25.11.2015.
Kultura

ZA­VR­ŠE­NA RE­KON­STRUK­CI­JA ZGRA­DE KA­SI­NE U VRD­NI­KU – Pa­la­ta do­bi­la no­vi sjaj

Ra­do­vi na sa­na­ci­ji i adap­ta­ci­ji zgra­de Ka­si­ne u Vrdniku, objek­ta ko­ji je svr­stan u spo­me­nik kul­tu­re, na­kon du­gi niz go­di­na če­ka­nja, za­vr­še­ni su po­sle pet me­se­ci. Za ovu na­me­nu Po­kra­jin­ski se­kre­ta­ri­jat za kul­tu­ru i jav­no in­for­mi­sa­nje obez­be­dio je 26 mi­li­o­na di­na­ra, dok je lo­kal­na sa­mo­u­pra­va Op­šti­ne Irig uče­stvo­va­la sa de­set od­sto od ukup­ne vred­no­sti ra­do­va.
Sla­vi­ša Gru­jić, re­sor­ni se­kre­tar, oče­ku­je da će se usko­ro oba­vi­ti pri­mo­pre­da­ja zgra­de.
Ka­si­na, ne­ka­da­šnja ru­dar­ska od­no­sno grad­ska ku­ća iz­gra­đe­na u sti­lu se­ce­si­je, ko­ja je pra­vi ar­hi­tek­ton­ski ali i kul­tu­ro­lo­ški bi­ser, du­go vre­me­na je bi­la za­pu­šte­na, u nju se ni­je ula­ga­lo, a je­dan od raz­lo­ga za ne­bri­gu su bi­li ne­re­še­ni imo­vin­sko – prav­ni od­no­si.
– Lo­kal­na sa­mo­u­pra­va je­dva je us­pe­la da zgra­du is­trg­ne iz pri­va­ti­za­ci­je. Ru­dar­sko – gra­đe­vin­sko pred­u­ze­će ga­zdo­va­lo je nad njom, u či­jem sklo­pu je ne­ka­da bio i rud­nik mr­kog uglja, ko­ji se ov­de eks­plo­a­ti­sao do kra­ja 60-tih go­di­na. Tek ka­da je pri­pa­la pod op­štin­ske sku­te, pre de­se­tak go­di­na, u nju smo sme­sti­li ogra­nak bi­bli­o­te­ke Srp­ske či­ta­o­ni­ce, pro­sto­ri­ju Me­sne za­jed­ni­ce i ma­ti­ča­ra – ka­že Vla­di­slav Il­kić, pred­sed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne Irig.
On do­da­je da je već ta­da zgra­da bi­la zre­la za re­kon­struk­ci­ju, ali da lo­kal­na sa­mo­u­pra­va ni­je ima­la sred­sta­va za ce­lo­kup­no ula­ga­nje u nju. Ka­kav je no­vi iz­gled Ka­si­ne, u to se pro­šlog pet­ka, 20. no­vem­bra, lič­no uve­rio Sla­vi­ša Gru­jić, po­kra­jin­ski se­kre­tar za kul­tu­ru i jav­no in­for­mi­sa­nje, ko­ji je iz­vo­đa­či­ma ra­do­va dao ne­ko­li­ko za­mer­ki.
– Ovo je gra­đe­vi­na od kul­tur­nog zna­ča­ja, i ja kao Vrd­ni­ča­nin že­lim da ona pred­sta­vlja naj­lep­še zda­nje u ovom me­stu. Uoče­no je ne­ko­li­ko ne­pra­vil­no­sti kod spolj­ne fa­sa­de, što sma­tram da je mo­glo da se ura­di kva­li­tet­ni­je, te oče­ku­jem i od iz­vo­đa­ča da se ta­ko iz­ja­sni – iz­neo je Gru­jić, u raz­go­vo­ru sa Bo­ja­nom Tra­vi­com, vla­sni­kom fir­me Di­ja­go­na­la iz No­vog Sa­da ko­ja je oba­vlja­la ovaj po­sao.
Na zgra­di je za­me­njen krov, ura­đe­ni su par­ke­ti, okre­če­ne su unu­tra­šnje pro­sto­ri­je, kao i kom­plet­na fa­sa­da zgra­de sa spolj­ne stra­ne i po­sta­vlje­ni su re­flek­to­ri.S. Ko­stić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.