04.02.2021.
Društvo

OBE­LE­ŽE­NA ŠKOL­SKA SLA­VA SVE­TI SAVA U SREM­SKOJ MITRO­VI­CI

U sla­vu prvog srp­skog arhi­e­pi­sko­pa

U Sremskoj Mitrovici Sveti Sava je proslavljen u skladu sa epidemiološkim merama, bez organizovanih priredbi u školama. Školska slava je obeležena u gradskim i seoskim crkvama i školama uz manji broj zaposlenih i predstavnika Grada.
Dan uoči Sve­tog Save, 26. janu­a­ra uče­ni­ci­ma osnov­nih ško­la od prvog do četvr­tog raz­re­da pode­lje­ni su pake­ti­ći kom­pa­ni­je „Bam­bi“. Ukup­no je pode­lje­no 2830 pake­ti­ća, a ško­la­ma su dode­lje­ni po lapo­top i ske­ner. Gra­do­na­čel­ni­ca Srem­ske Mitro­vi­ce Sve­tla­na Milo­va­no­vić je sa načel­ni­kom Grad­ske upra­ve za obra­zo­va­nje Zora­nom Đuri­ćem obi­šla Osnov­nu ško­lu „Sve­ti Sava“ i uče­ni­ci­ma te ško­le uru­či­la pake­ti­će. Tako­đe, ona je sa načel­ni­kom za soci­jal­nu zašti­tu i zašti­tu život­ne sre­di­ne Dra­že­nom Riđo­ši­ćem uru­či­la pake­ti­će za kori­sni­ke Dnev­nog borav­ka Ško­le za osnov­no i sred­nje obra­zo­va­nje „Radi­voj Popo­vić“. Tako­đe, gra­do­na­čel­ni­ca je sa načel­ni­kom Riđo­ši­ćem i direk­to­rom Cen­tra za soci­jal­ni rad „Sava“ Bra­ni­sla­vom Vuk­mi­rom u Dnev­nom borav­ku pri­su­stvo­va­la seče­nju slav­skog kola­ča povo­dom škol­ske Sla­ve Sve­tog Save.
– Srem­ska Mitro­vi­ca ima odlič­nu mre­žu osnov­nih i sred­njih ško­la i pred­škol­skih usta­no­va, ali se i tru­di­mo da kva­li­tet rada ovih usta­no­va podig­ne­mo za ste­pe­nik više. Pod­se­ti­mo, da smo mi jedi­na lokal­na samo­u­pra­va koja je uspe­la u posled­nje tri godi­ne da sagra­di dve nove osnov­ne ško­le i jedan vrtić. Cilj nam je da i dalje nasta­vi­mo sa radom i rekon­struk­ci­jom posto­je­ćih ško­la, ali je važno i opre­ma­nje savre­me­nom opre­mom kako bi svi uče­ni­ci­ lak­še savla­dali gra­di­vo. To je poseb­no važno u vre­me pan­de­mi­je, kada je više zastu­plje­na onlajn nasta­va. Zahva­lju­jem se i kom­pa­ni­ji „Bam­bi“ na vred­nim poklo­ni­ma koje su doni­ra­li svim uče­ni­ci­ma naših ško­la u Srem­skoj Mitro­vi­ci od prvog do četvr­tog raz­re­da, rekla je Sve­tla­na Milo­va­no­vić.
Načel­nik Dra­žen Riđo­šić je pri­li­kom pose­te Dnev­nom borav­ku Ško­le za osnov­no i sred­nje obra­zo­va­nje „Radi­voj Popo­vić“ ista­kao da kori­sni­ci ove usta­no­ve dobi­ja­ju licen­ci­ra­nu uslu­gu, koju fina­si­ra Grad.
– Uoči škol­ske sla­ve Sve­tog Save lokal­na samo­u­pra­va je zajed­no sa Bam­bi­jem uru­či­la 45 pake­ti­ća za kori­sni­ke Dnev­nog borav­ka, i zai­sta mi je veli­ko zado­volj­stvo zbog toga. Svi­ma koji sla­ve Sve­tog Savu česti­tam sla­vu, izja­vio je Riđo­šić.
Direk­tor Ško­le za osnov­no i sred­nje obra­zo­va­nje „Radi­voj Popo­vić“ Nego­van Niko­lić je rekao da će svi kori­sni­ci dobi­ti pake­ti­će, uklju­ču­ju­ći i one koji zbog epi­de­mi­o­lo­ške situ­a­ci­je ne dola­ze u Dnev­ni bora­vak.
– Svim kori­sni­ci­ma, koji nisu bili danas ovde, pake­ti­ći će biti odne­se­ni na kuć­nu adre­su. Pored kom­pa­ni­je „Bam­bi“, uče­ni­ci­ma naše ško­le su doni­ra­li pake­ti­će i dru­štve­no-odgo­vor­ne fir­me „Iton“, „Euro­cajt“ i „Duše­ci Fili­po­vić“. Ovom pri­li­kom im se svi­ma zahva­lju­jem, jer smo uz njiho­vu pomoć uspe­li da obe­le­ži­mo škol­sku sla­vu Sve­tog Savu, izja­vio je Niko­lić.
Načelnik Zoran Đurić se zahva­lio kom­pa­ni­ji „Bam­bi“ na dona­ci­ji.
– Nadam se da će i dru­ge uspe­šne kom­pa­ni­je pomo­ći lokal­noj samo­u­pra­vi i svim ško­la­ma na teri­to­ri­ji Srem­ske Mitro­vi­ce kako bi što bolje bile opre­mlje­ne, a samim tim će i nasta­va biti kva­li­tet­ni­ja, izja­vio je Đurić.
Dra­ga­na Sre­te­no­vić, direk­to­ri­ca Osnov­ne ško­le „Sve­ti Sava“ je tom pri­li­kom svim uče­ni­ci­ma i pro­svet­nim rad­ni­ci­ma česti­ta­la škol­sku sla­vu.
– Ove godi­ne dru­ga­či­je obe­le­ža­va­mo škol­sku sla­vu Sve­tog Savu, bez orga­ni­zo­va­nja tra­di­ci­o­nal­ne Sve­to­sav­ske aka­de­mi­je. U ime kolek­ti­va OŠ „Sve­ti Sava“ zahva­lju­jem se kom­pa­ni­ji „Bam­bi“ na dona­ci­ji. Pake­ti­ći su sti­gli u pra­vo vre­me, kaza­la je Dra­ga­na Sre­te­no­vić.
Gra­do­na­čel­ni­ca Sve­tla­na Milo­va­no­vić pri­su­stvo­va­la je sve­ča­noj litur­gi­ji i seče­nju slav­skog kola­ča u Crkvi Sve­tih sir­mij­skih muče­ni­ka u nase­lju Mala Bosna. Ona je tom pri­li­kom česti­ta­la svim pro­svet­nim rad­ni­ci­ma škol­sku sla­vu Sve­tog Savu.
– U ime Gra­da Srem­ska Mitro­vi­ca i u svo­je lič­no ime želim da česti­tam svim đaci­ma, uči­te­lji­ma, pro­fe­so­ri­ma, kao i ver­ni­ci­ma, dana­šnju sla­vu Sve­tog Savu. Naš prvi srp­ski arhi­e­pi­skop osta­će upam­ćen ne samo po sve­tov­nom delu, nego ćemo ga pam­ti­ti kao lič­nost i kroz njego­vo sve­u­kup­no delo. On je prvi otvo­rio ško­le u Srbi­ji i tako je svom naro­du omo­gu­ćio da se pro­ši­ri pisme­nost. Naš je zada­tak da i dalje ide­mo sve­to­sov­skim putem kojim smo kre­nu­li. Ove godi­ne se Sve­ti Sava po ško­la­ma pro­sla­vlja u skla­du sa epi­de­mi­o­lo­škom situ­a­ci­jom, kako su odre­di­li direk­to­ri ško­la, izja­vi­la je Sve­tla­na Milo­va­no­vić.
U pod­ruč­nom ode­lje­nju Osnov­ne ško­le „Dobro­sav Rado­sa­vlje­vić Narod“ U Zasa­vi­ci II pro­sla­vi Sve­tog Save i lomlje­nju slav­skog kola­ča, koji su orga­ni­zo­va­ni u skla­du sa epi­de­mi­o­lo­škim mera­ma, pri­su­stvo­va­li su zame­nik gra­do­na­čel­ni­ka Petar Samar­džić i direk­to­ri­ca Agen­ci­je za rural­ni raz­voj Duši­ca Pavlo­vić. Naj­bo­ljim uče­ni­ci­ma je pode­ljen škol­ski pri­bor.
Sve­ti Sava u Mar­tin­ci­ma je obe­le­žen u crkvi, slu­že­njem litur­gi­je i seče­njem slav­skog kola­ča uz pri­su­stvo uče­ni­ka, rodi­te­lja i nastav­ni­ka.

Z. Popo­vić
foto: B. Tuca­ko­vić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.