25.11.2015.
Aktuelno

Nikola Selaković obišao KPZ u Sremskoj Mitrovici

Gradnja novog paviljona po svetskim standardima

Po­vo­dom 120 go­di­na po­sto­ja­nja Ka­zne­no po­prav­nog za­vo­da u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, ovu usta­no­vu je ob­i­šao mi­ni­star prav­de Ni­ko­la Se­la­ko­vić, u prat­nji uprav­ni­ka mi­tro­vač­kog Za­tvo­ra Alek­san­dra Alim­pi­ća, di­rek­to­ra Upra­ve za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja Mi­la­na Ste­vo­vi­ća i gra­do­na­čel­ni­ka Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­sla­va Ne­di­mo­vi­ća.
Se­la­ko­vić je ob­i­šao hi­po­drom, rib­njak, kao i re­no­vi­ran ho­tel Srem, da bi na kra­ju pri­su­stvo­vao sve­ča­noj aka­de­mi­ji ko­ja je upri­li­če­na po­vo­dom ovog zna­čaj­nog ju­bi­le­ja mi­tro­vač­kog za­tvo­ra.
Ka­ko je tom pri­li­kom is­tak­nu­to, Ka­zne­no po­prav­ni za­vod u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci je jed­na od naj­sta­ri­jih i naj­ve­ća usta­no­va za­tvor­skog ti­pa u Sr­bi­ji i na Bal­ka­nu. U njoj ka­znu za­tvo­ra tre­nut­no slu­ži pre­ko dve hi­lja­de osu­đe­ni­ka, me­đu ko­ji­ma ima i stra­nih dr­ža­vlja­na. Oko tri če­tvr­ti­ne osu­đe­ni­ka bo­ra­vi u za­tvo­re­nom de­lu Za­vo­da, a jed­na če­tvr­ti­na osu­đe­ni­ka je sme­šte­na u po­lu­o­tvo­re­ni i otvo­re­ni kom­pleks za­tvo­ra. U KP Za­vo­du ra­di 600 li­ca.
– Ovo je po mno­go če­mu je­din­stve­na usta­no­va za­tvor­skog ti­pa ne sa­mo u Sr­bi­ji ne­go i u či­ta­vom re­gi­o­nu. Jed­na od stva­ri ko­ja je iz­dva­ja je či­nje­ni­ca da ovaj za­tvor u ovom tre­nut­ku ob­ra­đu­je 815 hek­ta­ra plod­ne srem­ske ze­mlje, da ima ozbilj­nu po­ljo­pri­vred­nu i pri­vred­nu je­di­ni­cu, da se u nje­mu uz­ga­ja pre­ko 4.000 gr­la sto­ke. Na­kon vi­še go­di­na na če­lu ove usta­no­ve je ro­đe­ni Mi­trov­ča­nin, a ovaj Za­vod mo­že da se po­hva­li i da ima ve­li­ku po­dr­šku lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve. Kao do­bar plod te sa­rad­nje je i ob­no­va Ho­te­la Srem ko­ji se na­la­zi u okvi­ru za­tvor­skog kom­plek­sa, i pred­sta­vlja naj­bo­lji ho­tel­ski sme­štaj na te­ri­to­ri­ji Srem­ske Mi­tro­vi­ce – iz­ja­vio je mi­ni­star Se­la­ko­vić.
On je do­dao da će Mi­ni­star­stvo prav­de na­sta­vi­ti da po­dr­ža­va uprav­ni­ka mi­tro­vač­kog Za­tvo­ra Alek­san­dra Alim­pi­ća, jer se po­ka­za­lo da od­lič­no radi svoj po­sao.
– Za­da­ci Mi­ni­star­stva u na­red­nom pe­ri­o­du bi­će iz­grad­nja no­vog pa­vi­ljo­na po evrop­skim i svet­skim stan­dar­di­ma, na­sta­vi­će­mo da ja­ča­mo pri­vred­ni po­gon KP Za­vo­da. Oče­ku­jem da od sle­de­će go­di­ne ov­de u pu­nom ka­pa­ci­te­tu poč­ne sa ra­dom i na­ša štam­pa­ri­ja gde će na­ša usta­no­va mo­ći da pro­iz­vo­di po­zi­ve, ko­ver­te, obra­sce, omo­te spi­sa i sve ono što je od štam­pa­nog ma­te­ri­ja­la neo­p­hod­no za na­še pra­vo­sud­ne or­ga­ne. U okvi­ru Za­vo­da lju­di se ba­ve ino­va­ci­ja­ma ka­da je u pi­ta­nju po­ljo­pri­vred­na me­ha­ni­za­ci­ja, iz­la­žu je na saj­mo­vi­ma i do­bro su oce­nji­va­ni. Po­sle vi­še od 15 go­di­na ospo­so­bljen je hi­po­drom, po­če­le su da se odr­ža­va­ju i ko­njič­ke tr­ke, ra­di se na ob­na­vlja­nju rib­nja­ka ko­ji je za­pu­šten i ko­ji mo­že da bu­de do­bar iz­vor pri­ho­da – is­ta­kao je mi­ni­star prav­de u Vla­di Re­pu­bli­ke Sr­bi­je Ni­ko­la Se­la­ko­vić.
U svo­joj er­ge­li KPZ Srem­ska Mi­tro­vi­ca ima 36 ko­nja li­pi­ca­ne­ra, kra­ve, svi­nje, ži­vi­nu, svo­ju mle­ka­ru i pe­ka­ru. U Ho­te­lu Srem za­po­sle­no je 29 osu­đe­ni­ka ko­ji su osu­đe­ni ili na ka­zne za lak­ša kri­vič­na de­la ili su pred kraj od­slu­že­nja svo­jih ka­zni i pro­ce­sa re­so­ci­ja­li­za­ci­je.
U re­no­vi­ra­nje ho­tel­skog sme­šta­ja uklju­či­la se i lo­kal­na sa­mo­u­pra­va ko­ja je za ove na­me­ne iz grad­skog bu­dže­ta iz­dvo­ji­la 12 mi­li­o­na di­na­ra.
Uprav­nik Ka­zne­no po­prav­nog za­vo­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca Alek­san­dar Alim­pić za­hva­lio je na po­dr­šci mi­ni­stru Se­la­ko­vi­ću i Gra­du Srem­ska Mi­tro­vi­ca.
– Imam ve­li­ku od­go­vor­nost jer je KP Za­vod Srem­ska Mi­tro­vi­ca naj­ve­ća usta­no­va ne sa­mo u Sr­bi­ji već i na Bal­ka­nu, kao deo mno­go ve­ćeg si­ste­ma Upra­ve za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja. Upra­vo te či­nje­ni­ce me oba­ve­zu­ju da vra­tim sta­ri sjaj ovoj usta­no­vi. Tu pre sve­ga mi­slim na po­bolj­ša­nje uslo­va ra­da i ži­vo­ta na­ših za­po­sle­nih, jer je ovo dru­gi dom mno­gim po­ro­di­ca­ma, kao i da po­bolj­ša­mo uslo­ve za sva li­ca li­še­na slo­bo­de ko­ja se po bi­lo kom osno­vu na­la­ze u ovoj usta­no­vi. Za­to pla­ni­ra­mo da iz­gra­dim no­ve ka­pa­ci­te­te za sme­štaj osu­še­nih, da re­no­vi­ra­mo po­sto­je­će, po­ve­ća­mo mo­guć­nost za obra­zo­va­nje i rad­no an­ga­žo­va­nje osu­đe­nih li­ca, kao i da una­pre­di­mo i pro­ši­ri­mo pro­gra­me za nji­hov lak­ši po­vra­tak u dru­štvo. Kao ne­ko ko je ro­đen u ovom gra­du znam da je ovaj ho­tel ve­o­ma zna­ča­jan u ži­vo­ti­ma mno­gih Mi­trov­ča­na. Mno­gi su baš ov­de sla­vi­li po­če­tak brač­nog ži­vo­ta, ro­đe­nje de­te­ta, ro­đen­da­ne, od­la­ske u voj­sku. Da­nas u pu­nom sja­ju vra­ća­mo ho­tel Srem­skoj Mi­tro­vi­ci i osta­lim dra­gim go­sti­ma, sa ve­li­kom že­ljom da ovo pre­le­po zna­nje za­u­zme za­slu­že­no me­sto u se­ća­nji­ma i sr­ci­ma bu­du­ćih ge­ne­ra­ci­ja. Ovo je sa­mo po­če­tak. Pla­no­vi su nam ve­li­ki. Ni­ka­da ne sme za­bo­ra­vi­mo na­šu osnov­nu du­žnost i oba­ve­zu, da odr­ži­mo i po­dig­ne­mo na vi­ši ni­vo bez­bed­nost svih u skla­du sa me­đu­na­rod­nim stan­dar­di­ma – iz­ja­vio je Alim­pić i na­ja­vio objavljivanje mo­no­gra­fi­je po­vo­dom ju­bi­le­ja ko­ja je tre­nut­no u iz­ra­di.
Na sve­ča­noj aka­de­mi­ji po­vo­dom obe­le­ža­va­nja 120 go­di­na od osni­va­nja mi­tro­vač­ke ka­zni­o­ne uče­stvo­va­li su uče­ni­ci osnov­nih ško­la „Sve­ti Sa­va“ i „Slo­bo­dan Ba­jić Pa­ja“, kao i čla­no­vi Fol­klor­nog an­sam­bla „Bran­ko Ra­di­če­vić“.
Ovaj Ka­zne­no po­prav­ni za­vod spa­da u usta­no­ve op­šteg ti­pa, a po ste­pe­nu obez­be­đe­nja u za­tvo­re­ne usta­no­ve sa za­tvo­re­nim, po­lu­o­tvo­re­nim, otvo­re­nim i ode­lje­njem za pri­tvor. Iz­gra­đen je po na­red­bi Austro-ugar­skog ca­ra Fra­nje Jo­si­fa u pe­ri­o­du od 1895. do 1899. go­di­ne. Od za­vr­šet­ka Pr­vog svet­skog ra­ta do 1941. go­di­ne za­tvor je bio u sa­sta­vu ka­zne­nog si­ste­ma Kra­lje­vi­ne Ju­go­sla­vi­je, a od za­vr­šet­ka Dru­gog svet­skog ra­ta do da­nas je u si­ste­mu iz­vr­še­nja kri­vič­nih sank­ci­ja SFRJ, od­no­sno Re­pu­bli­ke Sr­bi­je. U sa­sta­vu Ka­zne­no po­prav­nog za­vo­da funk­ci­o­ni­še Ho­tel „Mo­ra­vi­ca“ u So­ko­ba­nji u ko­jem ra­di 12 osu­đe­ni­ka.

Bi­lja­na Se­la­ko­vić
Fo­to: Želj­ko Pe­tras

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.