06.04.2016.
Sport

FUD­BA­LER­KE IZ MI­TRO­VI­CE PO­TEN­CI­JAL­NE RE­PRE­ZEN­TA­TIV­KE SR­BI­JE – Ko­pač­ke umesto šti­kli

Pro­šle sre­de, 30. mar­ta, na sta­di­o­nu Fud­bal­skog klu­ba „Gra­ni­čar“ u Ku­zmi­nu oku­pi­lo se dva­de­set fud­ba­ler­ki do 15 go­di­na sta­ro­sti, čla­ni­ce ženske selekcije Fud­bal­skog sa­ve­za Voj­vo­di­ne. Naj­bo­lje od naj­bo­ljih ima­ju šan­su da za­i­gra­ju u re­pre­zen­ta­ci­ji Sr­bi­je u žen­skom fud­ba­lu.
Jed­na od njih je i če­tr­na­e­sto­go­di­šnja Ti­ja­na Bo­ja­dži­ja, gol­man ka­det­ki­nja žen­skog Fud­bal­skog klu­ba „Sre­mi­ce“ iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce.
– Kad sam bi­la ma­la gle­da­la sam utak­mi­ce i od ta­da mi se svi­deo žen­ski fud­bal. Že­lim da igram fud­bal i da se po­ka­žem u naj­bo­ljem sve­tlu. Ne oče­ku­jem da ću bi­ti iza­bra­na za re­pre­zen­ta­ci­ju, za­to što ima još je­dan sja­jan gol­man, ali ću se tru­di­ti da bu­dem što bo­lja – re­kla je Ti­ja­na.
Na pi­ta­nje no­vi­na­ra ka­ko re­a­gu­ju nje­ni ro­di­te­lji na to što je oda­bra­la ovaj „grub“ sport, re­kla je da je ta­ta bio uz nju od sa­mog po­čet­ka.
– Ta­ta me je po­dr­ža­vao i tre­ni­rao to­kom ovog pe­ri­o­da, a ma­ma se ma­lo pro­ti­vi­la. Sad je naj­po­no­sni­ja – is­ta­kla je Bo­ja­dži­ja.
Iz istog klu­ba je i Anja Ma­ri­čić ko­ja je, ka­ko ka­že, za­vo­le­la fud­bal uz svog uja­ka sa ko­jim je gle­da­la utak­mi­ce i tre­ni­ra­la.
– Sa uja­kom sam gle­da­la utak­mi­ce i ta­ko sam za­vo­le­la i po­če­la da igram fud­bal. Igram na po­zi­ci­ji de­snog be­ka. Ka­žu da je fud­bal grub sport za de­voj­či­ce ali za me­ne ni­je – re­kla je Anja i do­da­la da je kod nje bi­la obr­nu­ta si­tu­a­ci­ja, jer je ma­ma od po­čet­ka bi­la za to da tre­ni­ra baš ovaj sport.
– Ma­ma je od po­čet­ka bi­la za to da tre­ni­ram, a ta­ta ne. Sad je sve su­per – is­ta­kla je mla­da fud­ba­ler­ka Ma­ri­čić.
Če­tr­na­e­sto­go­di­šnja Su­za­na Bra­da­ra igra de­sno kri­lo. Ka­že da su de­ča­ci pro­tiv to­ga da se ona ba­vi spor­tom, ali ova mla­da de­voj­ka ne od­u­sta­je.
– Tre­ni­ram oko pet, šest go­di­na. Stal­no sam gle­da­la de­ča­ke iz mog kra­ja ka­ko igra­ju fud­bal i svi­de­lo mi se. U mom raz­re­du de­ča­ci su pro­tiv to­ga da ja igram fud­bal jer sam žen­sko, ali ja ne na­me­ra­vam da na­pu­stim ovaj sport. Vo­le­la bih da za­i­gram i za re­pre­zen­ta­ci­ju – iz­ja­vi­la je Bra­da­ra i do­da­la da naj­vi­še vo­li ka­da od­i­gra du­pli pas i ka­da asi­sti­ra za gol. Ona je no­vi­na­ri­ma re­kla da su nje­na oba ro­di­te­lja u po­čet­ku bi­la pro­tiv to­ga da se ba­vi fud­ba­lom, ali da su joj na­kon ne­kog vre­me­na po­če­li da pru­ža­ju po­dr­šku, ko­ju i da­nas ima. Po­red to­ga što se uspe­šno ba­vi fud­ba­lom, Su­za­na je i od­li­čan đak OŠ „Bran­ko Ra­di­če­vić“ u Ku­zmi­nu.
Da­ni­je­la Sto­ilj­ko­vić Sa­vić, pred­sed­ni­ca žen­skog Fud­bal­skog klu­ba „Sre­mi­ce“ iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce uka­za­la je na zna­čaj sa­rad­nje ko­ju ima­ju sa FK „Gra­ni­čar“ iz Ku­zmi­na, jer su u pri­li­ci da de­ci ko­ja ni­su iz gra­da pri­bli­že žen­ski fud­bal.
– Žen­ski Fud­bal­ski klub „Sre­mi­ce“ iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce je na ovaj na­čin na­sta­vio do­bru sa­rad­nju sa Fud­bal­skim klu­bom „Gra­ni­čar“ iz Ku­zmi­na. Oni su nam omo­gu­ći­li da bu­de­mo do­ma­ći­ni se­lek­ci­ji Voj­vo­di­ne, ta­ko da im se ovom pri­li­kom za­hva­lju­jem. Mi smo tu da pru­ži­mo naj­bo­lje što mo­že­mo, do­kaz za to je pet fud­ba­ler­ki do 15 go­di­na ko­je su u sa­sta­vu žen­ske se­lek­ci­je Voj­vo­di­ne. Na ovaj na­čin one sa­me se­bi otva­ra­ju put i mo­guć­nost da uđu u re­pre­zen­ta­ci­ju – iz­ja­vi­la je Da­ni­je­la Sto­ilj­ko­vić Sa­vić, pred­sed­ni­ca ŽFK „Sre­mi­ce“.

S. Sta­ne­tić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.