25.11.2015.
Društvo

Godinu dana od dolaska Đure Mandića na čelo sremske policije

Lov na di­le­re dro­ge

Pr­vog de­cem­bra ove go­di­ne na­vr­ša­va se pu­nih go­di­nu da­na od ka­ko je na če­lo srem­ske po­li­ci­je do­šao Đu­ra Man­dić. Za na­čel­ni­ka Po­li­cij­ske upra­ve Srem­ska Mi­tro­vi­ca Man­dić je po­sta­vljen na­kon sme­ne nje­go­vog pret­hod­ni­ka Zo­ra­na Sma­ji­ća, ko­ji će osta­ti za­pam­ćen po pri­snim ve­za­ma sa iz­ve­snim pro­ble­ma­tič­nim po­li­ti­ča­ri­ma i taj­ku­ni­ma, ali i po pan­dur­skoj ba­ha­to­sti i spo­ro­sti u re­ša­va­nju spor­nih pri­va­ti­za­ci­ja. Elem, do­tič­ni se Sma­jić Zo­ran, ina­če šid­ski po­li­cij­ski ka­dar, vi­še ba­vio ute­ri­va­njem stra­ha me­đu slo­bod­nim no­vi­na­ri­ma, ne­go onim za šta je bio ime­no­van. Ali, sta­ra je iz­re­ka da ne tre­ba tu­ći „mr­tvog ko­nja“, a do­tič­ni je Ši­đa­nin sa­mo biv­ši pr­vi po­li­ca­jac Sre­ma, ko­ji ni­je slav­no oti­šao sa funk­ci­je.
Da su se stva­ri od do­la­ska Đu­re Man­di­ća na če­lo srem­ske po­li­ci­je pro­me­ni­le u mno­go če­mu, do­sta je pri­me­ra. Je­dan od tih je i ne­dav­no pre­bi­ja­nje me­šta­ni­na La­ćar­ka u ka­fan­skoj tu­či od stra­ne ba­ha­tog po­li­caj­ca, na­kon če­ga je ovaj eks­pre­sno su­spen­do­van. Dok se za vre­me Zo­ra­na Sma­ji­ća, pro­šlog le­ta čak ni­je mo­gla do­bi­ti ni zva­nič­na in­for­ma­ci­ja ve­za­na za pre­bi­ja­nje me­šta­ni­na La­ćar­ka Mar­ka Ža­bi­ća, u stro­gom cen­tru se­la, od stra­ne „ne­po­zna­tih“ po­li­ca­ja­ca, na­kon če­ga je, od po­sle­di­ca ba­ti­na, do­tič­ni Mar­ko pre­mi­nuo.
Pri­me­ra je mno­go i to za sa­mo go­di­nu da­na, a re­zul­tat ovo­ga je i vra­ća­nje po­ve­re­nja gra­đa­na u srem­sku po­li­ci­ju.
Zna­čaj­ni po­ma­ci po­stig­nu­ti su na po­lju bor­be pro­tiv nar­ko­ma­ni­je. Ka­da se da­nas pri­se­ti­mo ču­ve­nog kon­cer­ta ame­rič­ke rok gru­pe „Red Hot Či­li Pe­pers“, ko­ji je odr­žan le­ta 2007. go­di­ne na jed­noj in­đij­skoj le­di­ni, on u po­re­đe­nju sa da­na­šnjim vre­me­nom, po pi­ta­nju an­ga­žo­va­nja po­li­ci­je iz­gle­da kao deč­ja igrač­ka. Ta­da­šnja srem­ska po­li­ci­ja se bez trun­ke sti­da hva­li­la ka­ko je to­kom kon­cer­ta, ko­me je pri­su­stvo­va­lo 100.000 lju­di, u ru­tin­skoj kon­tro­li pri­li­kom pre­tre­sa pro­na­đe­na jed­na (slo­vi­ma i bro­jem 1) ta­ble­ta ek­sta­zi­ja. Bi­la je to op­šta sme­ju­ri­ja za ta­da­šnju po­li­ci­ju.
Ove go­di­ne, za pr­vih de­set me­se­ci, srem­ska po­li­ci­ja je pod­ne­la ukup­no 128 pri­ja­va pro­tiv 136 oso­ba, za kri­vič­no de­lo neo­vla­šće­ne pro­iz­vod­nje i sta­vlja­nja u pro­met opoj­nih dro­ga, neo­vla­šće­nog dr­ža­nja i omo­gu­ća­va­nje uži­va­nja opoj­nih dro­ga. Na pod­ruč­ju PU Srem­ska Mi­tro­vi­ca su re­a­li­zo­va­ne 74 za­ple­ne, pri­li­kom ko­jih je pro­na­đe­no 48.000 gra­ma opoj­ne dro­ge i pre­ko 530 ta­ble­ta ko­je se na­la­ze na li­sti opoj­nih dro­ga. Na pod­ruč­ju Sre­ma ot­kri­ve­ne su tri la­bo­ra­to­ri­je za uz­goj ma­ri­hu­a­ne u ve­štač­kim uslo­vi­ma, osam za­sa­da ka­na­bi­sa sa ukup­no 421 sta­blji­kom i 75 po­lu­o­su­še­nih de­lo­va bilj­ke i ta­ko da­lje (vi­de­ti ši­re u okvi­ru), iz če­ga se mo­že na­slu­ti­ti ko­li­ke su raz­me­re de­lo­va­nja srem­ske po­li­ci­je.
Ono što se na­vo­di u iz­ve­šta­ju Po­li­cij­ske upra­ve, va­lja is­ta­ći, pred­sta­vlja či­stu sup­stan­cu dro­ge, ko­ja se me­ša­njem sa dru­gim sup­stan­ca­ma uviš­stru­ča­va za tr­ži­šte. Ali, ni­je dro­ga je­di­no zlo sa ko­jim se su­o­ča­va srem­ska po­li­ci­ja. Nar­ko­ma­ni u ap­sti­nen­ci­jal­noj kri­zi ne ret­ko kre­ću u raz­boj­ni­štva, ta­ko da mno­gi­ma ko­ji po­teg­nu nož za par hi­lja­da di­na­ra, pre­ti ka­zna od de­se­tak go­di­na ro­bi­je. Šta je do­pri­ne­lo ova­kvom na­pret­ku na po­lju bor­be pro­tiv nar­ko­ma­ni­je? U po­li­ci­ji će re­ći da je to no­va prak­sa, ko­ja va­ži od do­la­ska Đu­re Man­di­ća na če­lo srem­ske po­li­ci­je. Svi po­li­caj­ci, bez ob­zi­ra na užu spe­ci­jal­nost, tim­ski su uklju­če­ni u su­zbi­ja­nje nar­ko­ma­ni­je. Pro­šlo je vre­me ka­da su se na te­ri­to­ri­ji Sre­ma pro­ble­mom nar­ko­ma­ni­je ba­vi­la sa­mo dva in­spek­to­ra, a dru­ge to ni­je za­ni­ma­lo.
Naj­o­se­tlji­vi­ja me­sta su sva­ka­ko ško­le, u či­jim dvo­ri­šti­ma i hod­ni­ci­ma dro­ga ne ret­ko bu­de pri­sut­na. Po­li­cij­ska upra­va se sa ovim pro­ble­mom bo­ri an­ga­žo­va­njem škol­skih po­li­ca­ja­ca, ali i edu­ka­ci­jom. Ne­zgod­no je što je ško­la u do­broj me­ri iz­gu­bi­la vas­pit­nu ulo­gu. Ali, ono što po­li­ci­ji stva­ra naj­ve­ći pro­blem i iz­i­sku­je ve­li­ke na­po­re, sva­ka­ko je do­ka­zi­vost kri­vi­ce u ovoj obla­sti. Da­na­šnji di­le­ri su se iz­ve­šti­li, pa sve ma­nje iz­no­se dro­gu na uli­ce, već im za­vi­sni­ci do­la­ze na ku­ću, gde se „ura­de“ iz­me­đu če­ti­ri zi­da. To pred­sta­vlja do­dat­ni na­por, ko­me se po­li­ci­ja do­vi­ja.
Ono što je va­žno is­ta­ći, ka­žu u PU Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Srem­ska Mi­tro­vi­ca je ipak da­le­ko od to­ga da se mo­že na­zva­ti „Ma­lim Am­ster­da­mom“. Ve­li­ki di­le­ri dro­ge su ipak u ve­li­kim gra­do­vi­ma, a u srem­skim me­sti­ma de­lu­ju uglav­nom di­le­ri na sit­no, ko­ji su u sta­nju da ce­lu ko­li­či­nu svo­je ro­be, pri­li­kom ra­ci­je, ba­ce u klo­zet­sku šo­lju. To do­dat­no ote­ža­va rad po­li­ci­je, ali re­zul­ta­ti ko­ji se po­sti­žu su ipak zna­čaj­ni.
Naš iz­vor iz po­li­ci­je ka­že da se na tr­ži­štu nar­ko­ti­ka de­ša­va ne­što što do sa­da ni­je bi­lo uobi­ča­je­no:
Ili je dro­ge, ko­ja pre­la­zi bal­kan­sku ru­tu, ma­nje na tr­ži­štu, ili su otvo­re­ni ne­ki no­vi pu­te­vi i na­či­ni šver­ca., ka­že naš iz­vor. U sva­kom slu­ča­ju, bor­ba po­li­ci­je i di­le­ra dro­ge ne po­su­sta­je. U teh­no­lo­škom smi­slu, oni se pra­te u sto­pu. Ono što je za sa­da iz­ve­sno, je­ste da srem­ska po­li­ci­ja ne spa­va na ovom po­slu. Re­zul­ta­ti naj­bo­lje go­vo­re o to­me.

Vla­di­mir Ćo­sić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.