16.12.2015.
Sport

ŽOK „MLA­DOST 07“ PE­ĆI­N­CI – Pr­ve na ta­be­li

Žen­ski od­boj­ka­ški klub „Mla­dost 07“ iz Pe­ći­na­ca us­peo je već u pr­voj se­zo­ni tak­mi­če­nja u zva­nič­noj kon­ku­ren­ci­ji da se iz­bo­ri za pr­vo me­sto na ta­be­li Dru­ge Voj­vo­đan­ske li­ge za se­ni­or­ke gru­pa is­tok. Po­be­dom pro­tiv OK „Mla­dost“ iz No­vog Sa­da u pret­hod­nom ko­lu, pe­ći­nač­ke od­boj­ka­ši­ce iz­bi­le su na če­lo ta­be­le, a pro­te­klog vi­ken­da su ube­dlji­vo po­be­di­le „Mla­dost 2“ iz In­đi­je re­zul­ta­tom 3:0 u se­to­vi­ma.
Po re­či­ma tre­ne­ra pe­ći­nač­kih de­vo­ja­ka Bo­ja­na Alek­so­va, za­hva­lju­ju­ći ovoj po­be­di „Mla­dost 07“ je­se­nji deo se­zo­ne za­vr­ša­va na pr­vom me­stu.
– Ovo je pr­vi put u isto­ri­ji da se žen­ski od­boj­ka­ški klub iz op­šti­ne Pe­ćin­ci tak­mi­či u zva­nič­noj kon­ku­ren­ci­ji i već u pr­voj se­zo­ni smo iz­bi­li na če­lo ta­be­le. Iako osta­li ti­mo­vi ima­ju mno­go vi­še is­ku­stva, „Mla­dost 07“ je to­kom je­se­nje se­zo­ne za­be­le­ži­la sa­mo je­dan po­raz i uko­li­ko na­sta­vi ova­ko bi­će pre­ten­dent za pla­sman u vi­ši rang tak­mi­če­nja – Pr­vu Voj­vo­đan­sku li­gu – iz­ja­vio je Alek­sov.

D. S.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.