15.09.2022.
Društvo

DANI ZMA­JE­VA U KUP­NO­VU

Zma­je­va vatra osve­tli­la Kupi­nik posle 501. godi­ne

Pred nama je duga­čak put, ali važno je da smo zapo­če­li i da svi zajed­no radi­mo na tome da posled­nju pre­sto­ni­cu sred­njo­ve­kov­ne Srbi­je, koja je od nepro­ce­nji­vog zna­ča­ja za oču­va­nje srp­skog naci­o­nal­nog iden­ti­te­ta, vra­ti­mo u isto­rij­ske čitan­ke. Vra­ća­mo se u ta teška, ali veli­ka i zna­čaj­na vre­me­na naše isto­ri­je, da ose­ti­mo na tre­nu­tak hra­brost, dosto­jan­stvo, pošto­va­nje i pošte­nje vite­škog koda, koje ne sme­mo nika­da da zabo­ra­vi­mo i zane­ma­ri­mo, već napro­tiv, da sve te vrli­ne gaji­mo i dalje, ali i pre­no­si­mo na gene­ra­ci­je koje dola­ze. Jedan od nači­na je i dana­šnja mani­fe­sta­ci­ja, nagla­sio Sini­ša Đokić

Spek­ta­ku­lar­no puto­va­nje u sred­nji vek u Kupi­no­vu, 10. sep­tem­bra, u čast Zma­ja Ognje­nog Vuka, srp­skog despo­ta, legen­dar­nog rat­ni­ka, vla­da­ra i posled­njeg pra­vog sred­njo­ve­kov­nog vite­za srp­ske tra­di­ci­je, i ove godi­ne orga­ni­zo­va­lo je kupin­sko Udru­že­nje “Zele­ni pogled”, u sarad­nji sa Kul­tur­nim cen­trom Pećin­ci, Agen­ci­jom za raz­voj opšti­ne Pećin­ci, Turi­stič­kom orga­ni­za­ci­jom opšti­ne Pećin­ci, udru­že­nji­ma žena sa teri­to­ri­je opšti­ne Pećin­ci, zajed­no sa Udru­že­njem za oču­va­nje sta­rih zana­ta i vešti­na “Beli Orlo­vi”.

Gene­ral­ni pokro­vi­telj četvr­te mani­fe­sta­ci­je “Kupi­nik – Dani zma­je­va” je Opšti­na Pećin­ci, a pred­sed­nik Opšti­ne Sini­ša Đokić rekao je pri­li­kom obra­ća­nja da peći­nač­ka lokal­na samo­u­pra­va, uz veli­ku podr­šku Pokra­jin­ske vla­de i Vla­de Repu­bli­ke Srbi­je, ula­že ogrom­ne napo­re da se Kupi­ni­ku vra­ti neka­da­šnji sjaj.

– Pred nama je duga­čak put, ali važno je da smo zapo­če­li i da svi zajed­no radi­mo na tome da posled­nju pre­sto­ni­cu sred­njo­ve­kov­ne Srbi­je, koja je od nepro­ce­nji­vog zna­ča­ja za oču­va­nje srp­skog naci­o­nal­nog iden­ti­te­ta, vra­ti­mo u isto­rij­ske čitan­ke. Vra­ća­mo se u ta teška, ali veli­ka i zna­čaj­na vre­me­na naše isto­ri­je, da ose­ti­mo na tre­nu­tak hra­brost, dosto­jan­stvo, pošto­va­nje i pošte­nje vite­škog koda, koje ne sme­mo nika­da da zabo­ra­vi­mo i zane­ma­ri­mo, već napro­tiv, da sve te vrli­ne gaji­mo i dalje, ali i pre­no­si­mo na gene­ra­ci­je koje dola­ze. Jedan od nači­na je i dana­šnja mani­fe­sta­ci­ja, nagla­sio je pred­sed­nik Đokić.

I zai­sta, pose­ti­o­ci su bili u pri­li­ci da uz sred­njo­ve­kov­nu muzi­ku, vite­zo­ve, dame i neiz­be­žnu despot­sku trpe­zu ose­te duh pro­šlih vre­me­na na jedan dan. A Peri­ca Odo­ba­šić, pred­sed­nik Udru­že­nja “Zele­ni pogled” rekao je da je ova mani­fe­sta­ci­ja nasta­vak svih dosa­da­šnjih napo­ra da se oži­vi Kupi­nik, da se oži­vi seća­nje na ovu zna­čaj­nu tvr­đa­vu, na nešto što pred­sta­vlja izu­ze­tan biser naše naci­o­nal­ne isto­ri­je, za koji se malo zna.

– Kupi­nik je kao loka­li­tet pose­ban, a lič­no­sti koje su veza­ne za njega su nešto što tako­đe impo­nu­je našoj naci­o­nal­noj isto­ri­ji. Poro­di­ca Bran­ko­vić nosi nepra­ved­no stig­mu, nosi žig izdaj­stva. Među­tim, oni su sjaj­na vla­dar­ska poro­di­ca, oni su nešto što je obe­le­ži­lo kraj sred­njeg veka u srp­skoj držav­no­sti. I upra­vo su pred­stav­ni­ci te dina­sti­je Kupi­nik uzdi­gli na rang posled­nje pre­sto­ni­ce, jer je, nakon pada Sme­de­re­va, goto­vo sedam dece­ni­ja nasta­vi­la da posto­ji srp­ska drža­va na ovim despot­skim pose­di­ma u južnoj Ugar­skoj, rekao je Odo­ba­šić.

Poča­sni gost Dana zma­je­va i ove godi­ne je bio glu­mac Ivan Vuč­ko­vić koji je svo­jom bese­dom Zma­ja Ognje­nog Vuka oži­veo na jedan dan lik Vuka Grgu­re­vi­ća Bran­ko­vi­ća. Kako nam je rekao ne može­mo da hoda­mo pra­vil­no u sada­šnjo­sti i buduć­no­sti, ako ne bude­mo pre­ci­zno defi­ni­sa­li našu pro­šlost.

– U pro­šlo­sti je napi­sa­no sve. Sada­šnjost i buduć­nost samo dono­se neke nove for­me i obli­ke živo­ta, bor­be, osva­ja­nja dru­gih naro­da i sve­ga ono­ga sa čim se srp­ski narod borio više od hilja­du godi­na. Zmaj Ognje­ni Vuk je jedan od sim­bo­la bor­be, opstan­ka i odbra­ne Srbi­je, izja­vio je Vuč­ko­vić i dodao da ne tre­ba dozvo­li­ti da vite­ški kod, koji Srbi ima­ju u sebi, nesta­ne, jer je on i te kako bitan, kako je rekao, za jedan delo­tvo­ran i dobar život.

Sred­njo­ve­kov­no selo ispu­ni­lo je dvo­ri­šte Etno kuće Put­nik, a čla­no­vi Belih orlo­va u auten­tič­nim odo­ra­ma višeg i nižeg sta­le­ža, pri­ka­za­li su vešti­ne vite­zo­va koji su neka­da bora­vi­li na našim pro­sto­ri­ma, dok su čla­no­vi Konjič­kog klu­ba Boj­čin demon­stri­ra­li konjič­ko stre­li­čar­stvo i vešti­ne sred­njo­ve­kov­nih rat­ni­ka na konji­ma.

Udru­že­nja žena sa teri­to­ri­je peći­nač­ke opšti­ne pri­pre­mi­la su pra­vu despot­sku gozbu, a pose­ti­o­ci su bili u pri­li­ci i da se, pored degu­sta­ci­je gozbe, poslu­že i tra­di­ci­o­nal­nim sre­mač­kim gula­šom. Sve­ča­no otva­ra­nje mani­fe­sta­ci­je obo­ga­ti­le su i čla­ni­ce hora Hram iz Laćar­ka, kao i prva fru­la Srbi­je Neda Niko­lić.

Tra­di­ci­ja i vite­štvo na kra­ju veče­ri upot­pu­nje­ne su Dru­štvom soko­la­ra Srbi­je, koji su se, u auten­tič­nim nošnja­ma sa svo­jim pti­ca­ma, dru­ži­li sa pose­ti­o­ci­ma. Veče je zavr­še­no na bede­mi­ma Kupi­ni­ka, kada su čla­no­vi Udru­že­nja “Crve­ni gavra­no­vi” iz Novog Sada demon­stri­ra­li vešti­nu ple­sa sa baklja­ma. Kupi­nik je na taj način, Zma­je­vom vatrom, pono­vo osve­tljen nakon 501. godi­ne.

S. Đ.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.