Aktuelno

Zasedao lokalni parlament u Sremskoj Mitrovici

Grad po­ma­že pa­ro­ve bez de­ce

Pro­šlog pet­ka, 4. mar­ta odr­ža­na je sed­ni­ca Skup­šti­ne Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca na ko­joj su od­bor­ni­ci jed­no­gla­sno usvo­ji­li od­lu­ku o pri­zna­va­nju pra­va na su­fi­nan­si­ra­nje tro­ško­va van­te­le­sne oplod­nje. Ka­ko ob­ja­šnja­va na­čel­nik Grad­ske upra­ve za so­ci­jal­nu, zdrav­stve­nu i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne Želj­ko No­va­ko­vić, Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca ovom od­lu­kom že­li da po­mog­ne svim pa­ro­vi­ma ko­ji ne mo­gu pri­rod­nim pu­tem da se ostva­re u ulo­zi ro­di­te­lja, a ko­ji su već dva pu­ta išli na ve­štač­ku oplod­nju o tro­šku dr­ža­ve. Ova od­lu­ka je u skla­du sa pro­gra­mom raz­vo­ja zdrav­stve­ne za­šti­te na te­ri­to­ri­ji Gra­da.
– Za ove na­me­ne je iz grad­skog bu­dže­ta opre­de­lje­no 1,5 mi­li­o­na di­na­ra za 10 pa­ro­va, jer su­fi­nan­si­ra­mo po­stu­pak van­te­le­sne oplod­nje sa po 150.000 di­na­ra po pa­ru. Sva­ka­ko da nam je bio cilj da po­mog­ne­mo pa­ro­vi­ma bez de­ce i na taj na­čin do­pri­ne­se­mo po­ra­stu na­ta­li­te­ta – na­vo­di No­va­ko­vić.
Pra­vo na su­fi­nan­si­ra­nje van­te­le­sne oplod­nje mo­že da ostva­ri par ko­ji ima dr­ža­vljan­stvo Re­pu­bli­ke Sr­bi­je; ima pre­bi­va­li­šte na te­ri­to­ri­ji Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca, naj­ma­nje go­di­nu da­na pre da­na pod­no­še­nja zah­te­va; is­pu­nja­va me­di­cin­ske kri­te­ri­ju­me pro­pi­sa­ne od stra­ne Re­pu­blič­ke struč­ne ko­mi­si­je Mi­ni­star­stva zdra­vlja za le­če­nje po­stup­ci­ma bi­o­me­di­cin­ski pot­po­mog­nu­tog oplo­đe­nja (BMPO); ko­ji je is­ko­ri­stio pra­vo na dva po­ku­ša­ja ko­ji se fi­nan­si­ra­ju iz sred­sta­va oba­ve­znog zdrav­stve­nog osi­gu­ra­nja, uko­li­ko je že­na mla­đa od 40 go­di­na; a va­žan uslov je i da že­na u mo­men­tu pod­no­še­nja zah­te­va ni­je na­vr­ši­la 45 go­di­na ži­vo­ta. Pra­vo na su­fi­nan­si­ra­nje van­te­le­sne oplod­nje mo­že ostva­ri­ti i par ko­ji ima jed­no de­te, a ne­ma uslo­va da pri­rod­nim pu­tem do­bi­je dru­go de­te, kao i par u ko­jem mu­ška­rac ne­ma de­ce ili ne­ma ži­ve de­ce, a ži­vi u za­jed­ni­ci sa že­nom ko­ja ima sop­stve­nu de­cu.
Na sed­ni­ci je pri­hva­ćen i do­pu­njen Pro­gram raz­vo­ja zdrav­stve­ne za­šti­te za 2015/2016. go­di­nu, kao i iz­me­nje­na i do­pu­nje­na od­lu­ka o pra­vi­ma gra­đa­na u obla­sti so­ci­jal­ne za­šti­te.
Do­ne­ta je od­lu­ka o or­ga­ni­za­ci­ji i funk­ci­o­ni­sa­nju ci­vil­ne za­šti­te na te­ri­to­ri­ji Gra­da, za šta su obez­be­đe­na sred­stva u grad­skom bu­dže­tu u iz­no­su od 550.000 di­na­ra. Usvo­je­na je i do­pu­na pro­gra­ma ure­đe­nja, otu­đe­nja i da­va­nja u za­kup gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta u jav­noj svo­ji­ni Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca za 2016. go­di­nu. Iz­me­nje­na je od­lu­ka o po­sta­vlja­nju i ukla­nja­nju ma­njih mon­ta­žnih, ogla­snih i dru­gih obje­ka­ta, kao i do­pu­na pro­gra­ma za po­sta­vlja­nje mon­ta­žnih i dru­gih obje­ka­ta na jav­nim po­vr­ši­na­ma za 2016. go­di­nu. Zbog po­ve­ća­nog bro­ja zah­te­va za­ku­pa­ca za pro­du­že­nje ro­ka za­ku­pa lo­ka­ci­je na jav­noj po­vr­ši­ni, pre sve­ga ra­di oču­va­nja po­slov­ne i fi­nan­sij­ske sta­bil­no­sti za­ku­pa­ca, rok za­ku­pa je pro­du­žen sa tri na pet go­di­na.
Da­to je ze­le­no sve­tlo na iz­ve­šta­je o ra­du Cen­tra za so­ci­jal­ni rad „Sa­va“, Apo­te­ke Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Do­ma zdra­vlja, JKP To­pli­fi­ka­ci­ja i JP Srem – gas za 2015. go­di­nu. Usvo­jen je i iz­ve­štaj o iz­vr­še­nju pro­gra­ma po­slo­va­nja JP Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca za 2015. go­di­nu, kao i iz­me­na i do­pu­na fi­nan­sij­skog pla­na Apo­te­ke Srem­ska Mi­tro­vi­ca za 2016. go­di­nu. Apo­te­kar­ska usta­no­va do­bi­la je sa­gla­snost Skup­šti­ne za po­di­za­nje krat­ko­roč­nog kre­di­ta u iz­no­su od 20 mi­li­o­na di­na­ra za odr­ža­va­nje te­ku­će li­kvid­no­sti, s ob­zi­rom da je pro­šlu go­di­nu po­slo­va­la u gu­bit­ku. Srem – gas je u pro­šloj go­di­ni ostva­rio ne­to do­bit u iz­no­su od 3.589.339,68 di­na­ra, od če­ga će po­lo­vi­na bi­ti upla­će­na u bu­džet Gra­da, a dru­ga po­lo­vi­na u re­zer­ve pred­u­ze­ća. Po­zi­tiv­no je po­slo­vao i mi­tro­vač­ki Dom zdra­vlja.
Od­bor­ni­ci su do­ne­li i od­lu­ku o iz­ra­di Pla­na de­talj­ne re­gu­la­ci­je iz­me­đu uli­ca Jo­van­ke Ga­bo­šac, Jo­vi­ce Traj­ko­vi­ća i Ste­va­na Srem­ca u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci. Pri­hva­ćen je i za­klju­čak o pre­no­su pra­va svo­ji­ne na ne­po­kret­no­sti iz pri­vat­ne svo­ji­ne vla­sni­ka Ra­do­ji­čić Mi­lo­sa­va iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce u jav­nu svo­ji­nu Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca bez na­kna­de.
Na za­se­da­nju lo­kal­nog par­la­men­ta ime­no­va­na je i Stam­be­na ko­mi­si­ja Skup­šti­ne Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca, či­ji je pred­sed­nik De­jan Ume­tić, nje­gov za­me­nik je Mi­lan La­ke­tić, a čla­no­vi ko­mi­si­je su Dra­gi­ca Ge­mo­vić, Ve­ra Mi­lak, Ni­ko­la Bu­do­šan, Dra­žen Da­mja­no­vić, Bog­dan Vla­jić.

Bi­lja­na Se­la­ko­vić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.