30.03.2016.
Društvo

Ne nazire se kraj postupku protiv Mate Žarka

Kud plo­vi ovaj brod?

Di­sci­plin­ski po­stu­pak ko­ji se vo­di pro­tiv Ma­te Žar­ka, su­spen­do­va­nog uči­te­lja Osnov­ne ško­le „Slo­bo­dan Ba­jić Pa­ja“ u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, na­kon pu­nih pet me­se­ci, i da­lje ni­je okon­čan.
Di­rek­to­ri­ca ško­le An­ki­ca Jev­tić za­po­če­la je vo­đe­nje ovog po­stup­ka pro­šlog ok­to­bra, da bi za­tim za­tra­ži­la svo­je iz­u­ze­će. Na­kon nje­nog po­vla­če­nja, za pred­sed­ni­cu di­sci­plin­ske ko­mi­si­je u po­stup­ku ko­ji se vo­di pro­tiv uči­te­lja Žar­ka, od stra­ne Škol­skog od­bo­ra ime­no­va­na je na­stav­ni­ca San­dra Ha­džić. Ha­dži­će­va je sa tog me­sta sme­nje­na u fe­bru­a­ru i to na zah­tev Ma­te Žar­ka i nje­go­ve prav­ne za­stup­ni­ce Zo­ri­ce Cun­dre, ko­ja je u to vre­me na­stu­pa­la kao opu­no­moć­nik uči­te­lje­vog advo­ka­ta Mi­len­ka Ra­di­voj­ko­va. Advo­ka­ti­ca je tra­ži­la nje­no iz­u­ze­će, na­kon što je Ha­dži­će­va iz­ja­vi­la da ona ne do­no­si od­lu­ku o sud­bi­ni uči­te­lja, ne­go sa­mo tre­ba da pot­pi­še već do­ne­tu od­lu­ku. Na­kon nje­nog iz­u­ze­ća, za pred­sed­ni­cu di­sci­plin­ske ko­mi­si­je je po­sta­lje­na na­stav­ni­ca Lju­bi­cu Žu­nić.
Advo­ka­ti­ci Cun­dri, ko­ja je za­stu­pa­la uči­te­lja Ma­te Žar­ka, u me­đu­vre­me­nu je is­te­klo pu­no­moć­je advo­ka­ta Mi­len­ka Ra­di­voj­ko­va, ta­ko da ona ni­je pri­su­stvo­va­la po­sled­njoj di­sci­plin­skoj ras­pra­vi ko­ja se odr­ža­la 14. mar­ta. Ras­pra­vi je ta­da pri­su­stvo­vao advo­kat Ra­di­voj­kov, ko­ji je za­tra­žio iz­u­ze­će Lju­bi­ce Žu­nić iz di­sci­plin­skog po­stup­ka, a pre­ma sa­zna­nji­ma do ko­je su do­šle M NO­VI­NE, na­sta­vak di­sci­plin­skog po­stup­ka bi tre­ba­la da vo­di po­no­vo di­rek­to­ri­ca Ba­ji­će­ve ško­le An­ki­ca Jev­tić, ko­ja i po Za­ko­nu o osnov­no škol­skom obra­zo­va­nju mo­že da po­kre­će i vo­di di­sci­plin­ski po­stu­pak pr­vog ste­pe­na.
– Do­bio sam po­ziv za no­vi di­sci­plin­ski po­stu­pak na ko­jem pi­še da će se odr­ža­ti 30. mar­ta u 8 ča­so­va. Kao pred­sed­nik Sin­di­ka­ta ško­le, pri­su­stvu­jem svim ro­či­šti­ma. Ovla­šće­no li­ce za vo­đe­nje po­stup­ka je An­ki­ca Jev­tić, di­rek­tor­ka ško­le. Po­sta­vi­ću pi­ta­nje is­pred Sin­di­ka­ta, za­što je di­rek­tor­ka po­no­vo na me­stu ovla­šće­nog li­ca ko­je vo­di po­stu­pak – re­kao je Đor­đe Cvi­ja­no­vić, pred­sed­nik sin­di­ka­ta Osnov­ne ško­le „Slo­bo­dan Ba­jić Pa­ja“ u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci.
Po­vo­dom ovih sa­zna­nja, po­ku­ša­li smo da kon­tak­ti­ra­mo di­rek­to­ri­cu ško­le, ali nam se do za­klju­če­nja bro­ja, ni­je ja­vlja­la na te­le­fon­ske po­zi­ve. U sms po­ru­ci ko­ju nam je po­sla­la ka­že sle­de­će:
– Ra­do sa­ra­đu­jem sa va­ma na­rav­no, ali za­dr­ža­ću se sad na pro­na­la­že­nju re­še­nja za sve pro­ble­me oko di­sci­plin­ske ras­pra­ve, pa ću on­da sve da vam is­pri­čam. Na­dam se da će­te uva­ži­ti i raz­u­me­ti moj stav! U sva­kom slu­ča­ju, hva­la vam! Po­zdrav!
Podsetimo, di­rek­to­ri­ca Ba­ji­će­ve ško­le An­ki­ca Jev­tić su­spen­do­va­la je uči­te­lja Ma­tu Žar­ka u ok­to­bru pro­šle go­di­ne, zbog ka­ko je na­ve­la, sum­nje da je uči­nio po­vre­du za­bra­ne – psi­hič­ko na­si­lje ko­je do­vo­di do tre­nut­nog ili traj­nog ugro­ža­va­nja psi­hič­kog i emo­ci­o­nal­nog zdra­vlja i do­sto­jan­stva de­te­ta i uče­ni­ka ili za­po­sle­nog. Žar­ko je su­spen­do­van po­čet­kom ok­to­bra, a di­sci­plin­ski po­stu­pak još uvek ni­je za­vr­šen. Ako se ne za­vr­ši do 12. apri­la uči­telj mo­ra bi­ti vra­ćen na po­sao, a ško­la bi u tom slu­ča­ju bi­la du­žna da mu is­pla­ti od­re­đe­nu na­dok­na­du.
Na­kon sko­ro šest me­se­ci su­spen­zi­je, odr­ža­no je ne­ko­li­ko di­sci­plin­skih ras­pa­ra­va, a po­stu­pak se ni­je po­me­rio sa po­čet­ka. Sve ovo vre­me na uči­te­lje­vom me­stu ra­di­la je Da­ni­je­la Er­de­ljan, ko­ja je, pre­ma ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma na­pu­sti­la pret­hod­ni po­sao u Pred­škol­skoj usta­no­vi „Pče­li­ca“, ka­ko bi do­šla na me­sto su­spen­do­va­nog uči­te­lja. Zbog to­ga se po­sta­vlja pi­ta­nje da li je no­voj uči­te­lji­ci još ra­ni­je obe­ća­no rad­no me­sto u Ba­ji­će­voj ško­li, pa je „in­ci­dent“ ko­ji je na­vod­no na­pra­vio Ma­te Žar­ko, do­bro do­šao upra­vi Ško­le da na me­sto su­spen­do­va­nog uči­te­lja do­ve­de upra­vo Da­ni­je­lu Er­de­ljan? Zbog če­ga je ona pri­hva­ti­la taj po­sao, ako je zna­la da je uči­telj su­spen­do­van sa­mo na od­re­đe­no vre­me? Šta će se de­si­ti ako se vo­đe­nje ovog po­stup­ka ne za­vr­ši do pred­vi­đe­nog ro­ka? Ko će se vra­ti­ti na po­sao, a ko će mo­ra­ti da ode?
U me­đu­vre­me­nu po­čeo je sud­ski po­stu­pak protiv Škole, po tu­žbi uči­te­lja Ma­te Žar­ka na rešenje o suspenziji. To do­dat­no kom­pli­ku­je si­tu­a­ci­ju. Ma­te Žar­ko ka­že da je za ovih šest me­se­ci, ko­li­ko ne ra­di, iz­gu­bio oko 200.000 di­na­ra. Na su­du će tra­ži­ti is­pla­tu za­o­sta­lih za­ra­da, od­šte­tu zbog pre­tr­plje­nih du­šev­nih bo­lo­va, kao i na­pla­tu tro­ško­va advo­ka­ta ko­ji ga za­stu­pa. Ta­ko da će se po sve­mu su­de­ći ško­la na­ći u ve­li­kim fi­nan­sij­skim pro­ble­mi­ma.

S. Sta­ne­tić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.