23.11.2020.
Izdvojena vest

GRAD­SKA KUĆA

Igor Vujić je novi mali gra­do­na­čel­nik

Pro­šle godi­ne nam je mala gra­do­na­čel­ni­ca bila Iskra Gli­go­rić, i mogu da kažem da je odli­čan sarad­nik, jer je save­sno i odgo­vor­no dete. Narav­no, mi ćemo se i dalje dru­ži­ti. Igor Vujić će uče­stvo­va­ti na svim mani­fe­sta­ci­ja­ma koje orga­ni­zu­je Grad. Nadam se će se zavr­ši­ti epi­de­mi­ja koro­na-viru­sa i da ćemo moći lepo da sara­đu­je­mo, izja­vi­la je gra­do­na­čel­ni­ca Sve­tla­na Milo­va­no­vić.

U Grad­skoj kući, 20. novem­bra upri­li­čen je pri­jem za novog malog gra­do­na­čel­ni­ka Srem­ske Mitro­vi­ce. Uče­nik dru­gog raz­re­da Osnov­ne ško­le „Jovan Jova­no­vić Zmaj“ iz Mar­ti­na­ca Igor Vujić je pobe­dom na lite­rar­nom kon­kur­su, čija je tema bila „Imam pra­vo da maštam – ja sam gra­do­na­čel­nik“, postao novi mali gra­do­na­čel­nik. Igor Vujić je tom pri­li­kom pre­u­zeo dužnost od pret­hod­ne gra­do­na­čel­ni­ce Iskre Gli­go­rić, uče­ni­ce OŠ „Sve­ti Sava“. Gra­do­na­čel­ni­ca Sve­tla­na Milo­va­no­vić je česti­ta­la novo­i­za­bra­nom malom gra­do­na­čel­ni­ku, a Iskri Gli­go­rić se zahva­li­la na sarad­nji.
– Grad­ska upra­va za obra­zo­va­nje od 2015. godi­ne ras­pi­su­je kon­kurs „Imam pra­vo da maštam – ja sam gra­do­na­čel­nik“ za uče­ni­ke dru­gog raz­re­da svih osnov­nih ško­la na teri­to­ri­ji Srem­ske Mitro­vi­ce. Kada rado­vi pri­stig­nu, komi­si­ja ih pro­či­ta i iza­be­re one koji su naj­o­ri­gi­nal­ni­ji i naj­za­ni­mlji­vi­ji. Pro­šle godi­ne nam je mala gra­do­na­čel­ni­ca bila Iskra, i mogu da kažem da je odli­čan sarad­nik, jer je save­sno i odgo­vor­no dete. Narav­no, mi ćemo se i dalje dru­ži­ti. Igor Vujić će uče­stvo­va­ti na svim mani­fe­sta­ci­ja­ma koje orga­ni­zu­je Grad i meni je žao što zbog epi­de­mi­je koro­na-viru­sa, Iskra nije mogla pro­šle godi­ne da se poka­že u svom punom kapa­ci­te­tu. Nadam se će se zavr­ši­ti epi­de­mi­ja koro­na-viru­sa i da ćemo moći lepo da sara­đu­je­mo, izja­vi­la je Sve­tla­na Milo­va­no­vić.
Iskra Gli­go­rić je rekla da je funk­ci­ja malog gra­do­na­čel­ni­ka za nju bilo jed­no lepo i pri­jat­no isku­stvo.
– U toku godi­nu dana, koli­ko sam bila mala gado­na­čel­ni­ca, otvo­ri­la sam kli­za­li­šte, „Magič­ni trg“, obra­ti­la sam se uče­ni­ci­ma na dode­li Sve­to­sav­ksih pove­lja, otvo­ri­la sam „Sir­mi­um dens fest“ i Osnov­nu ško­lu „Jovan Popo­vić“. Naj­vi­še mi se dopa­lo kada sam otva­ra­la OŠ „Jovan Popo­vić“, ali mi je bilo naj­pri­jat­ni­je kada sam otvo­ri­la „Magič­ni trg“. Želim novom malom gra­do­na­čel­ni­ku da mu bude zani­mlji­vo i da bude dobar, rekla je Iskra.
Igor Vujić je rekao da je u svom radu opi­sao šta sve jedan gra­do­na­čel­nik tre­ba da radi.

– Kada sam pisao rad, prvo što mi je palo na pamet šta gra­do­na­čel­nik tre­ba da radi jeste da poma­že ljudi­ma i da bude na njiho­voj stra­ni, izja­vio je Igor.
Novi mali gra­do­na­čel­nik Igor Vujić je sa gra­do­na­čel­ni­com Sve­tla­nom Milo­va­no­vić i rodi­te­lji­ma pose­tio Poli­cij­sku upra­vu i erge­lu „Pro­le­će“ na mitro­vač­kom Hipo­dro­mu. U Poli­cij­skoj upra­vi je mogao da se upo­zna sa radom poli­cij­skih slu­žbe­ni­ka i vozi u poli­cij­skom auto­mo­bi­lu.
Izu­zet­na mi je čast što je danas u Poli­cij­skoj upra­vi u pose­ti mali gra­do­na­čel­nik Igor Vujić, koji je izra­zio želju da pose­ti Poli­cij­sku upra­vu. Mini­star­stvo unu­tra­šnjih poslo­va Repu­bli­ke Srbi­je i Poli­cij­ska upra­va godi­na­ma una­zad ula­žu napo­re da rad poli­ci­je pri­bli­že gra­đa­ni­ma, a poseb­no naj­mla­đi­ma. U tom cilju, godi­na­ma una­zad pred­u­zi­ma­ju se aktiv­no­sti u cilju pri­bli­ža­va­nja rada poli­ci­je. Edu­ka­ci­je, koje spro­vo­de poli­cij­ski slu­žbe­ni­ci u osnov­nim ško­la­ma i pred­škol­skim usta­no­va­ma su jedan od kora­ka kojim poku­ša­va­mo da rad poli­ci­je pri­bli­ži­mo naj­mla­đi­ma, kako bi ste­kli pred­sta­vu da, osim svo­jih rodi­te­lja, raz­red­nih sta­re­ši­na i uči­te­lja, od sva­kog poli­caj­ca u sva­kom tre­nut­ku mogu oče­ki­va­ti zašti­tu, podr­šku i pomoć. Zahva­lju­jem se na pose­ti malom gra­do­na­čel­ni­ku i želim da sve svo­je uti­ske pre­ne­se na što više svo­jih vršnja­ka, izja­vio je Želj­ko Seku­lić, zame­nik načel­ni­ka Poli­cij­ske upra­ve u Srem­skoj Mitro­vi­ci.

Na mitro­vač­kom Hipo­dro­mu uprav­nik Kazne­no-poprav­nog zavo­da Alek­san­dar Alim­pić je poka­zao Igo­ru Vuji­ću lepo­tu konja erge­le „Pro­le­će“.

Z. Popo­vić
Foto: B. Tuca­ko­vić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.