04.02.2021.
Društvo

ZAME­NIK POKRA­JIN­SKOG SEKRE­TA­RA DR ZORAN TASIĆ POSE­TIO LOKAL­NE SAMO­U­PRA­VE U SRE­MU

Zim­ske slu­žbe odlič­ne, fokus na bez­bednost dece u sao­bra­ća­ju

Zame­nik pokra­jin­skog sekre­ta­ra za ener­ge­ti­ku, sao­bra­ćaj i gra­đe­vi­nar­stvo dr Zoran Tasić je pro­te­kle nede­lje pose­tio Srem­sku Mitro­vi­cu, Rumu, Irig, Pećin­ce i Inđi­ju. U okvi­ru pose­ta, dr Tasić je, pored rad­nih sasta­na­ka sa čel­ni­ci­ma lokal­nih samo­u­pra­va, obi­šao punk­to­ve zim­skih slu­žbi, isti­ču­ći da je veo­ma važno podi­ći komu­ni­ka­ci­ju izme­đu lokal­nih i držav­nih punk­to­va, a naro­či­to u manjim sre­di­na­ma gde se even­tu­al­no kasni sa reak­ci­jom na put­nim prav­ci­ma tre­će kate­go­ri­je. Kako je naja­vio, u nared­noj 2021/2022. godi­ni će se nasto­ja­ti da se u pla­ni­ra­nju rada zim­skih slu­žbi takvi nedo­sta­ci otklo­ne. Tako­đe, on je pod­se­tio na sve pro­jek­te koje je Pokra­jin­ski sekre­ta­ri­jat za ener­ge­ti­ku, sao­bra­ćaj i infra­struk­tu­ru rea­li­zo­vao sa lokal­nim samo­u­pra­va­ma, a koji se tiču bez­bed­no­sti uče­sni­ka u sao­bra­ća­ju, i u tom smi­slu naja­vio da će akce­nat u nared­nom peri­o­du biti da se bez­bed­nost dece u sao­bra­ća­ju podig­ne na viši nivo, pogo­to­vo u zona­ma ško­la.
Prva „sta­ni­ca“ zame­ni­ka pokra­jin­skog sekre­ta­ra dr Zora­na Tasi­ća je 28. janu­a­ra bila iri­ška opšti­na. On je, posle raz­go­vo­ra sa čel­ni­ci­ma iri­ške opšti­ne, ista­kao da je u Iri­gu, kao i u dru­gim voj­vo­đan­skim lokal­nim samo­u­pra­va­ma pri­me­tio mak­si­mal­nu ozbilj­nost u orga­ni­za­ci­ji svih lokal­nih punk­to­va zim­ske slu­žbe. Na sastan­ku sa pred­sed­ni­kom Opšti­ne Tiho­mi­rom Sto­ja­ko­vi­ćem, bilo je reči o radu zim­ske slu­žbe, ali su otvo­re­ne i dru­ge teme. Sekre­ta­ri­jat za ener­ge­ti­ku, gra­đe­vi­nar­stvo i sao­bra­ćaj je u decem­bru odvo­jio nešto više od pet mili­o­na dina­ra za pet pro­je­ka­ta kada je reč o iri­škoj opšti­ni. Radi se o sufi­nan­si­ra­nju pro­jek­ta teh­nič­ke doku­men­ta­ci­je za kru­žne ras­kr­sni­ce, sema­for­sku sig­na­li­za­ci­ju kao i sufi­nan­si­ra­nje pro­je­ka­ta opre­ma­nja zona ško­la, brzin­skih dis­ple­je­va i sve­tlo­sne sig­na­li­za­ci­je. Ide­ja Sekre­ta­ri­ja­ta je da se u nared­ne četi­ri godi­ne opre­me sao­bra­ćaj­nom sig­na­li­za­ci­jom sve ško­le u Voj­vo­di­ni.
Kada je reč o put­nim prav­ci­ma, pred­sed­nik Sto­ja­ko­vić i zame­nik sekre­ta­ra dr Tasić su se slo­ži­li da je jedan od naj­ve­ćih pro­ble­ma put izme­đu Iri­ga i Mara­di­ka, koji je sada neu­slo­van za sao­bra­ćaj i da će se tru­di­ti da se zajed­nič­kim sna­ga­ma taj pro­blem reši.
– Reč je o držav­nom putu, dru­gog reda izme­đu Mara­di­ka i Iri­ga u duži­ni nešto pre­ko 12 kilo­me­ta­ra. Potru­di­će­mo se da zajed­nič­kom aktiv­no­šću, sufi­nan­si­ra­njem pro­jekt­no-teh­nič­ke doku­me­nat­ci­je, poku­ša­mo da od nad­le­žnog Mini­star­stva, kao i JP „Pute­vi Srbi­je“ ovaj dugo­go­di­šnji pro­blem u nared­ne četi­ri godi­ne reši­mo, ista­kao je dr Zoran Tasić.
Zado­volj­stvo pose­tom i raz­go­vo­ri­ma je izra­zio i prvi čovek iri­ške Opšti­ne Tiho­mir Sto­ja­ko­vić.
– Pose­ta zame­ni­ka sekre­ta­ra dr Zora­na Tasi­ća nam je izu­zet­no zna­čaj­na i zbog nared­nih pro­je­ka­ta o koji­ma smo raz­go­va­ra­li. Kada je reč o odr­ža­va­nju pute­va na teri­to­ri­ji naše opšti­ne, ove godi­ne do sada, nije bilo jakih sne­žnih pada­vi­na, pa nije bilo ni većih pro­ble­ma. Uko­li­ko bude većih pada­vi­na, pro­blem je sta­ra meha­ni­za­ci­ja i mi ćemo se tru­di­ti da je obno­vi­mo kako bi nam svi put­ni prav­ci bili pro­hod­ni, rekao je Tiho­mir Sto­ja­ko­vić, dodav­ši i da posto­ji uspe­šna sarad­nja sa JP „Pute­vi Srbi­je“.
Dr Zoran Tasić je 28. janu­a­ra pose­tio i Rumu. On je u Grad­skoj kući raz­go­va­rao sa zame­ni­com pred­sed­ni­ka Opšti­ne Alek­san­drom Ćirić i Duša­nom Ljubi­ši­ćem, načel­ni­kom Opštin­ske upra­ve. Dr Zoran Tasić je ista­kao posle sastan­ka da je veo­ma zado­vo­ljan radom Opštin­skog šta­ba, koji je zadu­žen i za zim­sko odr­ža­va­nje pute­va, te da je rad na viso­kom nivou.

 

– Raz­go­va­ra­li smo i o nad­le­žno­sti­ma Sekre­ta­ri­ja­ta, ali i o pro­jek­tu pove­ća­nja bez­bed­no­sti naj­u­gro­že­ni­jih kate­go­ri­ja uče­sni­ka u sao­bra­ća­ju, poseb­no dece. Zada­tak je da u nared­ne četi­ri godi­ne opre­mi­mo sve ško­le na u Voj­vo­di­ni, što pod­ra­zu­me­va sve­tlo­snu, odno­sno ver­ti­kal­nu i hori­zon­tal­nu sig­na­li­za­ci­ju u bli­zi­ni ško­la. Pozvao sam lokal­nu samo­u­pra­vu da apli­ci­ra na sle­de­ćem kon­kur­su i da zajed­nič­kim sna­ga­ma podig­ne­mo bez­bed­nost u sao­bra­ća­ju u svim nase­lje­nim mesti­ma rum­ske opšti­ne, a poseb­no u bli­zi­ni ško­la, ista­kao je Zoran Tasić.
On je dodao da su otvo­re­ne i teme koje se tiču inspek­cij­skog nad­zo­ra, dobi­ja­nja loka­cij­skih uslo­va, jer Sekre­ta­ri­jat postu­pa i u dru­gom ste­pe­nu kada se radi o dobi­ja­nju gra­đe­vin­skih dozvo­la, koje su važne za jedan indu­strij­ski grad kao što je Ruma.
– Prak­sa, koja je danas zapo­če­ta tre­ba da se nasta­vi, jer kroz direkt­nu komu­ni­ka­ci­ju dola­zi­mo do reša­va­nja pro­ble­ma u nekom razum­nom roku. Koor­di­na­ci­ja izme­đu repu­blič­kih i lokal­nih orga­ni­za­ci­ja koje su zadu­že­ne za čišće­nje sne­ga je jako važna i zbog toga smo pose­ti­li i jedan i dru­gi punkt na teri­to­ri­ji naše opšti­ne, uka­zao je načel­nik Opštin­ske upra­ve Dušan Ljubi­šić.
On je ista­kao da rum­ska opšti­na za čišće­nje sne­ga na svo­joj teri­to­ri­ji za pute­ve iz svo­je nad­le­žno­sti izdva­ja godi­šnje 15 mili­o­na dina­ra što su zna­čaj­na sred­stva.
– U gra­du sneg čisti JP „Komu­na­lac“, opštin­ske pute­ve čisti „Kata­go“ i za sada smo ima­li dobru sarad­nju, kojom su i gra­đa­ni zado­volj­ni. Ove godi­ne nismo ima­li obil­ni­jih pada­vi­na, ali slu­žbe mora­ju biti pri­prav­ne, kazao je Ljubi­šić.
Bitan je i deo raz­go­vo­ra koji je bio vezan za gra­đe­vin­ske i loka­cij­ske dozvo­le koje su u nad­le­žno­sti ovog Sekre­ta­ri­ja­ta, potom koor­di­na­ci­ja izme­đu njiho­ve sao­bra­ćaj­ne inspek­ci­je i osta­lih inspek­cij­skih slu­žbi i opštin­skih inspek­cij­skih slu­žbi.
– Bez­bed­nost sao­bra­ća­ja je jako važan seg­ment, naro­či­to na teri­to­ri­ji naše opšti­ne gde ima­mo put M 21, kao i auto-put Beo­grad – Šid. Sva pre­ven­ti­va, koja tre­ba da se spro­vo­di, može da se rea­li­zu­je i u koor­di­na­ci­ji sa Pokra­jin­skim sekre­ta­ri­ja­tom, a upra­vo ova komu­ni­ka­ci­ja koju smo danas zapo­če­li će dopri­ne­ti da se uz pomoć pokra­jin­skih orga­na pobolj­ša­ i bez­bed­no­st sao­bra­ća­ja, rekao je Dušan Ljubi­šić.
Zame­nik pokra­jin­skog sekre­ta­ri­ja­ta za ener­ge­ti­ku, gra­đe­vi­nar­stvo i sao­bra­ćaj dr Zoran Tasić pose­tio je i Srem­sku Mitro­vi­cu 28. janu­a­ra. Odr­žan je rad­ni sasta­nak sa gra­do­na­čel­ni­com Sve­tla­nom Milo­va­no­vić, nakon kojeg su sa sarad­ni­ci­ma obi­šli pred­u­ze­će „Hidro­gra­đe­vi­nar“ da bi uvi­de­li sprem­nost i orga­ni­za­ci­ju zim­ske slu­žbe.
– Na zajed­nič­kom rad­nom sastan­ku smo otvo­ri­li i mno­go dru­gih tema koje pred­sta­vlja­ju delat­nost Sekre­ta­ri­ja­ta. Zajed­nič­ki smo uče­stvo­va­li u decem­bru na rea­li­za­ci­ji i apli­ka­ci­ji na pro­jek­ti­ma koje je ras­pi­sao Sekre­ta­ri­jat, a tiču se bez­bed­no­sti u sao­bra­ća­ju. Ras­pi­sa­li smo kon­kur­se veza­ne za sao­bra­ćaj­no opre­ma­nje zona ško­la, dis­ple­ja za nase­lje­na mesta i sve­tlo­snu sig­na­li­za­ci­ju u zona­ma ras­kr­sni­ca, a kasni­je kon­kurs za pro­jekt­no-teh­nič­ku doku­men­ta­ci­ju kru­žnih toko­va, odno­sno sve­tlo­snu sig­na­li­za­ci­ju u zona­ma ras­kr­sni­ce, izja­vio je dr Tasić.


On je dodao da Srem­ska Mitro­vi­ca može biti pri­mer veći­ni lokal­nih samo­u­pra­va kada je reč o orga­ni­za­ci­ji zim­ske slu­žbe.
– U tom smi­slu sam izu­zet­no zado­vo­ljan. Nad­zor Sekre­ta­ri­ja­ta je isklju­či­vo na držav­nim pute­vi­ma prvog i dru­gog reda. Više od 70 posto punk­to­va do sada sam obi­šao u Voj­vo­di­ni, kao i punk­to­ve u Mitro­vi­ci kod auto-puta i u Rumi. Svi su apso­lut­no sprem­ni od lokal­nih, do držav­nih pute­va. Jedi­no je pro­blem loša komu­ni­ka­ci­ja izme­đu lokal­nih i držav­nih punk­to­va pogo­to­vu u manjim sre­di­na­ma gde se even­tu­al­no kasni sa reak­ci­jom na put­nim prav­ci­ma tre­će kate­go­ri­je, tako da ćemo se tru­di­ti da u pla­ni­ra­nju rada zim­skih slu­žbi za nared­nu 2021/2022. godi­nu poku­ša­mo da ispra­vi­mo sve nedo­stat­ke, ista­kao je dr Zoran Tasić.
Gra­do­na­čel­ni­ca Sve­tla­na Milo­va­no­vić je rekla da zim­sku slu­žbu orga­ni­zu­je fir­ma „Hidro­gra­đe­vi­nar“, isti­ču­ći zna­čaj sarad­nje sa Pokra­jin­skim sekre­ta­ri­ja­tom za ener­ge­ti­ku, sao­bra­ćaj i gra­đe­vi­nar­stvo.
– U janu­a­ru, kada smo ima­li veću koli­či­nu pada­vi­na, „Hidro­gra­đe­vi­nar“ se poka­zao vrlo odgo­vor­nim kao i svih pret­hod­nih godi­na. Nasta­vi­će­mo sa da sara­đu­je­mo u tom prav­cu, sve u cilju kako bi sao­bra­ćaj­ni­ce, i seo­ske, i grad­ske bile čiste tokom zime. Za Grad­sku upra­vu, pose­ta zame­ni­ka sekre­ta­ra dr Zora­na Tasi­ća je zna­čaj­na, jer taj Sekre­ta­ri­jat obu­hva­ta tri obla­sti koje su izu­zet­no važne za funk­ci­o­ni­sa­nje gra­da. Sa Pokra­jin­skim sekre­ta­ri­ja­tom ima­mo sjaj­nu sarad­nju, već ima­mo rea­li­zo­va­ne pro­jek­te o bez­bed­no­sti uče­sni­ka u sao­bra­ća­ju. Dobi­li smo oko tri mili­o­na i osam hilja­da dina­ra i posled­nji put smo dobi­li oko 400.000 dina­ra za pro­jekt­nu doku­men­ta­ci­ju za ras­kr­sni­cu u Laćar­ku i uče­stvo­va­će­mo sa tim pro­jek­tom dalje na kon­kur­su. Može­mo da se pohva­li­mo odlič­nom sarad­njom i nadam se da ćemo tako nasta­vi­ti dalje, izja­vi­la je Sve­tla­na Milovanović.
Punk­to­ve zim­ske slu­žbe opšti­ne Pećin­ci zame­nik pokra­jin­skog sekre­ta­ra za ener­ge­ti­ku, gra­đe­vi­nar­stvo i sao­bra­ćaj dr Zoran Tasić obi­šao je 29. janu­a­ra, nakon čega se sastao sa pred­sed­ni­kom peći­nač­ke Opšti­ne Sini­šom Đoki­ćem.
On je tom pri­li­kom izra­zio zado­volj­stvo orga­ni­za­ci­jom zim­ske slu­žbe u peći­nač­koj opšti­ni.


– Imao sam pri­li­ku da se uve­rim da to u Pećin­ci­ma funk­ci­o­ni­še odlič­no. Dogo­vo­ri­li smo se da u nared­nom peri­o­du sara­đu­je­mo u rea­li­za­ci­ji odre­đe­nih pro­je­ka­ta i apli­ci­ra­nju Opšti­ne Pećin­ci pre­ma našem Sekre­ta­ri­ja­tu. Cilj Sekre­ta­ri­ja­ta je, prven­stve­no, pove­ća­nje bez­bed­no­sti sao­bra­ća­ja u svim nase­lje­nim mesti­ma na teri­to­ri­ji AP Voj­vo­di­ne, sa poseb­nim akcen­tom na bez­bed­nost u zona­ma ško­la i opre­ma­nje ovih zona sao­bra­ćaj­nom sig­na­li­za­ci­jom, izja­vio je Tasić.
Na sastan­ku se raz­go­va­ra­lo i o pro­jekt­no-teh­nič­koj doku­men­ta­ci­ji za izgrad­nju kru­žnih toko­va i sema­for­ske sig­na­li­za­ci­je u zona­ma ras­kr­sni­ca, a pred­sed­nik Đokić se zahva­lio zame­ni­ku pokra­jin­skog sekre­ta­ra na pose­ti i pri­li­ci da se u direkt­nom raz­go­vo­ru pokre­ne rea­li­za­ci­ja pro­je­ka­ta od zna­ča­ja za peći­nač­ku opšti­nu.
– U pret­hod­nom peri­o­du u opšti­ni su broj­ne inve­sti­ci­je rea­li­zo­va­ne zahva­lju­ju­ći podr­šci Pokra­jin­ske vla­de. Nadam se da će u vre­me­nu pred nama sarad­nja sa Pokra­jin­skom vla­dom i sva­kim sekre­ta­ri­ja­tom poje­di­nač­no biti još nepo­sred­ni­ja i da ćemo zahva­lju­ju­ći tome moći da rea­li­zu­je­mo još više pro­je­ka­ta koji­ma ćemo una­pre­di­ti kva­li­tet živo­ta gra­đa­na opšti­ne Pećin­ci, a bez­bed­nost gra­đa­na i dece u sao­bra­ća­ju osta­je naš zajed­nič­ki cilj, izja­vio je Đokić.
On je naja­vio da će zahva­lju­ju­ći sarad­nji Pokra­jin­ske vla­de i peći­nač­ke lokal­ne samo­u­pra­ve u nared­nom peri­o­du biti rea­li­zo­va­no neko­li­ko inve­sti­ci­ja koje će pove­ća­ti bez­bed­nost sao­bra­ća­ja na teri­to­ri­ji peći­nač­ke opšti­ne, poseb­no u zona­ma ško­la, kao što je posta­vlja­nje leže­ćih poli­ca­ja­ca u Popin­ci­ma, Oga­ru, Obre­žu i Kupi­no­vu, brzin­skog dis­ple­ja u Pećin­ci­ma i sema­for­ske sig­na­li­za­ci­je u Šima­nov­ci­ma.
Zame­nik pokra­jin­skog sekre­ta­ra za ener­ge­ti­ku, gra­đe­vi­nar­stvo i sao­bra­ćaj dr Zoran Tasić, pose­tio je opšti­nu Inđi­ja 29. janu­a­ra. Tada se sastao sa pred­sed­ni­kom Opšti­ne Vla­di­mi­rom Gakom, a zatim je sa sarad­ni­ci­ma obi­šao punkt zim­ske slu­žbe JKP „Komu­na­lac“.
Tasić je oce­nio da je orga­ni­za­ci­ja rada zim­skih slu­žbi u inđij­skoj opšti­ni na veo­ma viso­kom nivou.
– Opšti­na Inđi­ja može da poslu­ži kao pri­mer dru­gim opšti­na­ma kako tre­ba da funk­ci­o­ni­šu lokal­ni punk­to­vi i punk­to­vi koji su u nad­le­žno­sti držav­nog pred­u­ze­ća zadu­že­nog za odr­ža­va­nje pute­va. Pred­sed­nik Gak i ja smo na sastan­ku raz­go­va­ra­li o inve­sti­ci­ja­ma, ali i o izda­va­nju dozvo­la koje su u našoj inge­ren­ci­ji kako bi sarad­nju podi­gli na još viši nivo, rekao je dr Tasić.
U ime Opšti­ne Inđi­ja dok­to­ru Zora­nu Tasi­ću zahva­lio se Nema­nja Milo­je­vić, šef Kabi­ne­ta pred­sed­ni­ka Opš­tine, ista­kav­ši da se oče­ku­je još bolja sarad­nja u nared­nom peri­o­du.


-Još jed­nom bih zahva­lio zame­ni­ku sekre­ta­ra dr Tasi­ću na pose­ti i dodao da je naša zim­ska slu­žba u pot­pu­no­sti opre­mlje­na. To se može vide­ti za vre­me pada­vi­na kada su sve uli­ce pro­hod­ne. Mi smo tu kada je potreb­na pomoć i „Pute­vi­ma Srbi­je“ ali i dru­gim opšti­na­ma, rekao je Milo­je­vić.
On je pod­se­tio da je pre samo četi­ri godi­ne bilo pro­ble­ma u radu zim­ske slu­žbe zbog nasle­đe­ne loše meha­ni­za­ci­je.
-Kon­stant­nim ula­ga­njem u pret­hod­nom peri­o­du reši­li smo pro­ble­me. Rad­ni­ci­ma zim­ske slu­žbe na ras­po­la­ga­nju je nova meha­ni­za­ci­ja. Ima­mo sedam kami­o­na i maši­na koje su po potre­bi na tere­nu i zahva­lju­ju­ći koji­ma su za vre­me pada­vi­na sve uli­ce bile pro­hod­ne u sva­kom tre­nut­ku, izja­vio je Milo­je­vić.

E. M. N.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.