09.03.2016.
Društvo

Slučaj učitelja Mate Žarka iz OŠ "Slobodan Bajić Paja"

Usvojen zahtev za izuzeće Sandre Hadžić

San­dra Ha­džić, pred­sed­ni­ca di­sci­plin­ske ko­mi­si­je u po­stup­ku ko­ji se vo­di pro­tiv uči­te­lja Osnov­ne ško­le „Slo­bo­dan Ba­jić Pa­ja“ Ma­te Žar­ka, sme­nje­na je. Na­sta­vak di­sci­plin­skog po­stup­ka za­ka­zan je za 14, 15. i 16. mart, a po­stu­pak će od sa­da vo­di­ti Lju­bi­ca Žu­nić, na­stav­ni­ca li­kov­ne kul­tu­re.
Na­i­me, zah­tev za iz­u­ze­će Žu­ni­će­ve pret­hod­ni­ce, San­dre Ha­džić ko­ja je do sa­da vo­di­la di­sci­plin­ski po­stu­pak pod­ne­li su uči­telj Ma­te Žar­ko i nje­go­va advo­ka­ti­ca Zo­ri­ca Cun­dra.
Od ok­to­bra, od ka­da je uči­telj su­spen­do­van, do da­nas, već je odr­ža­no ni­ko­li­ko ras­pra­va di­sci­plin­ske ko­mi­si­je.
Di­rek­to­ri­ca ško­le An­ki­ca Jev­tić, iz­ja­vi­la je da je Škol­ski od­bor iza­brao Lju­bi­cu Žu­nić da na­sta­vi vo­đe­nje di­sci­plin­skog po­stu­pa­ka i do­da­je da se po­stu­pak ne­će vo­di­ti is­po­čet­ka, ne­go da će se pro­ces na­sta­vi­ti.
– U to­ku do­sa­da­šnjeg vo­đe­nja po­stup­ka vi­še pu­ta smo pod­no­si­li zah­tev za iz­u­ze­će San­dre Ha­džić, iz raz­lo­ga sum­nje u nje­nu pri­stra­snost. Po­sled­nji zah­tev za iz­u­ze­će pod­ne­li smo 19. fe­bru­a­ra iz raz­lo­ga što je San­dra Ha­džić iz­ja­vi­la da u di­sci­plin­skom po­stup­ku ne od­lu­ču­je ona, ne­go da sa­mo tre­ba da pot­pi­še od­lu­ku. Ti­me je po­vre­đe­no osnov­no na­če­lo uprav­nog po­stup­ka, a to je na­če­lo sa­mo­stal­no­sti u od­lu­či­va­nju. Mi smo to sma­tra­li smet­njom za da­lje vo­đe­nje po­stup­ka od stra­ne San­dre Ha­džić. Sma­tra­mo da do ta­da u po­stup­ku ni­su po­što­va­ne od­red­be Za­ko­na o op­štem uprav­nom po­stup­ku, jer je ona pri­li­kom vo­đe­nja di­sci­plin­skog po­stup­ka do­zvo­lja­va­la da sve­do­ci, iako ih je upo­zo­ri­la da su du­žni da sve­do­če o sve­mu ono­me o če­mu ima­ju sa­zna­nja, ka­žu da ne­će da od­go­vo­re na po­sta­vlje­na pi­ta­nja, te da će na ista, od­go­va­ra­ti na su­du. Ti­me je za nas to bi­lo pre­ju­di­ci­ra­na stvar i una­pred do­ne­ta od­lu­ka – ka­že advo­ka­ti­ca Cun­dra.
Ona do­da­je da se di­sci­plin­ski po­stu­pak mo­ra vo­di­ti po od­red­ba­ma Za­ko­na o di­sci­plin­skom po­stup­ku.
– Sla­žem se sa tim što je di­rek­tor ško­le re­kla da no­vo li­ce ko­je vo­di po­stu­pak ne mo­ra da poč­ne is­po­čet­ka, me­đu­tim ako se po­đe od to­ga, da je u pret­hod­noj fa­zi po­stup­ka ra­đe­no na na­čin ka­ko je ra­đe­no, ja sma­tram da se pred li­cem ko­je će sa­da vo­di­ti ovaj po­stu­pak od­re­đe­ni do­ka­zi mo­ra­ju po­no­vi­ti. Ne mo­že osta­ti neo­d­go­vo­re­no na pi­ta­nja ko­ja su po­sta­vlje­na, a tim je po­vre­đe­no pra­vo za­po­sle­nog na nje­go­vu od­bra­nu. Ve­ći­na sve­do­ka ni­je hte­la da od­go­vo­ri na pi­ta­nja šta i ka­ko se de­si­lo, ne­go su re­kli da osta­ju pri iz­ja­vi ko­ju su da­li. Ako bi iz­ja­va ko­ju su oni da­li bi­la is­klju­či­vi do­kaz na osno­vu ko­jeg se do­no­si od­lu­ka, on­da ni­je po­treb­no ni vo­đe­nje di­sci­plin­skog po­stup­ka, ni nji­ho­vo sa­slu­ša­nja. Sve­do­ci ko­ji su da­li iz­ja­ve su, u ne­kim bit­nim stva­ri­ma bi­li i kon­tra­dik­tor­ni, jer ni­su mo­gli da se usa­gla­se oko to­ga da li je ode­ljen­sko ve­će bi­lo odr­ža­no ili ni­je – do­da­je Cun­dra i ka­že da se iz Ško­le ni­su kon­sul­to­va­li sa njom oko da­tu­ma na­stav­ka di­sci­plin­skog po­stup­ka, a ka­ko una­pred ima za­ka­za­ne oba­ve­ze ni­je si­gur­na da će mo­ći da pri­su­stvu­je ras­pra­vi. Na ovaj na­čin uči­te­lju Ma­te Žar­ku us­kra­će­no je pra­vo na od­bra­nu.
Pod­se­ti­mo, di­rek­to­ri­ca Osnov­ne ško­le „Slo­bo­dan Ba­jić Pa­ja“ An­ki­ca Jev­tić su­spen­do­va­la je uči­te­lja Ma­tu Žar­ka u ok­to­bru pro­šle go­di­ne, zbog, ka­ko je ona na­ve­la, sum­nje da je uči­nio po­vre­du za­bra­ne – psi­hič­ko na­si­lje ko­je do­vo­di do tre­nut­nog ili traj­nog ugro­ža­va­nja psi­hič­kog i emo­ci­o­nal­nog zdra­vlja i do­sto­jan­stva de­te­ta i uče­ni­ka ili za­po­sle­nog. Jav­nost je o ovo­me oba­ve­šte­na na­kon sa­stan­ka ko­ji su 26. ok­to­bra pro­šle go­di­ne or­ga­ni­zo­va­li ro­di­te­lji đa­ka Osnov­ne ško­le „Slo­bo­dan Ba­jić Pa­ja“, ko­ji su za uči­te­lja ima­li sa­mo re­či hva­le.
Ma­te Žar­ko je u ne­ko­li­ko na­vra­ta za na­še no­vi­ne re­kao da ra­di kao pro­svet­ni rad­nik 31 go­di­nu, i da ni­ka­da ni­je ni­jed­no de­te po­vre­dio. On sma­tra da je sve ovo haj­ka na nje­ga od stra­ne di­rek­to­ra ško­le, kao i da ovo što mu se de­ša­va, ni­je za­slu­žio.
Sa dru­ge stra­ne Jev­ti­će­va na­po­mi­nje da je ško­la si­stem gde mo­ra­ju da se po­štu­ju pra­vi­la po­na­ša­nja.
– Po­na­ša­nje uči­te­lja Ma­te Žar­ka je već du­že vre­me pro­ble­ma­tič­no, ali je ono, na ža­lost, to­le­ri­sa­no od stra­ne mo­jih pret­hod­ni­ka. Ma­te ima tri lak­še, dve te­že di­sci­plin­ske po­vre­de i jed­nu po­vre­du za­bra­ne. Po­vre­da za­bra­ne se od­no­si na psi­hič­ko mal­tre­ti­ra­nje za­po­sle­nih i ovaj di­sci­plin­ski pre­kr­šaj je po­ve­zan sa fe­no­me­nom na­si­lja. To zbog če­ga je pro­tiv uči­te­lja Ma­te Žar­ka pod­ne­to re­še­nje o po­kre­ta­nju di­sci­plin­skog po­stup­ka, ne tra­je od ju­če i ve­o­ma uti­če na lo­še od­no­se u ko­lek­ti­vu. Mno­gi su se bo­ja­li da po­teg­nu ovo pi­ta­nje, jer im je pre­će­no. Ja sam upo­zna­ta sa pro­ble­ma­ti­kom i od­go­vor­no tvr­dim da tra­je go­di­na­ma. To znam jer sam 18 go­di­na ov­de ra­di­la po­vre­me­no. Da ne go­vo­rim o nje­go­voj već ste­če­noj na­vi­ci da ne odr­ža­va ča­so­ve po ras­po­re­du, da od­la­zi sa ča­sa pre vre­me­na i dru­ge stva­ri. In­ci­dent ko­ji se do­go­dio za vre­me Deč­je ne­de­lje (o če­mu smo već pi­sa­li u M NO­VI­NA­MA, p. a.), na­kon ko­jeg je pod­ne­ta di­sci­plin­ska me­ra, od­no­sno re­še­nje o su­spen­zi­ji, sa­mo je kul­mi­na­ci­ja sve­ga što se do­ga­đa­lo ra­ni­je – tvr­di za M no­vi­ne An­ki­ca Jev­tić.
Ako se po­stu­pak ne za­vr­ši u ro­ku od šest me­se­ci, on­da pre­ti opa­snost da za­sta­ri vo­đe­nje di­sci­plin­skog po­stup­ka i u tom slu­ča­ju je oba­ve­za di­rek­to­ra ško­le da za­po­sle­nog vra­ti na po­sao. Sva­ka­ko da bi Ma­te Žar­ku vi­še od­go­va­ra­lo da se po­stu­pak ne za­vr­ši do 12. apri­la, ka­da je i kraj­nji rok, jer bi ta­da mo­rao bi­ti vra­ćen na po­sao. Ško­li sva­ka­ko ovaj sce­na­rio ne bi od­go­va­rao, jer bi mo­ra­li da mu is­pla­te od­re­đe­nu na­dok­na­du.

Sa­nja Sta­ne­tić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.