15.09.2022.
Društvo

KONCERT POVODOM 98 GODI­NA RADIO BEO­GRA­DA

Radio susre­ta­nja u Srem­skoj Mitro­vi­ci

Ljubi­te­lji doma­će muzi­ke su u Srem­skoj Mitro­vi­ci ima­li pri­li­ku da pri­su­stvu­ju kon­cer­tu „Radio susre­ta­nja” u orga­ni­za­ci­ji Radio Beo­gra­da. Nastup popu­lar­nih peva­ča je odr­žan na Trgu Ćire Mile­ki­ća, šestog sep­tem­bra. Uče­stvo­va­li su „Big bend“, Narod­ni ansambl Radio tele­vi­zi­je Srbi­je, kao i Sne­ža­na Đuri­šić, Bilja­na Jev­tić, Alek­san­dar Ilić, Bra­ni­slav Moji­će­vić, Mina Laza­re­vić i dru­gi.

–  Ovo je na neki način tač­ka što se tiče kul­tur­nih mani­fe­sta­ci­ja u našem gra­du. Posle „Srem folk festa“ i Vin­skog par­ka ima­mo jed­nu ova­ko div­nu kul­tur­nu mani­fe­sta­ci­ju. Mi nismo pre­sta­li da izne­na­đu­je­mo sve naše gra­đa­ne, kao što zna­te, pro­šle godi­ne smo ima­li u okvi­ru „Leta na Savi“ nastup Voj­vo­đan­skog sim­fo­nij­skog orke­stra, a ove godi­ne tu je „Radio Beo­grad“, povo­dom 98 godi­na posto­ja­nja te kuće. Na neki način to je njihov rođen­dan i 60 godi­na posto­ja­nja godi­na Muzič­ke pro­duk­ci­je RTS-a, rekao je Vasilj Ševo, v. d. načel­ni­ka Grad­ske upra­ve za kul­tu­ru.

Turi­stič­ka orga­ni­za­ci­ja Srem­ske Mitro­vi­ce i lokal­na samo­u­pra­va dali su svoj veli­ki dopri­nos u orga­ni­za­ci­ji ovog kon­cer­ta.

– Mislim da su ljudi bili želj­ni dobre muzi­ke, dobre pesme, a saču­va­li smo ovo za kraj, da bismo zavr­ši­li let­nju sezo­nu sjaj­nim kon­cer­tom. Nadam se da je mitro­vač­ka publi­ka uži­va­la, a spre­ma­mo još nešto lepo, tako da ovo nije zavr­šni kon­cert za ovu godi­nu, naja­vio je Dušan Drča, v. d. direk­to­ra Turi­stič­ke orga­ni­za­ci­je.

Veli­ka muzič­ka ime­na su dopri­ne­la odlič­noj atmos­fe­ri među Mitrov­ča­ni­ma, koji su u glas peva­li pozna­te sti­ho­ve.

– Radio Beo­grad je kuća u kojoj sam poče­la kari­je­ru i neka­ko je sasvim nor­mal­no da sam ovde i veče­ras, jer se zai­sta ose­ćam kao doma­ćin, s obzi­rom na to da sam sa svo­jih osam godi­na prvi put jav­no zape­va­la na mani­fe­sta­ci­ji koju je radio orga­ni­zo­vao. Tako da uži­vam i dra­go mi je da ima dosta ljudi, izja­vi­la je Sne­ža­na Đuri­šić, peva­či­ca narod­ne muzi­ke.

Među uče­sni­ci­ma je bilo i glu­ma­ca koji su se opro­ba­li kao peva­či, kao što su Iva­na Kne­že­vić i Mina Laza­re­vić.

– Bila sam u Srem­skoj Mitro­vi­ci više puta, gosto­va­la sam sa pred­sta­va­ma, ovo je prvi put da pevam na kon­cer­tu. Pret­po­sta­vljam da se već zna da je ovo tre­ći u nizu kon­ce­ra­ta, kao uvod u 98 godi­na Radio Beo­gra­da i ja uži­vam u muzi­ci­ra­nju sa „Big ben­dom”, kaza­la je Mina Laza­re­vić.

A. Dražić

Foto: B. Tucaković

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.