­li­o­na evra.
– Us­po­sta­vi­li smo pred­u­ze­će u ko­jem na­mir­ni­ce za svo­je kli­jen­te na­me­ra­va­mo da pro­iz­vo­di­mo po naj­vi­šim stan­dar­di­ma i hi­gi­jen­skim zah­te­vi­ma, uz pri­me­nu naj­mo­der­ni­jih teh­no­lo­gi­ja od pri­je­ma svi­nja, pre­ko kla­nja, do fi­nal­nog pro­iz­vo­da po evrop­skim uslo­vi­ma. Mi­tros će bi­ti po­u­zdan part­ner srp­skoj po­ljo­pri­vre­di, po si­gur­no­sti ot­ku­pa svi­nja i bla­go­vre­me­ne is­pla­te – po­ru­čio je Jo­han Ger­lin­ger i po­zvao far­me­re da za­jed­no sa Mi­tro­som po­no­vo iz­gra­de Srem i Ma­čvu kao upo­ri­šte svi­njo­goj­stva u Evro­pi.
Ra­mo Adro­vić, di­rek­tor Mi­tro­sa ob­ja­snio je da je već oba­vlje­no vi­še od 1.000 raz­go­vo­ra sa bu­du­ćim rad­ni­ci­ma, a da dnev­no pri­sti­že pre­ko 20 pri­ja­va za po­sao. In­že­nje­ri sto­čar­stva po­se­ti­li su sve far­me­re, oba­vlje­no je pre­ko 1.200 raz­go­vo­ra u do­ma­ćin­stvi­ma, a re­zul­ta­ti su obe­ća­va­ju­ći.
– Ima­mo si­ro­vi­nu na te­re­nu. Ni­smo po­gre­ši­li što smo do­šli u svinj­ski Srem. Ovo će bi­ti naj­ve­ća kla­ni­ca Ger­lin­ger hol­din­ga, ali i na Bal­ka­nu – uve­ren je on i po­zvao far­me­re da do­đu i uve­re se lič­no o mo­der­nim uslo­vi­ma u po­go­nu.
Am­ba­sa­dor Austri­je u Sr­bi­ji Jo­ha­nes Ajg­ner ka­zao je da se ra­di o ve­o­ma va­žnom za­jed­nič­kom po­du­hva­tu ko­ji ša­lje sjaj­ne po­ru­ke. Jed­na je da je Sr­bi­ja do­bro me­sto za ula­ga­nja, a dru­ga da Austri­ja osta­je vi­so­ko an­ga­žo­va­na na srp­skom tr­ži­štu, kao i da je austrij­sko – srp­ska po­ljo­pri­vred­na sa­rad­nja na naj­vi­šem ni­vou.
To­kom ma­ja 2014. go­di­ne za vre­me od­bra­ne od po­pla­va po­če­li su raz­go­vo­ri Ger­lin­ger hol­din­ga i grad­skih čel­ni­ka. Od ta­da do da­nas Mi­tros je do­bio no­vo li­ce, a mno­go zna­nja, tru­da i ener­gi­je je ulo­že­no u ob­na­vlja­nje mi­tro­so­vih po­go­na.

Bi­lja­na Se­la­ko­vić
Fo­to: Želj­ko Pe­tras

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.