02.03.2016.
Kultura

U RUM­SKOJ BI­BLI­O­TE­CI ODR­ŽA­NO VE­ČE SA ŽELJ­KOM AVRIĆ – Pe­sni­ki­nja ras­ko­šnog knji­žev­nog da­ra

Knji­žev­no ve­če pe­sni­ki­nje Želj­ke Avrić iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce odr­ža­no je pro­šlog pet­ka, 26. fe­bru­a­ra u Grad­skoj bi­bli­o­te­ci „Ata­na­si­je Stoj­ko­vić“ u Ru­mi.
Za ovu pe­sni­ki­nju ve­zan je je­dan ku­ri­o­zi­tet – ima vi­še na­gra­da no ob­ja­vlje­nih knji­ga, a do sa­da je ob­ja­vi­la če­ti­ri knji­ge po­e­zi­je.
Na knji­žev­noj ve­če­ri rum­skoj pu­bli­ci Želj­ka je či­ta­la pe­sme iz dve zbir­ke „Mar­gi­na­li­je“ i „Vre­me­nik“, a o pe­sma­ma iz tih zbir­ki go­vo­ri­li su To­dor Bjel­kić i Mi­ki­ca Ilić.
– Želj­ka pi­še auten­tič­nu, sna­žnu i vi­še­sloj­nu po­e­zi­ju. Reč je o pri­zna­toj i po­zna­toj pe­sni­ki­nji i o njoj će se još vi­še ču­ti – is­ta­kao je To­dor Bjel­kić, go­vo­re­ći o zbir­ci po­e­zi­je „Mar­gi­na­li­je“, za sa­da po­sled­njoj knji­zi ko­ju je pre tri go­di­ne ob­ja­vi­la iz­da­vač­ka ku­ća „Pro­me­tej“.
Mi­ki­ca Ilić ka­že da ve­ći­na pe­sni­ka sa­mo štam­pa svo­je zbir­ke, a znat­no su re­đi oni ko­ji re­dov­no ob­ja­vlju­ju svo­je pe­sme u knji­žev­nim ča­so­pi­si­ma, što Želj­ka re­dov­no či­ni.
– Reč je o ozbilj­noj pe­sni­ki­nji ras­ko­šnog knji­žev­nog da­ra – re­kao je Ilić.
Na kra­ju ovog po­et­skog dru­že­nja sa rum­skom pu­bli­kom Želj­ka Avrić je pro­či­ta­la svo­je dve pe­sme ko­je će se na­ći u no­voj knji­zi po­e­zi­je ko­ja iz­la­zi u mar­tu. Da­kle, bi­će to nje­na pe­ta knji­ga pe­sa­ma.

S. DŽ.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.