16.12.2015.
Poljoprivreda

ZA­VR­ŠE­NA LI­CI­TA­CI­JA DR­ŽAV­NOG ZE­MLJI­ŠTA – U za­kup iz­da­to 270 hek­ta­ra

U pr­vom kru­gu li­ci­ta­ci­je za da­va­nje u za­kup po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta u dr­žav­noj svo­ji­ni, odr­ža­nom u zgra­di Op­šti­ne Pe­ćin­ci 9. i 10. de­cem­bra, u za­kup je po­nu­đe­no 1.534 hek­ta­ra dr­žav­nog ze­mlji­šta u ata­ri­ma 13 na­se­lja pe­ći­nač­ke op­šti­ne. To­kom dva da­na nad­me­ta­nja u za­kup je iz­da­to 270 hek­ta­ra, a naj­vi­ša iz­li­ci­ti­ra­na ce­na od 41.000 di­na­ra po hek­ta­ru po­stig­nu­ta je za par­ce­lu od osam i po hek­ta­ra u Pr­ho­vu, dok je za par­ce­lu od 26 hek­ta­ra u Srem­skim Mi­ha­ljev­ci­ma po­stig­nu­ta ce­na od 36.000 di­na­ra po hek­ta­ru. Po­red to­ga, u za­kup su iz­da­te i od­re­đe­ne po­vr­ši­ne u Pe­ćin­ci­ma, Kar­lov­či­ću, Obre­žu, Oga­ru i Do­njem To­var­ni­ku.
Pred­sed­nik ko­mi­si­je za da­va­nje ze­mlji­šta u za­kup To­mi­slav Ćir­ko­vić iz­ja­vio je da je ne­što sla­bi­je in­te­re­so­va­nje bi­lo oče­ki­va­no.
– Pe­ri­od za­ku­pa je pro­me­njen u od­no­su na pro­šlu go­di­nu i ovo­ga pu­ta je ze­mlji­šte po­nu­đe­no u za­kup na pe­ri­od od jed­ne go­di­ne, pa je od­ziv bio ne­što sla­bi­ji, ali mi oče­ku­je­mo da će u dru­gom kru­gu li­ci­ta­ci­je, ko­ji će bi­ti or­ga­ni­zo­van po­lo­vi­nom ja­nu­a­ra, do­bar deo ovog ze­mlji­šta ipak bi­ti iz­dat u za­kup – iz­ja­vio je Ćir­ko­vić.

D. S.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.