Društvo

Liga socijaldemokrata Vojvodine u Ustavnom sudu predala zahtev za ocenu ustavnosti odluke o budžetu

Prav­da za Voj­vo­di­nu

Ne­ko­li­ko sto­ti­na pri­sta­li­ca Li­ge so­ci­jal­de­mo­kra­ta Voj­vo­di­ne (LSV) odr­ža­lo je 11. ja­nu­a­ra pro­test­nu šet­nju od Tr­ga Ni­ko­le Pa­ši­ća do Ustav­nog su­da u Be­o­gra­du. Oni su pre­da­li ini­ci­ja­ti­vu za oce­nu ustav­no­sti de­la Za­ko­na o bu­džet­skom si­ste­mu i Za­ko­na o bu­dže­tu Sr­bi­je. Na pro­te­stu su gra­đa­ni no­si­li tran­spa­ren­te sa nat­pi­som „Prav­da za Voj­vo­di­nu“, „Gde ste sa­da usta­vo­bra­ni­te­lji“, „Či­je su na­še pa­re“, „Voj­vo­di­na, na­ša di­ka“.
Pred­sed­nik LSV Ne­nad Ča­nak ka­zao je no­vi­na­ri­ma na­kon pod­no­še­nja tog do­ku­men­ta u prat­nji dva advo­ka­ta, da je ovo oku­plja­nje sa­mo sim­bo­li­čan skup ko­jim se na­ja­vlju­je bes­kom­pro­mi­sna bor­ba za in­te­re­se Voj­vo­di­ne i nje­nih gra­đa­na.
– Ovo je deo kam­pa­nje „Prav­da za Voj­vo­di­nu“ ko­ja tra­je već du­že od 20 go­di­na. Ovo oku­plja­nje je sa­mo upo­zo­re­nje. Vo­di­te ra­ču­na šta ra­di­te, jer sle­de­ći put ako bu­de­mo mo­ra­li da do­la­zi­mo ne­će bi­ti sim­bo­lič­no – ka­zao je Ča­nak.
On je re­kao da su svi pre de­se­tak go­di­na ka­da je usva­jan Ustav go­vo­ri­li da je on mno­go va­žan, a da ga se da­nas svi od­ri­ču.
– Da­nas se pi­ta­mo da li će se uop­šte pri­me­nji­va­ti i za­što se ne pri­me­nju­je sa­mo onaj deo ko­ji se od­no­si na Voj­vo­di­nu – iz­ja­vio je pred­sed­nik LSV-a, na­gla­siv­ši da ne­ma prav­ne dr­ža­ve dok se Voj­vo­di­ni ne vra­ti oko 1,9 mi­li­jar­di evra za ko­li­ko je za­ki­nu­ta u po­sled­njih de­set go­di­na.
Ča­nak je do­dao da oče­ku­je da će Ustav­ni sud re­a­go­va­ti jed­na­ko br­zo kao što je re­a­go­vao i ka­da je uki­dao nad­le­žno­sti Voj­vo­di­ne.
– Ja vas pi­tam, da li će­mo mi pri­sta­ti na to da ovaj isti Ustav­ni sud pred ko­jim smo se oku­pi­li da on ka­že da mi ne­ma­mo pra­vo da go­vo­ri­mo o Sre­mu, Ba­na­tu i Bač­koj, a isto­vre­me­no da ka­že da ga ne in­te­re­su­je šta se de­si­lo sa dve mi­li­jar­de evra us­kra­će­nih Voj­vo­di­ni. Ka­ko je to mo­gu­će? Mo­gu­će je ako se ne bu­ni­mo! Iz­gle­da da ov­de ni­ko ne raz­u­me da po­sto­ji ži­vot i van Be­o­gra­da. Da po­sto­ji ži­vot van in­sti­tu­ci­ja ko­je ov­de po­sto­je, da po­sto­ji­mo svi mi ko­ji još uvek ume­mo da či­ta­mo i ume­mo da taj isti Ustav pro­či­ta­mo ona­ko ka­ko su ga oni pi­sa­li. Mi­sle da smo za­bo­ra­vi­li da či­ta­mo kao što smo za­bo­ra­vi­li da se bra­ni­mo. Ni­smo za­bo­ra­vi­li ni jed­no ni dru­go – is­ta­kao je Ne­nad Ča­nak.
Ustav Sr­bi­je pred­vi­đa da bu­džet Voj­vo­di­ne iz­no­si naj­ma­nje se­dam od­sto u od­no­su na bu­džet Sr­bi­je. Po­kra­jin­ska vla­da je pred­log za oce­nu ustav­no­sti de­lo­va Za­ko­na o bu­džet­skom si­ste­mu pre­da­la 2012, ali Ustav­ni sud taj pred­log još ni­je raz­ma­trao. Ustav Sr­bi­je pred­vi­deo je i oba­ve­zu do­no­še­nja Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju Voj­vo­di­ne i to do kra­ja 2008. go­di­ne. Me­đu­tim, za­kon do da­nas ni­je do­net, na šta Evrop­ska ko­mi­si­ja upo­zo­ra­va u sva­kom iz­ve­šta­ju o na­pret­ku Sr­bi­je u pro­ce­su pri­dru­ži­va­nja Evrop­skoj uni­ji.
– Dok se ne us­po­sta­vi prav­da za Voj­vo­di­nu, dok se ne is­pla­ti dve mi­li­jar­de evra ko­li­ko je za­ki­nu­ta za ovih de­set go­di­na, dok se sve to ne ura­di, ova ze­mlja ne mo­že da ka­že da je prav­na dr­ža­va. Ako ni­je prav­na dr­ža­va, on­da ne mo­že da ide u Evro­pu jer to je uslov evrop­skih in­te­gra­ci­ja – upo­zo­rio je Ča­nak.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.