27.05.2021.
Sport

GRAD­SKA KUĆA

Pri­jem za zlat­ne odboj­ka­ši­ce

U Grad­skoj kući 20. maja upri­li­čen je sve­ča­ni pri­jem za zlat­ne odboj­ka­ši­ce i struč­ni tim Grad­skog žen­skog odboj­ka­škog klu­ba „Srem“. Odboj­ka­ši­ce GŽOK „Srem“ su posta­le prva­ki­nje drža­ve u kon­ku­ren­ci­ji pio­nir­ki i prva­ki­nje Voj­vo­di­ne u kate­go­ri­ji pred­pi­o­nir­ki. Gra­do­na­čel­ni­ca Srem­ske Mitro­vi­ce je tom pri­li­kom odboj­ka­ši­ca­ma uru­či­la pri­go­dan poklon.
– Česti­tam našim zlat­nim devoj­ka­ma na veli­kom uspe­hu. Želim im da nasta­ve ovim putem. Kao Grad smo uvek uz njih, a meni je poseb­na čast što mogu da im uru­čim pri­go­dan poklon koji im je Grad­ska upra­va pri­pre­mi­la, rekla je Sve­tla­na Milo­va­no­vić.

Načel­nik Grad­ske upra­ve za sport i kul­tu­ru Vasilj Ševo je rekao da će ove mla­de spor­tist­ki­nje ima­ti u svo­joj kari­je­ri još mno­go veli­kih rezul­ta­ta, kao što je ovaj.
– Spo­rt je takav da ima i pobe­da i pora­za, pla­ča i suza, rado­sti i sme­ha. Sigu­ran sam da ćete sva­ku pote­ško­ću sa svo­jim tre­ne­ri­ma uspe­ti da pre­va­zi­đe­te. Moram da se pohva­lim činje­ni­com da je Srem­ska Mitro­vi­ca među neko­li­ko opšti­na u Srbi­ji, koja je spro­ve­la škol­ska tak­mi­če­nja na svim nivo­i­ma. Čak smo bili i doma­ći­ni odre­đe­nih repu­blič­kih tak­mi­če­nja na koji­ma smo osvo­ji­li mno­go meda­lja. Odboj­ka­ši­ce su tako­đe bile uče­sni­ce tih tak­mi­če­nja. GŽOK „Srem“ je pre­po­znao poten­ci­jal u njima tako da su svo­jim struč­nja­ci­ma i njiho­vom upor­no­šću došli do veli­kih rezul­ta­ta. Žen­ska odboj­ka i škol­ski sport, koji je jedan od glav­nih stra­te­gi­ja za una­pre­đi­va­nje spor­ta u Srem­skoj Mitro­vi­ci, dali su nam tri repre­zen­ta­tiv­ke: Anu Mihaj­lo­vić, Jova­nu Antić i Minu Sta­no­je­vić. Njima posebno česti­tam. Znam da će nas one dostoj­no pred­sta­vlja­ti na Evrop­skom prven­stvu u odboj­ci za pio­nir­ke koje će se odr­ža­ti u Slo­vač­koj i Mađar­skoj. Na taj način će biti pra­vi pro­mo­te­ri svog klu­ba i svog gra­da, rekao je Ševo.

On je dodao da je GŽOK „Srem“ klub koji iz godi­ne u godi­nu raste i posti­že veli­ke uspe­he, i da je postao brend ne samo žen­ske odboj­ke, već srem­sko­mi­tro­vač­kog spor­ta.

– Taj klub je postao i infra­struk­tur­no jači, sve je bolji i bolji. Kada govo­ri­mo o GŽOK „Srem“ moram da nagla­sim da im se divim na izu­zet­no­sti. Dru­gi klu­bo­vi mogu da se ugle­da­ju na GŽOK „Srem“, koji može da bude poka­za­telj kako se jed­no sport­sko udru­že­nje podi­že na pra­ve noge i koji je recept da se bude uspe­šan. Poseb­no bih se zahva­lio tre­ne­ri­ma, koji su uspe­šno oda­bra­li, napra­vi­li pra­vu eki­pu i osvo­ji­li zlat­ne meda­lje. Grad Srem­ska Mitro­vi­ca će uvek pre­po­zna­ti poje­din­ca, sport­ski kolek­tiv ili orga­ni­za­ci­ju, koja pro­pa­gi­ra spo­rt, radi sa mla­đim kate­go­ri­ja­ma i koji kroz sport­ske rezul­ta­te pro­mo­vi­šu svoj klub i grad. Želim vam uspe­šnu sport­sku kari­je­ru, rekao je na kra­ju svog obra­ća­nja Ševo.

Pred­sed­nik GŽOK „Srem“ Slo­bo­dan Sto­jil­ko­vić ista­kao je da je pono­san na odboj­ka­ši­ce, koje su ostva­ri­le isto­rij­ski uspeh.

– U isto­ri­ji odboj­ka­škog spor­ta u Srem­skoj Mitro­vi­ci znam da nijed­na mla­đa kate­go­ri­ja nije bila prvak drža­ve. Ovo je prvi put i to je samo jedan poka­za­telj rada i raz­vit­ka klu­ba. Nama je pri orga­ni­za­ci­ji klu­ba bila ide­ja i cilj da napra­vi­mo jedan odboj­ka­ški cen­tar, koji će biti pre­po­zna­tljiv u gra­du i šire. Mislim da to pola­ko uspe­va­mo, tak­mi­čar­ke nam sta­sa­va­ju. Dosta njih već tre­ni­ra sa prvom eki­pom, ima­ju nastu­pe i u naj­vi­šem ran­gu gde se tak­mi­či­mo sa seni­or­skom eki­pom. Sve odboj­ka­ši­ce su izu­zet­ni đaci, bez obzi­ra na njihov upo­ran rad, odri­ca­nje, koje ima­ju u sva­ko­dnev­nim tre­nin­zi­ma, uspe­va­ju i u ško­li da postig­nu dobre rezul­ta­te. Ovo je feno­me­nal­na gru­pa dece od koje mno­go oče­ku­je­mo mi u klu­bu, ško­le, i sam grad, izja­vio je Sto­jil­ko­vić.

Dunja Stan­ko­vić, član pio­nir­ske eki­pe GŽOK „Srem“, rekla je da se prvo mesto od samog počet­ka išče­ki­va­lo.
– Naj­pre smo posta­le držav­ne prva­ki­nje Voj­vo­di­ne na final­nom tur­ni­ru koji se odr­žao u Srem­skoj Mitro­vi­ci. Nakon toga je Držav­no prven­stvo odi­gra­no u Ubu, gde smo u roku od tri dana odi­gra­le četi­ri utak­mi­ce i ostva­ri­le četi­ri pobe­de. U fina­lu smo ostva­ri­le ube­dlji­vu pobe­du nad „Par­ti­za­nom“ i posta­le prva­ki­nje Srbi­je. Česti­tam svim devoj­ka­ma i nasta­vi­će­mo da niže­mo uspe­he, ista­kla je Dunja Stan­ko­vić.

Z. Popo­vić
foto: B. Tuca­ko­vić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.