09.03.2016.
Sport

PE­ĆIN­CI – Osno­van pr­vi ru­ko­met­ni klub

No­vo­o­sno­va­ni Ru­ko­met­ni klub „Do­nji Srem“ Pe­ćin­ci po­čeo je sa tre­nin­zi­ma kra­jem fe­bru­a­ra, a po re­či­ma jed­nog od tre­ne­ra klu­ba Iva­na Sto­ja­ko­vi­ća, cilj im je da pri­vu­ku što vi­še mla­dih spor­ti­sta za­in­te­re­so­va­nih da se opro­ba­ju u ovom spor­tu.
– Za­hva­lju­ju­ći po­dr­šci lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i Sport­skog sa­ve­za „Raz­voj spor­to­va“ ima­mo od­lič­ne uslo­ve za tre­ning i za tak­mi­če­nje u sport­skoj ha­li u Do­njem To­var­ni­ku. Cilj nam je da stvo­ri­mo sta­bil­nu i kva­li­tet­nu eki­pu, ko­ja će u do­gled­no vre­me mo­ći da igra ru­ko­met na tak­mi­čar­skom ni­vou – re­kao nam je Sto­ja­ko­vić.
Mla­di iz pe­ći­nač­ke op­šti­ne mo­gu da se učla­ne u klub pu­tem te­le­fo­na 063/87-67-472 i 066/489-622 ili do­la­skom na je­dan od tre­nin­ga, ko­ji se odr­ža­va­ju u sport­skoj ha­li po­ne­delj­kom, sre­dom i pet­kom od 20 do 21 čas.

D. S.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.