04.02.2021.
Društvo

DODE­LJE­NE SVE­TO­SAV­SKE POVE­LJE

Nagra­de za naj­bo­lje uče­ni­ke i pro­sve­ta­re

U čast prvog srp­skog pro­sve­ti­te­lja, Sve­tog Save, naj­bo­ljim uče­ni­ci­ma i pro­svet­nim rad­ni­ci­ma dode­lje­ne su Sve­to­sav­ske pove­lje u Rumi, Šidu, Beo­či­nu i Inđi­ji. Ove godi­ne je dode­la Sve­to­sav­skih pove­lja pro­te­kla skrom­ni­je nego ina­če, u skla­du sa epi­de­mi­o­lo­škom situ­a­ci­jom u vezi sa koro­na-viru­som.

RUMA

Povo­dom škol­ske sla­ve Sve­tog Save, 14 naj­bo­ljih uče­ni­ka iz rum­ske opšti­ne je dobi­lo Sve­to­sav­ske pove­lje, nov­ča­nu nagra­du od 15.000 dina­ra, kao i mono­gra­fi­ju „Ruma u Sre­mu kiće­nom“.
Njima je ovo pri­zna­nje u Kul­tur­nom cen­tru uru­čio pred­sed­nik Opšti­ne Sla­đan Man­čić. Dode­li nagra­da su osim nagra­đe­nih, mogli da pri­su­stvu­ju samo rodi­te­lji ili direk­to­ri ško­la, zbog epi­de­mi­je koro­na-viru­sa.
– Nismo želi­li da pre­ki­ne­mo tra­di­ci­ju, nešto je izme­njen pro­to­kol, zbog opšte pozna­te situ­a­ci­je. Česti­tam nagra­đe­ni­m uče­ni­ci­ma, ali i nastav­ni­ci­ma i direk­to­ri­ma ško­la. Uče­ni­ci­ma smo pože­le­li još mno­go uspe­ha, sre­će, lepo odra­sta­nje… Na sim­bo­li­čan način, hte­li smo da im oda­mo čast za svu ener­gi­ju i trud koji oni ula­žu u svo­je obra­zo­va­nje. Još mno­go rani­je smo posla­li jasnu poru­ku svi­ma koli­ko nam je bit­no ula­ga­nje u decu, koli­ko nam je sta­lo da omo­gu­ći­mo veći kva­li­tet živo­ta i deci i njiho­vim rodi­te­lji­ma. To spro­vo­di­mo kroz broj­ne olak­ši­ce koje smo kao lokal­na samo­u­pra­va omo­gu­ći­li gra­đa­ni­ma, ista­kao je pred­sed­nik Man­čić.
On je dodao i da je nov­ča­na nagra­da pove­ća­na sa 10.000 dina­ra, koja u tom izno­su nije menja­na godi­na­ma, na 15.000 dina­ra.
– Nadam se da ćemo sva­ke godi­ne pove­ća­va­ti taj iznos, jer su to deca zaslu­ži­la. Ona su naj­bo­lja u svo­jim ško­la­ma, u svo­jim gene­ra­ci­ja­ma i logič­no je da im se oda pri­zna­nje i zahval­nost i tre­ba da budu pono­sni na svoj uspeh, uka­zao je prvi čovek rum­ske Opšti­ne.
Ove godi­ne Sve­to­sav­ske pove­lje su dobi­li: Kru­na Mili­vo­je­vić iz OŠ „Dušan Jer­ko­vić“, Mari­ja Mar­ti­no­vić iz OŠ „Zmaj Jova Jova­no­vić“, Milja­na Čestić iz OŠ „Ivo Lola Ribar“ i Maja Simić iz OŠ „Velj­ko Dugo­še­vić“ – to su grad­ske osnov­ne ško­le, potom Olja Anto­no­vić iz OŠ „23. okto­bar“ iz Klen­ka, Niko­la Ško­rić iz OŠ „Neboj­ša Jer­ko­vić“ iz Buđa­no­va­ca, Tama­ra Jero­tić iz OŠ „Mili­voj Pet­ko­vić Feć­ko“ iz Pla­ti­če­va, Mili­ca Radić iz OŠ „Dosi­tej Obra­do­vić“ iz Puti­na­ca, Jele­na Bur­sać iz OŠ „Miloš Crnjan­ski“ iz Hrt­ko­va­ca, Filip Jović iz OŠ „6. Udar­na voj­vo­đan­ska bri­ga­da“ iz Gra­bo­va­ca, kao i sred­njo­škol­ci Alek­san­dar Trku­lja iz Gim­na­zi­je „Ste­van Puzić“, Dušan Ker­kez iz Teh­nič­ke ško­le „Milen­ko Brzak Uča“, Iva­na Šimo­nji iz Poljo­pri­vred­ne ško­le „Ste­van Petro­vić Bri­le“ i Ana Vuko­vić iz SSŠ „Bran­ko Radi­če­vić“.
Jed­na od nagra­đe­nih osno­va­ca je Tama­ra Jero­tić iz OŠ „Mili­voj Pet­ko­vić Feć­ko“ iz Pla­ti­če­va koja kaže da se do ova­kvog pri­zna­nja sti­že samo tru­dom, radom i uče­njem.
– Tre­ba uči­ti redov­no. Što se tiče ško­le i epi­de­mi­je, ide­mo redov­no na nasta­vu, ali su nam časo­vi skra­će­ni pa nekad ne sti­že­mo sve da savla­da­mo. Tru­dim se da sve nadok­na­dim, jer pla­ni­ram da upi­šem Medi­cin­sku ško­lu u Šap­cu, rekla nam je Tama­ra.
Filip Jović, uče­nik zavr­šnog raz­re­da OŠ „6. Udar­na voj­vo­đan­ska bri­ga­da“ iz Gra­bo­va­ca, potvr­đu­je Tama­ri­ne reči i isti­če da je za dobar uspeh potreb­no mno­go tru­da i rada.
– Ovim pri­zna­njem je nagra­đen moj trud i uspeh u ško­li i dra­go mi je što sam nosi­lac Sve­to­sav­ske pove­lje. Što se tiče daljeg ško­lo­va­nja, imam inte­re­so­va­nje za bio­lo­gi­ju i hemi­ju, išao sam i na tak­mi­če­nja iz bio­lo­gi­je, a i meni je plan da upi­šem upra­vo zato Medi­cin­sku ško­lu, otkri­va za naše novi­ne Filip Jović.
Alek­san­dar Trku­lja je uče­nik četvr­tog raz­re­da Opšteg sme­ra Gim­na­zi­je „Ste­van Puzić“, a on je u stva­ri, dvo­stru­ki nosi­lac ovog opštin­skog pri­zna­nja.
– Sve­to­sav­ska pove­lja za mene pred­sta­vlja veli­ki uspeh i ovo mi je dru­gi put da je dobi­jem. Pre toga, bio sam nosi­lac Sve­to­sav­ske pove­lje i kao uče­nik osmog raz­re­da. To je za mene do sada naj­ve­ći uspeh i zahva­lju­jem Opšti­ni i mojoj ško­li što su baš mene oda­bra­li za dobit­ni­ka. Išao sam i na broj­na tak­mi­če­nja i osva­jao nagra­de, a naj­ve­ći uspeh mi je što sam pro­šao na repu­blič­ko tak­mi­če­nje iz geo­gra­fi­je, koje nije odr­ža­no zbog koro­ne. Nadam se da ću dobi­ti i „Vuko­vu“ nagra­du jer sam do sada imao sve peti­ce, rekao nam je Alek­san­dar koji name­ra­va da upi­še Pri­rod­no-mate­ma­tič­ki fakul­tet u Novom Sadu, za pro­fe­so­ra mate­ma­ti­ke, kako kaže naj­ve­ro­vat­ni­je inte­gri­sa­ne stu­di­je koje tra­ju pet godi­na.
Sva­ke godi­ne pred Sve­to­sav­sku aka­de­mi­ju se posta­vlja i izlo­žba rado­va uče­ni­ka posve­će­nih Sve­tom Savi u rum­skom Kul­tur­nom cen­tru.
Tu izlo­žbu orga­ni­zu­je Kul­tur­ni cen­tar na temu „Sve­to­sa­vlje i naše doba“ u sarad­nji sa vas­pi­ta­či­ma i uči­te­lji­ma, a uče­stvu­ju dece iz UPVO „Pole­ta­rac“, pred­škol­ci i osnov­ci iz svih rum­skih ško­la.

ŠID

U sali Kul­tur­no-obra­zov­nog cen­tra, 27. janu­a­ra na Savin­dan, odr­ža­na je Sve­to­sav­ska aka­de­mi­ja. Opšti­na Šid usta­no­vi­la je Sve­to­sav­sku pove­lju u cilju afir­ma­ci­je stvara­la­štva u pred­škol­skoj usta­no­vi, osnov­nim i sred­njim ško­la­ma. Komi­si­ja za dode­lu opštin­skih pri­zna­nja, a na pred­log nastav­nič­kog veća, done­la je Odlu­ku da se Sve­to­sav­ska pove­lja dode­li za 12 naj­bo­ljih uče­ni­ka i četi­ri pro­svet­na rad­ni­ka.
Srđan Male­še­vić, direk­tor Kul­tur­no-obra­zov­nog cen­tra otvo­rio je Sve­to­sav­sku aka­de­mi­ju bese­dom o Sve­tom Savi i njego­vom zna­ča­ju za isto­ri­ju srp­skog naro­da, da bi se potom pri­sut­ni­ma obra­tio pred­sed­nik Opšti­ne Šid Zoran Seme­no­vić i zahva­lio svim direk­to­ri­ma, nastav­ni­ci­ma, a poseb­no uče­ni­ci­ma koji su u pret­hod­noj, za sve nas teškoj godi­ni bili spre­če­ni da redov­no poha­đa­ju nasta­vu, a pored i tih okol­no­sti postig­nu­ti su odlič­ni rezul­ta­ti. Sve­to­sav­ske pove­lje naj­bo­ljim uče­ni­ci­ma i pro­svet­nim rad­ni­ci­ma za poseb­na dostig­nu­ća u obla­sti­ma knji­žev­no­sti, pri­rod­nih nau­ka, dru­štve­nih nau­ka, muzi­ke, likov­nog stva­ra­la­štva i fizič­ke kul­tu­re, uru­čio je prvi čovek šid­ske Opšti­ne Zoran Seme­no­vić. Nagra­đe­ni su: Jele­na Tor­ma, uče­ni­ca 8. raz­re­da i Mili­ca Jere­mić, uče­ni­ca 7. raz­re­da OŠ „Bran­ko Radi­če­vić“ Šid, Emi­li­ja Smi­lja­nić, uče­ni­ca 7. raz­re­da i Luka Rado­sa­vlje­vić uče­nik 7. raz­re­da OŠ „Vuk Kara­džić“, Ada­šev­ci, Mir­ko Kezan, uče­nik 8. raz­re­da i Alek­sa Vlček, uče­nik 8. raz­re­da OŠ „Srem­ski front“, Šid, Vuka­šin Bojić, uče­nik 7. raz­re­da OŠ „Filip Višnjić“, Moro­vić, Niko­li­ja Obra­do­vić, uče­ni­ca zavr­šnog raz­re­da u OMŠ „Filip Višnjić“, Živ­ko Bje­lić, uče­nik 3. raz­re­da i Jele­na Božin, uče­ni­ca 4. raz­re­da Gim­na­zi­je „Sava Šuma­no­vić”, Miloš Stan­ko­vić uče­nik, 4. raz­re­da i Jovan Rada­ko­vić, uče­nik 3. raz­re­da Teh­nič­ke ško­le „Niko­la Tesla“.
Pro­svet­ni rad­ni­ci, koji su nagra­đe­ni Sve­to­sav­skom pove­ljom su Mir­ja­na Lalić, pro­fe­sor geo­gra­fi­je u OŠ „Bran­ko Radi­če­vić“, Sve­tla­na Bol­ma­nac, pro­fe­sor raz­red­ne nasta­ve i Zden­ka Lomjan­ski, uči­te­lji­ca u OŠ „Srem­ski front“ i Vla­di­sla­va Sola­ko­vić, nastav­ni­ca bio­lo­gi­je u OŠ „Filip Višnjić“, Moro­vić.
Zoran Seme­no­vić je povo­dom dode­le Sve­to­sav­skih pove­lja česti­tao dobit­ni­ci­ma.
– Sve­to­sav­ska nagra­da kao naj­ve­će pri­zna­nje u pro­sve­ti je sigur­no ono što nas čini sreć­nim, jer naši uče­ni­ci šire lepe vesti, lep glas o šid­skoj opšti­ni. Upra­vo se zahva­lju­jem njima na ostva­re­nom uspe­hu. Potru­di­ću se sa svo­jim sarad­ni­ci­ma da im omo­gu­ći­mo što kva­li­tet­ni­je ško­lo­va­nje, rekao je Seme­no­vić.
Niko­li­ja Obra­do­vić, uče­ni­ca Osnov­ne muzič­ke ško­le „Filip Višnjić”, nije kri­la zado­volj­stvo nakon uru­če­ne Sve­to­sav­ske pove­lje.
– Dra­go mi je što sam dobi­la nagra­du i mno­go mi zna­či. Mislim da sam to i zaslu­ži­la, rekla je Niko­li­ja.
Među pro­svet­nim rad­ni­ci­ma koji su ove godi­ne dobit­ni­ci sve­to­sav­ske pove­lje je i Sve­tla­na Bol­ma­nac, koja je rekla da Sve­to­sav­ska pove­lja pred­sta­vlja kru­nu njenog rada.
– Ovo je potvr­da za dosa­da­šnji rad, a to ve­ro­vat­no misle i svi veče­ra­šnji dobit­ni­ci. To je i veli­ki pod­stek i moti­va­ci­ja za buduć­nost, rekla je Bol­manc.

BEO­ČIN

Pred­sed­nik Skup­šti­ne opšti­ne Beo­čin Nema­nja Vilić je dode­lio Sve­to­sav­ske pove­lje za sed­mo­ro naj­bo­ljih uče­ni­ka, 27. januara. Sve­ča­nost je u skla­du sa epi­de­mi­o­lo­škom situ­a­ci­jom odr­ža­na u Sve­to­sav­skom domu u Beo­čin gra­du. Načel­nik Opštin­ske upra­ve Seku­la Petro­vić je tom pri­li­kom ista­kao da su ovo­go­di­šnji dobit­ni­ci Sve­to­sav­ske pove­lje osvo­ji­li mno­go­broj­na pri­zna­nja na među­na­rod­nim, repu­blič­kim, okru­žnim i opštin­skim tak­mi­če­nji­ma i tako su na naj­lep­ši način uspe­li da pro­mo­vi­šu Beo­čin. Alek­san­dar Lazić, direk­tor Osnov­ne ško­le „Jovan Grčić Milen­ko“, česti­tao je uče­ni­ci­ma i pro­sve­ta­ri­ma škol­sku sla­vu, ista­kav­ši da su ovo­go­di­šnji nosi­o­ci Sve­to­sav­ske nagra­de ponos Beo­či­na.
Dobit­ni­ci Sve­to­sav­ske pove­lje: u kon­ku­ren­ci­ji sred­njih ško­la je Anđe­la Ral­bov­ski, uče­ni­ca dru­gog raz­re­da Sred­nje muzič­ke ško­le „Josif Marin­ko­vić“ u Zre­nja­ni­nu. Dobit­ni­ci Sve­to­sav­ske pove­lje u kon­ku­ren­ci­ji osnov­nih ško­la su: Alek­san­dra Kame­na­ro­vić, uče­nik sed­mog raz­re­da OŠ „Jovan Popo­vić“ u Suse­ku; Ser­gej Mili­vo­je­vić, uče­nik sed­mog raz­re­da OŠ „ Jovan Grčić Milen­ko“, Beo­čin; Ana Ška­mla, uče­ni­ca osmog raz­re­da raz­re­da OŠ „ Jovan Grčić Milen­ko“, Beo­čin; Mihaj­lo Bikar, uče­nik sed­mog raz­re­da raz­re­da OŠ „ Jovan Grčić Milen­ko“, Beo­čin; Oleg Bran­kov, uče­nik šestog raz­re­da raz­re­da OŠ „ Jovan Grčić Milen­ko“, Beo­čin i Mili­ca Velj­ko­vić, uče­ni­ca šestog raz­re­da raz­re­da OŠ „ Jovan Grčić Milen­ko“, Beo­čin.

INĐI­JA

Pro­fe­so­ri Tanja Bubulj Kari, Mire­la Jako­vlje­vić, Alek­san­dra Maglov Malj­ko­vić, vas­pi­ta­či­ca Bran­ki­ca Pet­ko­vić i Stra­hi­nja Bojić uče­nik Teh­nič­ke ško­le „Mihaj­lo Pupin“ u Inđi­ji ovo­go­di­šnji su dobit­ni­ci Sve­to­sav­ske pove­lje i nagra­de. Njima je 27. janu­a­ra u zgra­di Opšti­ne Inđi­ja nagra­de uru­čio prvi čovek pome­nu­te srem­ske lokal­ne samo­u­pra­ve Vla­di­mir Gak. On je česti­tao nagra­đe­ni­ma na uspe­hu i naro­či­to iska­za­nom tru­du tokom pan­de­mi­je viru­sa koro­na, koji se odno­si na sve pro­sve­ta­re i uče­ni­ke.
-Rade­ći na sebi, pro­fe­so­ri i uče­ni­ci rade i za sve nas. Mislim da će im nagra­da biti dodat­ni pod­strek da budu još bolji a samim tim una­pre­de obra­zo­va­nje u našoj opšti­ni. Inve­sti­ci­je su pot­pu­no nebit­ne ako decu od malih nogu ne usme­ra­va­mo u pra­vom sme­ru. Pre sve­ga, da budu dobri ljudi, da uče, osva­ja­ju nagra­de i u sva­kom smi­slu rade na sebi, ista­kao je Gak.
Govo­re­ći o inve­sti­ci­ja­ma u obra­zo­va­nju, Gak je pod­se­tio da su do sada sve ško­le na teri­to­ri­ji opšti­ne Inđi­ja rekon­stru­i­sa­ne i reno­vi­ra­ne i da se sva­ke godi­ne rea­li­zu­ju broj­ni infra­struk­tur­ni pro­jek­ti. Tako­đe je ista­kao da Opšti­na Inđi­ja obez­be­đu­je jed­nu od naj­ve­ćih stu­dent­skih sti­pen­di­ja u Srbi­ji koja izno­si 17 hilja­da dina­ra, dode­lju­je lap­top raču­na­re za vukov­ce i istak­nu­te đake i spor­ti­ste i omo­gu­ća­va i dru­ge broj­ne olak­ši­ce.

E. M. N.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.