Sport

SPORT­SKA HA­LA DO­NJI TO­VAR­NIK – Pr­ve ko­šar­ka­ške utak­mi­ce

Sport­ska ha­la u Do­njem To­var­ni­ku po­sta­la je ste­ci­šte dvo­ran­skih spor­to­va u op­šti­ni Pe­ćin­ci. Ha­la je pret­hod­ne ne­de­lje opre­mlje­na ko­še­vi­ma, a na­kon ma­log fud­ba­la, ru­ko­me­ta i od­boj­ke, u su­bo­tu, 19. mar­ta je od­i­gra­na i pr­va zva­nič­na ko­šar­ka­ška utak­mi­ca. U okvi­ru Mi­ni­ba­sket Me­di­jus li­ge pe­ći­nač­ki KK „Srem ba­sket“ je, u kon­ku­ren­ci­ji igra­ča uz­ra­sta do 11 go­di­na, ugo­stio rum­ski KK „RU koš“ i pr­vu utak­mi­cu na do­ma­ćem te­re­nu kru­ni­sao vi­so­kom po­be­dom 41:21. „Srem ba­sket“ je tre­nut­no na tre­ćem me­stu Mi­ni­ba­sket Me­di­jus li­ge.
Sa­mo dan ka­sni­je, u ne­de­lju, 20. mar­ta i ko­šar­ka­ši „Srem ba­ske­ta“ uz­ra­sta do 15 go­di­na su pr­vi put za­i­gra­li u sport­skoj ha­li. Oni su u okvi­ru srem­ske li­ge „Pi­o­ni­ri U15“, gde tre­nut­no za­u­zi­ma­ju pe­to me­sto na ta­be­li, bi­li do­ma­ći­ni KK „LSK“ iz La­ćar­ka. Re­zul­tat je na kra­ju utak­mi­ce bio 72:64 u ko­rist go­stu­ju­će eki­pe, a tre­ner pe­ći­nač­kih ko­šar­ka­ša Živ­ko Mi­si­ra­ča ka­že da je uzrok po­ra­zu ne­ko­li­ko bo­le­snih igra­ča i de­lom pri­ti­sak ko­ji su igra­či ose­ti­li zbog pr­ve utak­mi­ce na do­ma­ćem te­re­nu. Ipak, on na­gla­ša­va da će mo­guć­nost da igra na do­ma­ćem te­re­nu i da tre­ni­ra u ade­kvat­nim uslo­vi­ma mno­go zna­či­ti nje­go­vom ti­mu.
– I po­red jed­nog po­ra­za de­ca su bi­la su pre­sreć­na, ro­di­te­lji ta­ko­đe, a naj­vi­še ja, jer do sa­da i ka­da smo bi­li do­ma­ći­ni bi­li smo u stva­ri go­sti. Sad u sport­skoj ha­li ima­mo svoj dom i ako smo pro­šle go­di­ne mo­gli u znat­no lo­ši­jim uslo­vi­ma da bu­de­mo šam­pi­o­ni Sre­ma, si­gu­ran sam da sa pred­no­šću do­ma­ćeg te­re­na i sa ova­kvim uslo­vi­ma za tre­ning mo­že­mo da se pla­si­ra­mo na voj­vo­đan­ski ni­vo i da bu­de­mo pr­vi u isto­ri­ji pe­ći­nač­ke ko­šar­ke ko­ji­ma je to us­pe­lo – ni­je skri­vao op­ti­mi­zam Mi­si­ra­ča.

D. Sreć­kov

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.