20.04.2016.
Ekonomija

PO­LO­ŽEN KA­MEN TE­ME­LJAC ZA NO­VU FA­BRI­KU U RUM­SKOJ PE­TLJI – Gra­di se fa­bri­ka nu­dli

Po­la­ga­njem ka­me­na te­melj­ca u rad­noj zo­ni Rum­ska pe­tlja, 18. apri­la za­po­če­la je re­a­li­za­ci­ja pr­ve fa­ze ve­li­ke in­ve­sti­ci­je ne­pal­ske kom­pa­ni­je „CG – Si­no­vejšn gru­pa“ ko­ja će u svo­joj fa­bri­ci u Ru­mi pro­iz­vo­di­ti nu­dle ko­je po­sta­ju sve ve­ći pre­hram­be­ni hit u sve­tu, po­go­to­vo u ovim uslo­vi­ma br­zog rit­ma. Za­to i na­ziv ovog pro­iz­vo­da „Vai – Vai“ što zna­či – br­zo.
No­si­lac ove in­ve­sti­ci­je u Ru­mi, u pi­ta­nju je pr­va fa­bri­ka ove kom­pa­ni­je u Sr­bi­ji oda­kle se kre­će u osva­ja­nje tr­ži­šta Evro­pe, je fir­ma „In – ko­nekt“ iz No­ve Pa­zo­ve.
U Ru­mi će se gra­di­ti fa­bri­ka in­stant nu­dli ukup­ne po­vr­ši­ne od 35.000 kva­drat­nih me­ta­ra, a vred­nost in­ve­sti­ci­je je 8,5 mi­li­o­na evra.
In­ve­sti­tor je ku­pio ze­mlji­šte od 9,5 hek­ta­ra po osno­vu če­ga se u op­štin­ski bu­džet sli­lo 52 mi­li­o­na di­na­ra. U to­ku je pro­ces ku­po­vi­ne još dva hek­ta­ra, a u to­ku je i iz­ra­da ela­bo­ra­ta o oprav­da­no­sti da se „Si­no­vejšn gru­pi“ ustu­pi bez na­kna­de još se­dam hek­ta­ra, što zna­či da bi ovaj in­ve­sti­tor za­u­zeo ceo blok 4 Rad­ne zo­ne Rum­ska pe­tlja. Ka­da za­poč­ne pro­iz­vod­nja, na po­čet­ku bi se 70 od­sto pro­iz­vo­da iz­vo­zi­lo u Evro­pu i Ru­si­ju.
– Ova in­ve­sti­ci­ja je do­šla u Ru­mi za­hva­lju­ju­ći, ka­ko po­dr­šci Vla­de Sr­bi­je, ta­ko i do­brom od­no­su sa lo­kal­nom sa­mo­u­pra­vom, mi­slim na pred­sed­ni­ka Sla­đa­na Man­či­ća i pred­sed­ni­ka SO Ru­ma, dr Alek­san­dra Mar­ti­no­vi­ća. Mo­ram is­ta­ći da će­mo, u pro­iz­vod­nji, po­red do­ma­će rad­ne sna­ge ko­ri­sti­ti i do­ma­će si­ro­vi­ne, pre sve­ga, srem­sko i voj­vo­đan­sko ži­to, ko­je će, ova­ko pre­ra­đe­no vre­de­ti vi­še – re­kao je di­rek­tor fir­me Zo­ran Dra­že­ta, ko­ji je po­ru­čio iz­vr­šnom di­rek­to­ru Nir­va­ni Ča­u­dri da vi­še ov­de ni­je gost ne­go do­ma­ćin.
Nir­va­na Ča­u­dri, iz­vr­šni di­rek­tor „CG – Si­no­vejšn gru­pe“ je iz­ra­zio svo­je za­do­volj­stvo pro­fe­si­o­nal­nim i sr­dač­nim od­no­som pred­stav­ni­ka lo­kal­ne vla­sti u Ru­mi, ali i Vla­de Sr­bi­je i pre­mi­je­ra Vu­či­ća.
– Pred­stav­ni­ci rum­ske op­šti­ne su mi re­kli – ima­te sve šta vam tre­ba, i ja sam re­kao „da“. Pri­sut­ni smo u 33, ovo je 34. ze­mlja. Na­ša gru­pa­ci­ja tre­nu­to u sve­tu pro­iz­vo­di 2,2 mi­li­jar­de pa­ko­va­nja in­stant nu­dli go­di­šnje. Sr­bi­ja je pr­va ze­mlja u Evro­pi u ko­joj po­či­nje­mo da ra­di­mo. Ru­ma je sjaj­na op­šti­na i na­sta­vlja­mo na­ša ula­ga­nja – po­ru­čio je Nir­va­na Ča­u­dri.
Pred­sed­nik rum­ske op­šti­ne Sla­đan Man­čić ni­je krio za­do­volj­stvo što je upra­vo Ru­ma pr­vi grad u Sr­bi­ji gde „Si­no­vejšn gru­pa“ za­po­či­nje svo­je ši­re­nje u Evro­pu.
– U pr­voj fa­zi bi­će upo­sle­no ukup­no 409 rad­ni­ka, a po­sle tri go­di­ne oče­ku­je­mo pre­ko 1.000 rad­nih me­sta, a do kra­ja go­di­ne, pre­ma pla­nu fa­bri­ka bi tre­ba­lo da poč­ne sa ra­dom, sa pr­vih 166 rad­ni­ka. Pod­se­ćam, da smo u re­al­nom sek­to­ru do sa­da, bez ove no­ve fa­bri­ke, upo­sli­li pre­ko 1.400 rad­ni­ka – re­kao je Sla­đan Man­čić. On je na­ja­vio da u ju­nu u Ru­mu do­la­zi i vla­snik kor­po­ra­ci­je Bi­nod Ča­u­dri, a in­ve­sti­to­ri­ma je po­že­leo do­bar rad i do­bar pro­fit.
Igor Mi­ro­vić, pred­sed­nik Sa­ve­ta za Voj­vo­di­nu SNS je uka­zao da Vla­da Sr­bi­je vo­di do­bru po­li­ti­ku ko­ja omo­gu­ća­va do­la­zak ve­li­kih in­ve­sti­to­ra.
Ma­ja Goj­ko­vić, pred­sed­ni­ca Skup­šti­ne Sr­bi­je je is­ta­kla da je uvek do­bro ka­da po­li­ti­čar ima pri­li­ku da po­sta­vi ne­ki ka­men te­me­ljac ili otvo­ri fa­bri­ku jer to zna­či da će lju­di do­bi­ti po­sao, te da Sr­bi­ja po­sta­je sve zna­čaj­ni­ji eko­nom­ski fak­tor u re­gi­o­nu. Ona je pod­se­ti­la i da je Skup­šti­na Sr­bi­je do­ne­la ne­ko­li­ko za­ko­na ko­ji su upra­vo olak­ša­li stra­na ula­ga­nja.
– Mo­lim in­ve­sti­to­ra da i svo­je ko­o­pe­ran­te po­zo­ve da do­đu u Sr­bi­ju. Mi smo je­din­stve­ni i po bes­ca­rin­skom ugo­vo­ru sa evro­a­zij­skim ze­mlja­ma, a mo­ram da ka­žem da je pred­sed­nik Sla­đan Man­čić do­bro shva­tio da je nje­gov osnov­ni po­sao da otva­ra no­va rad­na me­sta. Za ovu fa­bri­ku bi­će va­žni i mla­di lju­di ko­ji se ško­lu­ju u je­di­noj Po­ljo­pri­vred­noj ško­li u Sre­mu, a ko­ja se na­la­zi u Ru­mi – uka­za­la je Ma­ja Goj­ko­vić.
Po­sle ovog pro­to­ko­lar­nog de­la, usle­di­lo je po­la­ga­nje ka­me­na te­melj­ca za fa­bri­ku in­stant nu­dli na Rum­skoj pe­tlji či­ji se za­vr­še­tak oče­ku­je do no­vem­bra, a ka­ko re­ko­smo, pro­iz­vod­nja do kra­ja go­di­ne.

Smi­lja Dža­ku­la

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.