30.03.2016.
Poljoprivreda

PO­LJO­PRI­VRED­NIK LA­ZAR ME­LEN­TIĆ IZ GR­GU­RE­VA­CA – Ne­za­do­volj­stvo zbog sma­nje­nih sub­ven­ci­ja

Po­ljo­pri­vred­ni­ci iz Sre­ma ne­za­do­volj­ni su sma­nje­nim sub­ven­ci­ja­ma za ra­tar­sku pro­iz­vod­nju i sa bo­ja­zni do­če­ku­ju pro­leć­nu se­tvu. Je­dan od njih je i La­zar Me­len­tić, po­ljo­pri­vred­nik iz Gr­gu­re­va­ca, ko­ji ob­ra­đu­je 60 hek­ta­ra zemlje.
– Ra­ni­je sam od sub­ven­ci­ja mo­gao da ku­pim po­treb­no đu­bri­vo za pri­hra­nu pše­ni­ce i je­dan deo naf­te, a sa­da sa ovim pa­ra­ma od sub­ven­ci­ja ne mo­gu da pla­tim zdrav­stve­no i pen­zi­o­no osi­gu­ra­nje. Ne­ko je od tih pa­ra ku­po­vao đu­bri­vo, ne­ko naf­tu, ali je no­vac sva­ka­ko utr­o­šen za pro­iz­vod­nju. Ni­ko te pa­re ni­je tro­šio na luk­suz. Mi­slim da će se sma­nje­nje sub­ven­ci­ja od­ra­zi­ti i na sa­mu pro­iz­vod­nju. Mi se­je­mo ku­ku­ruz, pše­ni­cu i so­ju, pa me­njam plo­do­red sva­ke go­di­ne. Tre­nut­na ce­na ku­ku­ru­za je 15 i po di­na­ra, a pše­ni­ce oko 17 di­na­ra. Re­al­na ce­na pše­ni­ce ne bi sme­la bi­ti is­pod 20 di­na­ra, a ku­ku­ru­za 18 di­na­ra, da bi ima­li ka­kvu ta­kvu za­ra­du – ka­že Me­len­tić.
Ovog mla­dog po­ljo­pri­vred­ni­ka oče­ku­je pro­leć­na se­tva, kao i đu­bre­nje pa­r­ce­la pod pše­ni­com. Sma­tra da će pše­ni­ca ove go­di­ne mo­ra­ti mi­ni­mum tri pu­ta da se tre­ti­ra, po­što je zi­ma bi­la bla­ga i ni­je bi­lo ja­kih mra­ze­va. Ta­ko­đe, is­ti­če da se­lja­ci­ma ne ide na ru­ku to što su ce­ne he­mi­je i đu­bri­va čak i sku­plje, ne­go pro­šle go­di­ne.
– Vi­so­ke su ce­ne đu­bri­va i he­mi­je. He­mi­ja je sku­plja ne­go pro­šle go­di­ne. Ve­li­ka je raz­li­ka iz­me­đu na­bav­nih ce­na re­pro­ma­te­ri­ja­la i ce­na ži­ta­ri­ca – ka­že La­zar i do­da­je da se zbog ne­si­gur­no­sti ot­ku­pa i ce­ne po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­da ni­je od­lu­čio da uzme ne­ki kre­dit.
– Kre­di­ti su ne­po­volj­ni. Lju­di se ne usu­đu­ju da uzmu kre­dit zbog ni­skih ce­na i ne­iz­ve­snog ot­ku­pa. Ni­sam se kre­dit­no za­du­ži­vao, a zbog lo­šeg sta­nja u po­ljo­pri­vre­di ne pla­ni­ram ni da pro­ši­ru­jem pro­iz­vod­nju. Ako kre­ne na­bo­lje, on­da će­mo pro­ši­ri­va­ti pro­iz­vod­nju, ali tre­nut­no ne­ma­mo mo­guć­no­sti – do­da­je ovaj po­ljo­pri­vred­nik.

S. Sta­ne­tić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.