30.03.2016.
Sport

PRE­DRAG PE­RU­NI­ČIĆ U SREM­SKOJ MI­TRO­VI­CI O NO­VOM ZA­KO­NU O SPOR­TU – Za­kon je bo­lji od pret­hod­nog

U če­tvr­tak, 24. mar­ta u Grad­skoj ku­ći u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci pred­stav­ni­ci Mi­ni­star­stva omla­di­ne i spor­ta, Sport­skog sa­ve­za Sr­bi­je i Grad­ske upra­ve za kul­tu­ru sport i omla­di­nu, pred­sta­vi­li su no­vi Za­kon o spor­tu, uz pri­su­stvo Pre­dra­ga Pe­ru­ni­či­ća, dr­žav­nog se­kre­ta­ra u po­me­nu­tom mi­ni­star­stvu.
Na­čel­nik Grad­ske upra­ve za kul­tu­ru, sport i omla­di­nu Ili­ja Ne­dić pod­se­ća da je Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca usvo­jio stra­te­gi­ju raz­vo­ja spor­ta za pe­ri­od iz­me­đu 2016. i 2018. go­di­ne, a da će ovaj sa­sta­nak omo­gu­ći­ti uvid u sport­ske pla­no­ve u na­red­nim go­di­na­ma.
– Da pod­se­ti­mo, pre ne­kih me­sec da­na usvo­jen je no­vi Za­kon o spor­tu u Skup­šti­ni Sr­bi­je i ima­mo čast da ugo­sti­mo le­gen­du srp­skog i ju­go­slo­ven­skog spor­ta Pre­dra­ga Pe­ru­ni­či­ća, ko­ji je ov­de sa na­ma da bi pre­zen­to­vao no­vi za­kon i pro­gram raz­vo­ja spor­ta. Grad je usvo­jio stra­te­gi­ju raz­vo­ja spor­ta za pe­ri­od od 2016. do 2018. go­di­ne – iz­ja­vio je Ne­dić.
Pro­sla­vlje­ni ru­ko­me­taš, dr­žav­ni se­kre­tar u Mi­ni­star­stvu omla­di­ne i spor­ta Pre­drag Pe­ru­ni­čić re­kao je da je ovaj za­kon o spor­tu pre­sti­žni­ji od pret­hod­nog.
– Ovaj no­vi za­kon re­gu­li­še uslo­ve sport­ske in­fra­struk­tu­re, obez­be­đu­je fi­nan­si­je za raz­voj mla­đih ka­te­go­ri­ja i šti­ti mla­de spor­ti­ste od štet­nih i ne­po­volj­nih ugo­vo­ra sa me­na­dže­ri­ma. Što se ti­če no­vih pra­vil­ni­ka, ko­ji će mo­ra­ti da pra­te za­kon, na­ša je oba­ve­za da po­mog­ne­mo i is­tak­ne­mo ono što je va­žno. Obi­ći će­mo sve lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i po­tru­di­ti se da olak­ša­mo is­ti­ma u spro­vo­đe­nju za­ko­na o spor­tu ko­ji je na sna­zi – ka­že Pe­ru­ni­čić.
Na sa­stan­ku je is­tak­nu­to da se užur­ba­no ra­di na iz­ra­di pra­vil­ni­ka i bro­šu­ra ko­ji će po­jed­no­sta­vi­ti edu­ka­ci­ju sport­skih rad­ni­ka, a re­či je bi­lo i o ove­ra­ma ugo­vo­ra, in­spek­cij­skom nad­zo­ru i iz­dva­ja­nju sred­sta­va za sport­ske klu­bo­ve.
Ili­ja Ne­dić je na­gla­sio da je Srem­ska Mi­tro­vi­ca sre­di­na ko­ja bro­ji pre­ko 100 sport­skih klu­bo­va.

A. Ć.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.