Društvo

Otvorena asfaltirana ulica Miše Uboje u Rumi

Is­pu­nje­no obe­ća­nje vla­sti

Tač­no po­sle 14 go­di­na od ka­ko je jed­na uli­ca u Ru­mi do­bi­la ime po 20. go­di­šnjem mla­di­ću ko­ji je u njoj ži­veo i ko­ji je po­gi­nuo na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji 1998. go­di­ne, ova uli­ca je as­fal­ti­ra­na i sve­ča­no otvo­re­na 29. mar­ta.
Ko­lo­voz je dug 1,3 ki­lo­me­tra, ši­rok šest me­ta­ra, ura­đe­no je 390 me­ta­ra ka­na­li­za­ci­je, a vred­nost ukup­nih ra­do­va ko­je je fi­nan­si­ra­la lo­kal­na sa­mo­u­pra­va je 40 mi­li­o­na di­na­ra. Po­vr­ši­na ura­đe­nih tro­to­a­ra je oko 4.500 kva­drat­nih me­ta­ra.
Zva­nič­nom otva­ra­nju uli­ce pri­su­stvo­va­li su ro­di­te­lji po­koj­nog Mi­še Ubo­je, Na­da i Pe­tar, kao i Ni­ko­la Se­la­ko­vić, pot­pred­sed­nik Srp­ske na­pred­ne stran­ke.
Sla­đan Man­čić, pred­sed­nik rum­ske op­šti­ne je pod­se­tio da je ova uli­ca 2002. go­di­ne do­bi­la na­ziv po Mi­ši Ubo­ji, kao i da je vi­še pu­ta obe­ća­va­no od stra­ne pret­hod­nih vla­sti da će se as­fal­ti­ra­ti, što do sa­da ni­je uči­nje­no.
– Mi smo obe­ća­li da će­mo ovo ura­di­ti i ta­ko je bi­lo, zna­či mi is­pu­nja­va­mo na­ša obe­ća­nja. Ova in­ve­sti­ci­ja je bit­na i zbog nje­go­vih ro­di­te­lja, jer dok bu­de ži­veo ovaj grad i ova uli­ca, ži­ve­će i nji­hov sin. Mi smo u de­cem­bru 2013. go­di­ne pre­u­ze­li vlast sa ve­li­kim du­go­vi­ma pre­ma jav­nim pred­u­ze­ći­ma, do­ba­vlja­či­ma, iz­vo­đa­či­ma ra­do­va i sve to smo us­pe­li da kon­so­li­du­je­mo. Ova uli­ca sa­da je do­bi­la pri­sto­jan iz­gled i ja se na­dam da će svi ko­ji tu sa­da ži­ve, ali i no­vi sta­na­ri, ima­ti pri­stoj­ne uslo­ve za ži­vot – re­kao je pr­vi čo­vek rum­ske op­šti­ne Sla­đan Man­čić.
On je uka­zao da sve što je ura­đe­no u rum­skoj op­šti­ni ne bi mo­glo da se ura­di bez po­dr­ške Vla­de Re­pu­bli­ke Sr­bi­je.
– Otvo­ri­li smo niz fa­bri­ka, sle­di grad­nja ne­pal­ske kom­pa­ni­je, 1.400 lju­di je do­bi­lo po­sao. Svi po­re­zi od za­ra­da i imo­vi­ne se sli­va­ju u bu­džet i to nam omo­gu­ća­va da, uz jed­nu od­go­vor­nu po­li­ti­ku, re­a­li­zu­je­mo upra­vo ova­kve i slič­ne pro­jek­te ko­ji svim gra­đa­ni­ma omo­gu­ća­va­ju bo­lji ži­vot. Ta­kvu po­li­ti­ku će­mo spro­vo­di­ti i ubu­du­će – obe­ćao je Man­čić .
Dr Alek­san­dar Mar­ti­no­vić, pred­sed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne Ru­ma, je is­ta­kao da je Mi­ša Ubo­ja po­gi­nuo na naj­sve­ti­joj srp­skoj ze­mlji, na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji bra­ne­ći ne­du­žne Sr­be.
– Na­ša po­li­ti­ka je po­li­ti­ka in­ve­sti­ci­ja, eko­nom­skog raz­vo­ja, po­li­ti­ka re­for­mi, po­li­ti­ka da svakom čo­ve­ku u Sr­bi­ji obez­be­di pri­sto­jan po­sao, kvalit­etan i svi­ma do­stu­pan zdrav­stve­ni si­stem, do­bro obra­zo­va­nje, da mla­di osta­nu u Sr­bi­ji – re­kao je Mar­ti­no­vić.
On je do­dao da je ova uli­ca sa­mo je­dan od pro­je­ka­ta ko­ji je ostva­ri­la vlast u Ru­mi. Pre­mi­jer Vu­čić je bio tri pu­ta u Ru­mi i sva­ki put je otvo­re­na no­va fa­bri­ka sa no­vim rad­nim me­sti­ma.
– Us­pe­li smo da vra­ti­mo ži­vot Ru­mi, i sa ta­kvom po­li­ti­kom će­mo na­sta­vi­ti i da­lje. Mi smo odu­ži­li ovaj dug pre­ma Mi­ši­noj po­ro­di­ci, ali tre­ba da je sra­mo­ta pret­hod­ne vla­sti, po­seb­no De­mo­krat­ske stran­ke ko­ja je upra­vo do­ne­la od­lu­ku 28. mar­ta pre 14 go­di­na da ova uli­ca do­bi­je Mi­ši­no ime – is­ta­kao je Alek­san­dar Mar­ti­no­vić, na­rod­ni po­sla­nik i član Iz­vr­šnog od­bo­ra SNS.
Pot­pred­sed­nik SNS-a Ni­ko­la Se­la­ko­vić je po­hva­lio rum­sku op­šti­nu kao jed­nu od onih u ko­joj se vred­no ra­di i po­sti­žu do­bri re­zul­ta­ti.
– Po­sto­je lju­di ko­ji svo­joj otadž­bi­ni slu­že jed­na dan, ne­ki jed­nu go­di­nu, ima lju­di ko­ji otadž­bi­ni slu­že ceo ži­vot, a po­sto­je oni ko­ji otadž­bi­ni slu­že dok ona po­sto­ji. Je­dan od ta­kvih je Mi­ša Ubo­ja, mla­di čo­vek ko­ji je he­roj­ski po­gi­nuo – re­kao je Se­la­ko­vić.
On je do­dao da je ovo naj­ma­nja stvar ko­ja se mo­gla uči­ni­ti, ali da ona po­ka­zu­je da se ce­ne pra­ve vred­no­sti, ali i se­ća­nje na lju­de ko­ji su svo­je ži­vo­te da­li da bi mi ži­ve­li u jed­noj slo­bod­noj i do­sto­jan­stve­noj dr­ža­vi ka­kva je Sr­bi­ja.
– U njoj se mi bo­ri­mo da stvo­ri­mo uslo­ve za pri­sto­jan po­sao, za nor­mal­no le­če­nje, kva­li­tet­no ško­lo­va­nje, za ze­mlju u ko­joj će za­kon jed­na­ko va­ži­ti za sve. SNS je u Ru­mi, po­sle pre­u­zi­ma­nja vla­sti, kon­so­li­do­vao bu­džet, kre­nu­lo se že­sto­ko u bor­bu za otva­ra­nje no­vih rad­nih me­sta, ni­je to sa­mo 1.400 lju­di ko­ji su na­šli po­sao, već oko 5.000 lju­di ko­ji u svo­joj po­ro­di­ci ima­ju je­dan pri­hod vi­še. Kre­nu­lo se u opre­ma­nje rad­nih zo­na, čuo sam za fa­bri­ke ko­je se in­te­re­su­ju da ov­de otvo­re svo­je po­go­ne. Ru­ma je pri­mer kva­li­tet­nog ru­ko­vo­đe­nja op­šti­na­ma u Sre­mu, a pre­mi­jer je ov­de bio vi­še pu­ta ne­go ne­ko­li­ko njih pret­hod­nih go­di­na, a sva­ki put do­brim po­vo­dom – za­klju­čio je pot­pred­sed­nik SNS Ni­ko­la Se­la­ko­vić.

Smi­lja Dža­ku­la

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.