15.04.2022.
Sport

VELIKI JUBILEJ MITROVAČKOG FK "RADNIČKI"

Prvih sto godina

U  mitro­vač­kom indu­strij­skom nase­lju „Hesna“ pre tač­no 100 godi­na, 15. apri­la 1922. godi­ne osno­van je Sport klub „Rad­nič­ki“ kao jedan od naj­sta­ri­jih fud­bal­skih klu­bo­va boga­te sport­ske tra­di­ci­je na ovim pro­sto­ri­ma. Klub u crve­nim dre­so­vi­ma  u peri­o­du izme­đu dva svet­ska rata u najvećoj meri  oku­pljao je pri­pad­ni­ke tada­šnje nemač­ke omla­di­ne, pošto je nemač­ko sta­nov­ni­štvo čini­lo veći­nu ovog dela gra­da nasta­log počet­kom XIX veka. Sta­nov­ni­ci „Hesne“ uglav­nom su radi­li u čuve­noj grad­skoj fabri­ci za pre­ra­du drve­ta „Mitro­šper“.

Među osni­va­či­ma ovog  mitro­vač­kog klu­ba naj­va­žni­ju ulo­gu ima­li su Ivan Kon­rad, Jozef Kle­i­nin­ger, Johan Mike, Ivi­ca Mikul­čić i Čeda Obra­do­vić. Fud­bal­ski klub koji je danas na pra­gu srp­ske fud­bal­ske eli­te od prvih godi­na svog osni­va­nja važio je za dobro orga­ni­zo­van i kva­li­te­tan sport­ski kolek­tiv. U vre­me Kra­lje­vi­ne Jugo­sla­vi­je „Rad­nič­ki“ je u dva navra­ta bio prvak mitro­vač­ke gru­pe dru­gog raz­re­da novo­sad­skog nogo­met­nog pod­sa­ve­za 1931/32. i 1933/34. godi­ne. Klub  iz mitro­vač­ke „Hesne“ bio je i pobed­nik Kupa rad­nič­kih sport­skih klu­bo­va Kra­lje­vi­ne Jugo­sla­vi­je za 1936. godi­nu. Kra­jem tri­de­se­tih godi­na pro­šlog veka na sta­di­o­nu „Rad­nič­kog“ izgra­đe­na je savre­me­na klup­ska infra­struk­tu­ra koja je pod­ra­zu­me­va­la novo ogra­đe­no igra­li­šte sa svla­či­o­ni­com snab­de­ve­nom vodom i stru­jom. Zabe­le­že­no je da su u klup­skoj upra­vi tog vre­me­na radi­la po dva sekre­ta­ra i bla­gaj­ni­ka, eko­nom, čuvar igra­li­šta i dru­ga slu­žbe­na lica. Inte­re­san­tan je poda­tak da je u fud­bal­skom prven­stvu 1938/39. godi­ne uspe­šan i slo­žan tim „Rad­nič­kog“ čini­lo devet Nema­ca i dvo­je Mađa­ra, uz pred­sed­ni­ka klu­ba, Srbi­na Velj­ka Mošo­rin­ca. Klub iz mitro­vač­kog rad­nič­kog nase­lja i njego­vi navi­ja­či u među­rat­nom peri­o­du često su biva­li u nemi­lo­sti zva­nič­nih vla­sti Kra­lje­vi­ne Jugo­sla­vi­je, pa je rad klu­ba u više navra­ta zabra­nji­van.

Posle Dru­gog svet­skog rata „Rad­nič­ki“ pono­vo posta­je omi­lje­no mesto oku­plja­nja „Hesne­ra­ca“ i dru­gih ljubi­te­lja fud­ba­la u gra­du na Savi, tako da su svi tak­mi­čar­ski pogo­ni ovog klu­ba kon­stant­no oku­plja­li veli­ki broj čla­no­va. Pede­se­tih i šezde­se­tih godi­na sada već pro­šlog veka FK „Rad­nič­ki“ bio je sta­bi­lan uče­snik srem­ske, među­op­štin­ske i opštin­ske fud­bal­ske lige. Često ogra­ni­če­nih i nea­de­kvat­nih izvo­ra finan­si­ra­nja, klub je uspe­vao da ostva­ri zapa­že­ne rezul­ta­te i izne­dri mno­štvo kva­li­tet­nih igra­ča. Srem­ska liga osva­ja­na je tri puta, 1956/57., 1965/66. i 1988/89. godi­ne. Nakon što je dru­gi put osvo­jio Srem­sku ligu FK „Rad­nič­ki“ 1966/67. godi­ne posta­je prvak Voj­vo­đan­ske lige i ostva­ru­je pla­sman u tada­šnju tre­ću – Srp­sku ligu jugo­slo­ven­skog fud­bal­skog prven­stva – gru­pa Sever. T okom sedam­de­se­tih i osam­de­se­tih godi­na „Rad­nič­ki“ uspe­šno nastu­pa u Srem­skoj i Novo­sad­sko – srem­skoj fud­bal­skoj ligi. U više navra­ta klub je tri­jum­fo­vao u opštin­skim i među­op­štin­skim liga­ma.

Kra­jem deve­de­se­tih godi­na mla­đa gene­ra­ci­ja mitro­vač­kih „Hesne­ra­ca“ udah­nu­la je novi život omi­lje­nom klu­bu. Radi­lo se na boljoj orga­ni­za­ci­ji, obez­be­đi­va­nju sta­bil­ni­jeg finan­si­ra­nja i oču­va­nju pre­po­zna­tlji­vog fud­bal­skog „šme­ka“ u ovom delu gra­da. Klub se u to vre­me tak­mi­čio naj­pre u Voj­vo­đan­skoj ligi – Zapad, da bi vre­me­nom pre­ko Srp­ske lige – gru­pa Voj­vo­di­na došao do sada­šnjeg dru­go­li­ga­škog sta­tu­sa, sa moguć­no­šću da se izbo­ri za super­li­ga­ški tak­mi­čar­ski rang. Na fud­bal­skoj mapi Srem­ske Mitro­vi­ce „Rad­nič­ki“ je posled­njih godi­na domi­nan­tan klub. Tre­ći put u svo­joj isto­ri­ji, 2010. godi­ne osvo­jio je Kup Sre­ma. Kup Voj­vo­di­ne osvo­jen je 2013. godi­ne, kada je igra­na i šesna­e­sti­na fina­la Kupa Srbi­je. Danas je „Rad­nič­ki“ pro­fe­si­o­nal­ni fud­bal­ski klub koji je svo­jom orga­ni­za­ci­jom i ambi­ci­ja­ma pre­va­zi­šao lokal­ne okvi­re. Njego­ve klup­ske boje bra­ni selek­ci­ja kva­li­tet­nih igra­ča sa pod­ruč­ja Srem­ske Mitro­vi­ce i oko­li­ne, ali i pro­ve­re­no dobri igra­či iz cele Srbi­je i ino­stran­stva. Među istak­nu­ti­jim poje­din­ci­ma koji su osta­vi­li trag na trav­na­tom tepi­hu sta­di­o­na na „Hesni“, pored osni­va­ča klu­ba može­mo pome­nu­ti Fra­nju Bar­ta i čla­no­ve ove poro­di­ce, bra­ću Per­ge, Čaj­ka, Fra­nju Hor­nun­ga, Dra­ga­na Ognja­no­vi­ća, Rato­mi­ra – Brnju Kop­či­ća, Josi­pa Osval­da, Vra­nu, Šeri­fa, Zor­ku i mno­ge dru­ge čija ime­na i nadim­ke istin­ski „Hesner­ci“ nikad neće zabo­ra­vi­ti.

U klu­bu je odu­vek važi­lo pra­vi­lo da su kapi­je „Rad­nič­kog“ uvek bile širom otvo­re­ne za sve igra­če, čla­no­ve klu­ba, navi­ja­če i dobro­na­mer­ne ljude koje pove­zu­je ljubav pre­ma spor­tu i fud­bal­skoj magi­ji ovog klu­ba.

 

Dejan Mostar­lić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.