24.02.2022.
Poljoprivreda

MINI­STAR BRANISLAV NEDI­MO­VIĆ I POKRA­JIN­SKI SEKRE­TAR ČEDOMIR BOŽIĆ POSE­TI­LI BELE­GIŠ I AŠANJU

Pod­sti­ca­ji za una­pre­đe­nje poljo­pri­vre­de

U cilju sagle­da­va­nja situ­a­ci­je na tere­nu, kako bi u raz­go­vo­ru sa poljo­pri­vred­nim pro­iz­vo­đa­či­ma poraz­go­va­rao o pro­ble­mi­ma u agra­ru, te o moguć­no­sti­ma podr­ške, mini­star poljo­pri­vre­de Bra­ni­slav Nedi­mo­vić je u petak, 18. febru­a­ra pose­tio doma­ćin­stvo Lon­čar u Bele­gi­šu u pri­su­stvu resor­nog pokra­jin­skog sekre­ta­ra Čedo­mi­ra Boži­ća i pred­sed­ni­ka Opšti­ne Sta­ra Pazo­va Đor­đa Radi­no­vi­ća.
Čedo­mir Božić, pokra­jin­ski sekre­tar za poljo­pri­vre­du, rekao je da je tre­nut­no aktu­el­no neko­li­ko kon­kur­sa, uz nagla­sak da ko radi i pra­ti pokra­jin­ske kon­kur­se, apso­lut­no može da una­pre­di svo­ju poljo­pri­vred­nu pro­iz­vod­nju.
– Sufi­nan­si­ra­mo do 60 posto tro­ško­va odre­đe­nih inve­sti­ci­ja, ali uko­li­ko je nosi­lac gazdin­stva žena, ili ima do 40 godi­na, taj iznos je do 70 posto tro­ško­va. Pri kon­ku­ri­sa­nju je jako bit­no da doku­men­ta­ci­ja bude isprav­na i u tom slu­ča­ju nema boja­zni da pro­je­kat neće biti podr­žan, kazao je pokra­jin­ski sekre­tar Čedo­mir Božić.
Doma­ći­ni Niko­la i Mar­ko Lon­čar, koji se bave povr­tar­stvom u zašti­će­nom pro­sto­ru i na otvo­re­nom polju, uzgo­jem tov­nih pili­ća i svi­nja, kažu da su u veli­koj meri za raz­voj svog doma­ćin­stva kori­sti­li pod­sti­caj­na sred­stva iz pokra­jin­skih fon­do­va.
– U prin­ci­pu smo za sve godi­na­ma una­zad kori­sti­li pod­sti­caj­na sred­stva od pokra­jin­skog fon­da. Kada je reč o pla­ste­ni­ci­ma, objek­ti­ma za krma­če, opre­mi, živi­nar­stvu, čujem da je iza­šla ured­ba za mon­ta­žne objek­te za pili­će, tako da se nadam da ćemo i tu kon­ku­ri­sa­ti, kaže Mar­ko.
Niko­la je ista­kao da je pri­li­kom kon­ku­ri­sa­nja važno pre­da­ti ured­nu doku­men­ta­ci­ju.
– Upra­vo hoću da posa­ve­tu­jem sve poljo­pri­vred­ni­ke. Poen­ta sve­ga je da se pra­vil­no popu­ni zah­tev, da se pre­da na vre­me i tako se dobi­ja­ju pod­sti­ca­ji. Nikad nisam imao nika­kvu vezu, a pro­la­zio sam na kon­kur­si­ma. Eto, to je poen­ta pri­če, da je čovek pismen, da popu­ni zah­tev, sku­pi sve papi­re i ih pre­da na vre­me, nagla­sio je Niko­la.
Đor­đe Radi­no­vić, pred­sed­nik Opšti­ne Sta­ra Pazo­va, rekao je da opšti­na sva­ke godi­ne izdva­ja zna­čaj­na sred­stva za poljo­pri­vre­du, pri čemu gle­da­ju da pomog­nu manja gazdin­stva, a upra­vo je u toku je kon­kurs za 200 manjih gazdin­sta­va.
– Veća poljo­pri­vred­na gazdin­stva se bolje sna­la­ze u tim pro­ce­du­ra­ma pri­li­kom kon­ku­ri­sa­nja kod Mini­star­stva poljo­pir­vre­de i Pokra­jin­skog sekre­ta­ri­ja­ta. Mi dode­lju­je­mo negde od 50 do 150 hilja­da dina­ra, rekao je Radi­no­vić.
Susre­tu sa resor­nim mini­strom i sekre­ta­rom pri­su­sto­va­lo je oko 20 pre­vas­hod­no mla­dih poljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­đa­ča iz Bele­gi­ša i sused­nih sela.
Istog dana su Nedi­mo­vić i Božić pose­ti­li poljo­pri­vred­no gazdin­stvo Slo­bo­da­na Vasi­ća u Aša­nji, gde ih je doče­ka­lo i opštin­sko ruko­vod­stvo na čelu sa pred­sed­ni­kom Opšti­ne Sini­šom Đoki­ćem.
Nakon obi­la­ska gazdin­stva, u kući poro­di­ce Vasić odr­žan je sasta­nak sa poljo­pri­vred­nim pro­iz­vo­đa­či­ma iz cele peći­nač­ke opšti­ne, na kojem su gosti upo­zna­li pro­iz­vo­đa­če sa aktu­el­nim kon­kur­si­ma Repu­bli­ke i Pokra­ji­ne za pod­sti­ca­je u poljo­pri­vre­di, dok su poljo­pri­vred­ni­ci isko­ri­sti­li pri­li­ku da mini­stru i pokra­jin­skom sekre­ta­ru uka­žu na pro­ble­me sa koji­ma se suo­ča­va­ju na tere­nu i na potre­be za podr­škom koja im je neo­p­hod­na kako bi odr­ža­li ili pro­ši­ri­li pro­iz­vod­nju. Pokra­jin­ski sekre­tar Čedo­mir Božić je ista­kao da su infor­ma­ci­je koje dola­ze od samih poljo­pri­vred­ni­ka jako bit­ne, kako bi una­pre­di­li kon­kur­se za pod­sti­ca­je i samim tim rad Pokra­jin­skog sekre­ta­ri­ja­ta za poljo­pri­vre­du.


– Tre­nut­no su aktu­el­ni kon­kur­si za ula­ga­nja u fizič­ku imo­vi­nu poljo­pri­vred­nih gazdin­sta­va, kon­kret­no, u pri­ključ­nu meha­ni­za­ci­ju i opre­mu. Mi smo taj kon­kurs pove­ća­li u odno­su na pret­hod­nu godi­nu, kada je izno­sio 100 mili­o­na dina­ra, a sada je 242 mili­o­na dina­ra. Raz­go­va­ra­li smo i o navod­nja­va­nju. Za ovu godi­nu je za navod­nja­va­nje ras­pi­san kon­kurs od 370 mili­o­na dina­ra. Tre­nut­no je jedan od naj­in­te­re­sant­ni­jih kon­kurs za mla­de. To je kla­si­čan sta­r­tap. Mla­dim ljudi­ma, koji sebe vide u poljo­pri­vre­di, i koji u ovoj godi­ni osnu­ju poljo­pri­vred­no gazdin­stvo, na ras­po­la­ga­nju će im biti do mili­on i po dina­ra za poče­tak delat­no­sti. Do 90 odsto tro­ško­va sufi­nan­si­ra Sekre­ta­ri­jat za poljo­pri­vre­du, a ukup­no na ras­po­la­ga­nju za ovaj kon­kurs je 200 mili­o­na dina­ra, što je sasvim dovolj­no da pokri­je­mo sve zah­te­ve naših mla­dih poljo­pri­vred­ni­ka – izja­vio je Božić i dodao da se sve više mla­dih bavi poljo­pri­vre­dom i da Pokra­jin­ski sekre­ta­ri­jat ima odlič­nu sarad­nju sa Udru­že­njem mla­dih poljo­pri­vred­ni­ka, koje bro­ji pre­ko 1.000 čla­no­va.
Slo­bo­dan Vasić se bavi ratar­skom pro­iz­vod­njom na oko 380 hek­ta­ra, u koju je uklju­če­na cela poro­di­ca, i kaže da je podr­ška drža­ve veo­ma zna­čaj­na.
– Raz­go­va­ra­li smo o goru­ćim tema­ma, o sub­ven­ci­ja­ma, o pomo­ći Mini­star­stva pre­ma poljo­pri­vred­ni­ci­ma i o tome šta može­mo oče­ki­va­ti. Tre­nut­no su aktu­el­ne sub­ven­ci­je za poljo­pri­vred­nu meha­ni­za­ci­ju. Mini­star nam je obe­ćao da će biti ispla­će­ni i zah­te­vi iz pret­hod­ne godi­ne, koji tre­nut­no kasne, i da su sred­stva za tu ispla­tu obez­be­đe­na – rekao je Vasić i dodao da su poljo­pri­vred­ni­ci na sastan­ku ima­li pri­li­ku da mini­stru i pokra­jin­skom sekre­ta­ru posta­ve pita­nja o tema­ma koje su ih inte­re­so­va­le, kao i da su zado­volj­ni odgo­vo­ri­ma koje su dobi­li.
Pred­sed­nik Đokić je oce­nio da su direkt­ni raz­go­vo­ri sa poljo­pri­vred­ni­ci­ma važni, jer je to način da se otklo­ne nedo­u­mi­ce koje ima­ju oko kon­kur­sa za držav­ne pod­sti­ca­je koji su u toku i koji će ovih dana biti ras­pi­sa­ni.
– I Opšti­na Pećin­ci se tru­di da pomog­ne poljo­pri­vred­ni­ci­ma koli­ko je u moguć­no­sti. Sva­ke godi­ne finan­si­ra­mo ana­li­zu zemlji­šta za poljo­pri­vred­na gazdin­stva, jer sma­tra­mo da je jako važno use­vi­ma obez­be­di­ti ade­kvat­nu pri­hra­nu. Ana­li­za zemlji­šta je za naše poljo­pri­vred­ni­ke pot­pu­no bes­plat­na – izja­vio je pred­sed­nik Đokić.
On je nagla­sio i da Opšti­na Pećin­ci finan­sij­ski podr­ža­va rad Udru­že­nja poljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­đa­ča, koje putem moder­nog SMS ser­vi­sa oba­ve­šta­va poljo­pri­vred­ni­ke o svim aktu­el­nim kon­kur­si­ma za pod­sti­ca­je, kao i da poljo­pri­vred­ni­ci ima­ju podr­šku Udru­že­nja i struč­nih slu­žbi Opšti­ne u pri­ku­plja­nju doku­men­ta­ci­je za kon­ku­ri­sa­nje, jer je cilj lokal­ne samo­u­pra­ve da što više gazdin­sta­va ostva­ri pra­vo na pod­sti­ca­je.

E. M. N

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.