25.05.2023.
Društvo

PLES MATURANATA ŠIROM SREMA

Oni su ponos i budućnost

Ma­tu­rant­ski ples u Sre­mu po­stao je deo tra­di­ci­je. Tač­no u pod­ne na svo­jim grad­skim tr­go­vi­ma, kao i nji­ho­vi vr­šnja­ci ši­rom Evro­pe, uče­ni­ci za­vr­šnih raz­re­da sred­njih ško­la od­i­gra­li su svo­je ko­re­o­gra­fi­je, ko­je su vred­no spre­ma­li.

Vi­še od 400 sto­ti­ne mi­tro­vač­kih ma­tu­ra­na­ta sred­njih ško­la za­ple­sa­lo je na Tr­gu Ći­re Mi­le­ki­ća, uz kom­po­zi­ci­ju „Sle­pi miš“ Jo­ha­na Štra­u­sa. Ve­li­ki broj gra­đa­na se oku­pio ka­ko bi po­sma­trao ovu le­pu ma­ni­fe­sta­ci­ju i ka­ko bi ma­tu­ran­ti­ma če­sti­ta­li za­vr­še­tak jed­nog de­la ško­lo­va­nja. De­ca su bi­la vr­lo emo­tiv­na i po­de­li­la su sa na­ma svo­je uti­ske.
– Bi­lo nam je sjaj­no ne sa­mo da­nas, već i dok smo pri­pre­ma­li ko­re­o­gra­fi­ju. Ve­žba­li smo pu­na dva me­se­ca na ča­so­vi­ma fi­zič­kog. Sred­nju ško­lu ću zau­vek pam­ti­ti po sjaj­nim dru­ga­ri­ma ko­je sam ste­kla, po prak­si u bol­ni­ci, ali i po epi­de­mi­ji ko­ro­na-vi­ru­sa ko­ja nas je za­de­si­la baš to­kom ško­lo­va­nja, re­kla je Ni­no­sla­va Br­nja­še­vić, ma­tu­rant­ki­nja Me­di­cin­ske ško­le „Dra­gi­nja Nik­šić“.

Ne­iz­o­sta­van deo ma­ni­fe­sta­ci­je Ma­tu­rant­ski ples je sva­ka­ko i „Užič­ko ko­lo“, ko­je sve raz­ga­li. Po uzo­ru na ve­li­ke evrop­ske gra­do­ve, Srem­ska Mi­tro­vi­ca već tri­na­est go­di­na or­ga­ni­zu­je ovaj do­ga­đaj.

– Ma­tu­rant­ski ples nam izu­zet­no zna­či, jer smo svi za­jed­no, od­no­sno ma­tu­ran­ti svih ško­la. Ne de­ša­va se to sva­kog da­na… Ško­lu ću pam­ti­ti i ja po ko­ro­na-vi­ru­su i ka­ko smo ta­da po­ha­đa­li na­sta­vu, od ku­će. Ta­ko­đe, pam­ti­ću je i po prak­si, pa­ci­jen­ti­ma u bol­ni­ci ko­je smo upo­zna­li, ali i po eks­kur­zi­ji, ka­za­la je ma­tu­rant­ki­nja Mi­lja­na Vu­ka­ši­no­vić.
Le­pa sli­ka slo­ge i lju­ba­vi po­sla­ta je iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, ali i po­ru­ka o dru­gar­stvu i za­jed­ni­štvu.

– Na­ši ma­tu­ran­ti su po­nos i bu­duć­nost gra­da i mi se na sve mo­gu­će na­či­ne tru­di­mo da ove naj­va­žni­je da­ne u nji­ho­vim ži­vo­ti­ma bu­de­mo uz njih i da im po­mog­ne­mo. To smo ove go­di­ne uči­ni­li ta­ko što im or­ga­ni­zu­je­mo bes­plat­ne ma­tur­ske ve­če­ri, za ma­le ma­tu­ran­te bes­plat­nu pri­prem­nu na­sta­vu za po­la­ga­nje ma­le ma­tu­re, kao i raz­me­nu ma­tur­skih ha­lji­na u sa­rad­nji sa Kan­ce­la­ri­jom za mla­de. Že­li­mo im sre­ću na stu­di­ja­ma, ali da ne za­bo­ra­ve svoj grad i da nam se vra­te. Oni­ma ko­ji osta­ju u gra­du, že­li­mo da na­đu že­lje­ne po­slo­ve, po­ru­čio je Vla­di­mir Pa­vlo­vić, pred­sed­nik Skup­šti­ne gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca.

Ma­tu­ran­ti – 60 go­di­na ka­sni­je

Pr­va ge­ne­ra­ci­ja uče­ni­ka Sred­nje eko­nom­ske ško­le „9. maj“ obe­le­ži­la je 60 go­di­na ma­tu­re. Oku­pi­li su se is­pred zgra­de Mi­tro­vač­ke gim­na­zi­je u či­jim se pro­sto­ri­ja­ma na­la­zi­la eko­nom­ska ško­la od 1959.  do 1977. go­di­ne.
Pri­se­ća­ju­ći se sred­njo­škol­skih da­na, Bo­ško Vla­o­vić je re­kao da se ško­la otvo­ri­la 1959. go­di­ne kao Sred­nja eko­nom­ska ško­la. Ško­lu je upi­sa­lo 105 uče­ni­ka ko­ji su či­ni­li tri ode­lje­nja sa po 35 đa­ka. Dva su ode­lje­nja bi­la me­šo­vi­ta, a jed­no je bi­lo či­sto žen­sko ode­lje­nje. Ško­lu su po­ha­đa­li uče­ni­ci iz Ru­me, Ši­da, Iri­ga, Pe­ći­na­ca, kao i dru­gih me­sta, a bi­lo je i đa­ka iz Hr­vat­ske. Uvek su bi­li tu jed­ni za dru­ge i me­đu­sob­no se po­ma­ga­li. Ne­ret­ko bi se de­si­lo da ne­ko od đa­ka za­ka­sni na au­to­bus, ali taj đak ra­do je bio po­zvan  da pre­spa­va kod svog škol­skog dru­ga.
Ka­ko je je re­kla Mi­loj­ka Stan­ko­vić, or­ga­ni­za­tor­ka ovog oku­plja­nja,  sa ve­li­kim za­do­volj­stvom  išli su na rad­ne ak­ci­je, sa­sta­ja­li se i dru­ži­li u bli­zi­ni ško­le, vla­da­lo je ve­li­ko po­što­va­nje, ka­ko iz­me­đu uče­ni­ka ta­ko i pre­ma pro­fe­so­ri­ma. Bri­nu­li su jed­ni o dru­gi­ma, a ka­ko je is­ta­kla Stan­ko­vić, po­no­sni su što su baš oni pr­va ge­ne­ra­ci­ja mi­tro­vač­ke eko­nom­ske ško­le ko­ja je iz­ne­dri­la mno­go uspe­šnih lju­di. Ve­dri, na­sme­ja­ni, sreć­ni što se oku­plja­ju po­vo­dom ovog iz­u­zet­nog ju­bi­le­ja, evo­ci­ra­li su se­ća­nja iz vre­me­na svo­jih sred­njo­škol­skih da­na, a dru­že­nje su na­sta­vi­li u jed­nom  mi­tro­vač­kom re­sto­ra­nu.

Na po­čet­ku ma­ni­fe­sta­ci­je ma­tu­ran­ti su po­ka­za­li da ne za­bo­ra­vlja­ju one ko­ji vi­še ni­su sa nji­ma. Sim­bo­lič­no pre po­čet­ka pu­sti­li su be­le ba­lo­ne u znak se­ća­nja na žr­tve stra­da­le u beo­grad­skoj Osnov­noj ško­li „Vla­di­slav Rib­ni­kar“, ali i za ne­dav­no, tra­gič­nog pre­mi­nu­log škol­skog dru­ga­ra i vr­šnja­ka Alek­san­dra Jo­va­no­vi­ća, iz STŠ „Ni­ko­la Te­sla“.
Na pe­ći­nač­kom še­ta­li­štu ma­tu­ran­ti Teh­nič­ke ško­le „Mi­len­ko Ver­kić Ne­ša“, zai­gra­li su 19. ma­ja „Ples to­le­ran­ci­je“ u okvi­ru tra­di­ci­o­nal­ne Ma­tu­rant­ske pa­ra­de. Po­kro­vi­telj ma­ni­fe­sta­ci­je je pe­ći­nač­ka lo­kal­na sa­mo­u­pra­va, a po­dr­šku ma­tu­ran­ti­ma pru­ži­li su na­čel­ni­ca op­štin­skog Ode­lje­nja za dru­štve­ne de­lat­no­sti Zo­ri­ca Lu­kač i pred­sed­nik Op­šti­ne Pe­ćin­ci Si­ni­ša Đo­kić, ko­ji je tom pri­li­kom po­ru­čio ma­tu­ran­ti­ma da će pe­ći­nač­ka lo­kal­na sa­mo­u­pra­va, bi­lo da že­le da na­sta­ve ško­lo­va­nje ili ne, uvek bi­ti tu za njih.
– Da­nas za­vr­ša­va­te jed­no zna­čaj­no po­gla­vlje u svo­jim ži­vo­ti­ma i za­po­či­nje­te no­vo. Ne­ki od vas na­sta­vi­će ško­lo­va­nje, a ja se na­dam da će­te se po­sle za­vr­še­nih stu­di­ja vra­ti­ti u svo­ju op­šti­nu, gde uvek mo­že­te pro­na­ći za­po­sle­nje, ka­ko bi kre­i­ra­li bu­duć­nost na­še lo­kal­ne za­jed­ni­ce, ali i svo­ju bu­duć­nost – po­ru­čio je pred­sed­nik Đo­kić.

Pre ple­sa, ma­tu­ran­ti­ma se ob­ra­ti­la nji­ho­va di­rek­tor­ka Sa­nja Du­jić, ko­ja je tom pri­li­kom re­kla da su pro­te­kle če­ti­ri go­di­ne bi­le pu­ne iza­zo­va, ka­ko za uče­ni­ke ta­ko i za na­stav­ni­ke, ali da su za­jed­nič­kim sna­ga­ma uspe­li da ih pre­bro­de. Ona je do­da­la, da upra­vo pra­ve je­dan ma­li is­ko­rak u svet odra­slih, ko­ji ne­će bi­ti ta­ko lak, ali da se na­da da će bi­ti do­volj­no zre­li i mu­dri da pre­va­zi­đu sve pre­pre­ke ko­je ih če­ka­ju.
Svo­jim dru­ga­ri­ma ob­ra­ti­la se i ma­tu­rant­ki­nja Ka­ta­ri­na Dev­čić, pred­sed­ni­ca uče­nič­kog par­la­men­ta, ko­ja je re­kla da ih je sred­nja ško­la nau­či­la pre sve­ga da bu­du lju­di. Ona je iz­ra­zi­la za­hval­nost ode­ljen­skim sta­re­ši­na­ma ko­ji su ih uvek sa pu­no lju­ba­vi vra­ća­li na pra­vi put i bi­li im pra­vi pri­ja­te­lji, kao i da će ih nji­ho­ve lek­ci­je pra­ti­ti kroz či­tav ži­vot.
Pe­ći­nač­ki ma­tu­ran­ti za­ple­sa­li su tač­no u pod­ne uz već po­zna­te no­te Štra­u­sa, da bi za­tim, uz ko­lo i osme­he za­vr­ši­li i obe­le­ži­li još jed­nu ge­ne­ra­ci­ju pe­ći­nač­ke teh­nič­ke ško­le – ge­ne­ra­ci­ju 2022/2023.

Trg ­dr­ Zo­ra­na­ Đin­đi­ća u Sta­roj­ Pa­zo­vi 12. go­di­nu­ za­ re­dom­ kra­si­o­ je ­ma­tu­rant­ski ­ples. Ove ­go­di­ne­ sa­ lju­ba­vlju­ su­ ga­ o­di­gra­li ­ma­tu­ran­ti­ Gim­na­zi­je „Bran­ko­ Ra­di­če­vić“. Sto­ti­nak­ mo­ma­ka i de­vo­ja­ka ­je ­ple­sa­lo i za­jed­no ­sa­či­nja­va­lo­ je­da­n od ­na­je­mo­tiv­ni­jih­ da­na u ži­vo­tu.

Ma­tu­rant­ski­ ple­s po­ka­za­o ­je ­šta ­zna­či­ za­jed­ni­štvo, slo­ga, pri­ja­telj­stvo… Pro­fe­sor­ka­ fi­zi­ke­ Sve­tla­na­ In­đić, uz po­dr­šku ­Kan­ce­la­ri­je­ za ­mla­de ­op­šti­ne Sta­ra­Pa­zo­va, neu­mor­no ­sva­ke­ go­di­ne­ or­ga­ni­zu­je­ o­vu ­pa­ra­du, jer s­ma­tra­ da ­je­ o­vaj dan­ dra­go­cen ­za ­sve.

– Ni­je ­mi­ do­sa­di­lo ­da ­or­ga­ni­zu­jem­ ples, dra­go­ mi ­je ­da ­de­cu ­an­ga­žu­jem ­za ­ne­što ta­ko pa­met­no i ple­me­ni­to, a ne da ­su­ stal­no ­na ­te­le­fo­ni­ma i kom­pju­te­ri­ma. Oni ne ­zna­ju­ da­ se­ za­ba­vlja­ju, ovo­ je ­bar ­ne­ka ­po­dr­ška ­da ­bu­du ­za­jed­no, da se ­dru­že ­na ne­ki ­na­čin, re­kla ­je ­pro­fe­sor­ka.

U ime­ pred­sed­ni­ka ­Op­šti­ne­ Sta­ra ­Pa­zo­va­ Đor­đa ­Ra­di­no­vi­ća, ma­tu­ran­ti­ma­ se ­ob­ra­ti­o ­Ne­ma­nja ­Sti­kić, po­moć­nik ­pred­sed­ni­ka, re­či­ma ­po­dr­ške u da­ljem­ ško­lo­va­nju, na­gla­siv­ši ­da­ je ­o­vo ­ja­ko va­žna ­pre­kret­ni­ca u nji­ho­vim ­ži­vo­ti­ma. Još 2011. go­di­n ­je­ o­bo­ren ­Gi­ni­so­v re­kord u naj­ve­ćem­ si­mul­ta­nom­ ple­su u sve­tu, ka­da ­je­ i­gra­lo 33.202 ma­tu­ran­ta. Ta le­pa­ tra­di­ci­ja­ se ­na­sta­vi­la i na­red­nih go­di­na, a za­si­gur­no ­je­ o­vo­ dan­ ko­ji­ će­ sred­njo­škol­ci­ za­u­vek ­pam­ti­ti.

E.M.N.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.